National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 113 Results for subject:"Oceania -- Civilization."
Sort by:
 
 
Minami Taiheiyō monogatari : Kyaputen Kukku wa nani o mita ka / Ishikawa Eikichi
南太平洋物語 : キャプテン・クックは何を見たか / 石川栄吉
by Ishikawa, Eikichi, 1925-
石川栄吉, 1925-
Tōkyō : Rikitomi Shobō, 1984
東京 : 力富書房, 1984
 
 
Dayang zhou zong jiao yu wen hua / Dong Qihong zhu
大洋洲宗敎与文化 / 董启宏著
by Dong, Qihong
董启宏
Beijing : Zhong yang min zu da xue chu ban she, 1999
北京 : 中央民族大学出版社, 1999
 
 
by Roberts, Callum
Washington, DC : Island Press/Shearwater Books, c2007
 
 
by Tischner, Herbert
[Hamburg] : Hamburgisches Museum fur Volkerkunde und Vorgeschichte,, 1958
 
 
 
 
Hai yang mi si : Zhongguo hai yang guan de chuan tong yu bian qian / Huang Shunli zhu
海洋迷思 : 中国海洋观的传统与变迁 / 黃顺力著
by Huang, Shunli
黃顺力
Nanchang Shi: Jiangxi gao xiao chu ban she, 1999
南昌市 : 江西高校出版社, 1999
 
 
Hai yang wen hua lun ji / Liu Shiji, Wang Yijun, Lin Qingxun zhu bian
海洋文化論集 / 劉石吉, 王儀君, 林慶勳主編
Gaoxiong Shi : Zhong shan da xue ren she ke xue yan jiu zhong xin, Minguo 99 [2010]
高雄市 : 中山大學人社科學研究中心, 民国99 [2010]
 
 
Dayang Zhou kai fa ji hua [electronic resource] / Cheng Hanzhong zhu
大洋洲开发计划 [electronic resource] / 程汉忠著
by Cheng, Hanzhong
程汉忠
Beijing : Zhongguo shui li shui dian chu ban she, 2008
北京 : 中国水利水电出版社, 2008
BookBook, OnlineOnline
 
 
Yi zhi ben tu wen hua : Dayang zhou wen ming zhi lu / Wang Yubo zhu
移植与本土化: 大洋洲文明之路 / 王宇博著
by Wang, Yubo
王宇博
Beijing : Ren min chu ban she, 2011
 
 
by King, Tanya J
[Place of publication not identified] : Berghahn Books, [2019] , ©2019
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
 
 
Hai yang Zhongguo : wen ming zhong xin dong yi yu guo jia li yi kong jian / Beijing fan YaTai jing ji yan jiu suo bian ; zhu bian Ni Jianmin, Song Yichang ; fu zhu bian Xin...
海洋中国 : 文明重心东移与国家利益空间 / 北京泛亚太经济研究所编 ; 主编倪健民, 宋宜昌 ; 副主编辛向阳 ... [et al.]
Beijing : Zhongguo guo ji guang bo chu ban she, 1997
北京 : 中国国际广播出版社, 1997
 
 
Taiping Yang dao yu de zhi hui : shen mi ji qing de du te ti yan / Cao Feng zhu
太平洋島嶼的智慧 : 神秘激情的獨特體驗 / 曹峰著
by Cao, Feng
曹峰
Xinbei shi : Xinchao she wen hua shi ye you xian gong si, 2011
新北市 : 新潮社文化事業有限公司, 2011
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.