National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 31 Results for subject:"Nutrition -- Thailand"
Sort by:
 
 
Sakkawā læ dō̜ksō̜i phōchanākān / prathān khana thamngān, Nāiphǣt Kraisit Tantisirin
สักวาและดอกสร้อยโภชนาการ / ประธานคณะทำงาน, นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
Nakhō̜n Pathom : Mūnnithi Songsœ̄m Phōtchanākān, Sathāban Phōtchanākān, Mahāwitthayālai Mahidon, 2559 [2016] , ©2016
นครปฐม : มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ, สถาบันโภชนาการ, มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๙
BookBook [text, performed music, volume, audio disc]
 
 
Khūmư̄ kāntrīam chumchon : khrōngkān phōchanākān bǣp phasomphasān phư̄a chāo chonnabot
คู่มือการเตรียมชุมชน : โครงการโภชนาการแบบผสมผสานเพื่อชาวชนบท
Krung Thēp : Krom ʻAnāmai, Krasūang Sāthāranasuk, 2525 [1982]
กรุงเทพฯ : กรมอนามัย, กระทรวงสาธารณสุข, 2525 [1982]
BookBook [text, volume]
 
 
Khūmư̄ kānsongsœ̄m phōchanākān nai rōngrīan
คู่มือการส่งเสริมโภชนาการในโรงเรียน
[Bangkok] : Kō̜ng Phōchanākān, Krom ʻAnāmai, 2525 [1982]
[Bangkok] : กองโภชนาการ, กรมอนามัย, 2525
BookBook [text, volume]
 
 
ʻĀhān samrap bukkhon wai tāng tāng
อาหารสำหรับบุคคลวัยต่างๆ
[Bangkok] : Khrō̜pkhrūa ʻAmātayakun, 2510 [1967]
[Bangkok] : ครอบครัว อมาตยกุล, ๒๕๑๐ [1967]
BookBook [text, volume]
 
 
Kin pēn krai rōk : phư̄t phak phonlamai læ ʻāhān klai tūa nānā chanit kin hai pen chai hai pen chūai tān rōk chalō̧ wai / Warinthīrā...
กินเป็นไกลโรค : พืชผัก ผลไม้ และอาหารใกล้ตัวนานาชนิด กินให้เป็น ใช้ให้เป็น ช่วยต้านโรค ชะลอวัย / วรินทิรา โภคาสุวิบุลย์
by Warinthīrā Phōkhāsuwibun
วรินทิรา โภคาสุวิบุลย์
Krung Thēp : Thai Khwō̧litībuk (2006), 2551 [2008]
กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 2551
 
 
Nonthaburi : Kong Photchanakan, Krom `Anamai, Krasuang Satharanasuk, 2539 [1996]
 
 
Sīkhret = secret
ซีเคร็ต = secret
Krung Thēp : `Ammarin Phrinting `ǣn Phapblitching, 2551- [2008]-
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2551-
 
 
Nakhon Pathom, Thailand : Institute of Nutrition, Mahidol University in cooperation with UNICEF, East Asia & Pacific Regional Office, 1993
 
 
by Wīna Wīrawaithaya
[Bangkok]: Kō̧ng Phōtchanākān, Krom ʻAnāmai, Krasūang Sāthāranasuk, 2545 [2002]
 
 
Chiwachit
ชีวจิต
Krung Thep : `Ammarin Phrinting `aean Phapblitching, 2541- [1998]-
 
 
Nangsư̄ ʻanusō̜n nai ngān chāpanakit sop Nāi Nat (Suntit) Tulālak na chāpanasathān Wat Makutkasattiyārām 30 Mithunāyon 2505
หนังสืออนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นายณัฏฐ์ (ซุ่นติ้ด) ตุลารักษ์ ณ ฌาปนสถานวัดมกุฎกษัตริยาราม ๓๐ มิถุนายน ๒๕๐๕
[Bangkok] : Khrō̜pkhrūa Tulālak, 2505 [1962]
[Bangkok] : ครอบครัว ตุลารักษ์, 2505 [1962]
BookBook [text, volume]
 
 
Dirēk Yūatlāt, 2486
ดิเรก ยวดลาด, ๒๔๘๖
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Yūatlāt, 2562 [2019] , Samut Prākān : Suraphat Čharœ̄nwong, 2562 [2019]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวยวดลาด, ๒๕๖๒ , สมุทรปราการ : สุรพัศ เจริญวงศ์, ๒๕๖๒
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusō̧n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāng ʻUbon ʻƯngphāsuk na chāpanasathān Wat Makutkasattriyārām, Wanpharưhatsabō̧dī thī 27...
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นางอุบล อึ๊งผาสุข ณ ฌาปนสถานวัดมกุฏกษัตริยาราม วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๑
[Bangkok : Khrō̧pkhrūa Nāng ʻUbon ʻƯngphāsuk, 2551 i.e. 2008]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัวอึ๊งผาสุข, 2551]
 
 
ʻAnusō̜n nai warōkāt Somdet PhraThēprattanarātchasudā-- Sayāmbō̜rommarātchakumārī sadet phrarātchadamnœ̄n nai kānphrarātchathān...
อนุสรณ์ในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงแถบทอง ศาลิคุปต ต.ช.,ต.ม.,ต.จ. ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2552
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Sālikhup, 2552 [2009]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวศาลิคุปต, 2552
BookBook [text, still image, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.