National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 73 Results for subject:"Older people -- China."
Sort by:
 
 
Zhongguo ren kou lao ling hua guo cheng yan jiu / Du Peng zhu
中国人口老龄化过程研究 / 杜鹏著
by Du, Peng, 1963-
杜鹏, 1963-
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she : Jing xiao zhe Xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo, 1994
北京 : 中国人民大学出版社 : 经销者新华书店总店北京发行所, 1994
 
 
Lao ren tian di
老人天地
Beijing : Zhongguo he ping chu ban she
北京 : 中国和平出版社
 
 
Zhongguo lao nian ren kou yan jiu / zhu bian Zhang Chunyuan ; fu zhu bian Gu Qingzhong ... [et al.]
中国老年人口硏究 / 主编张纯元 ; 副主编古清中 ... [et al.]
Beijing : Beijing da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1991
北京 : 北京大学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1991
 
 
Lao ling hua dui Zhongguo de tiao zhan / Yuan Jihui, Zhang Zhongru zhu bian
老龄化对中国的挑战 / 袁缉辉,张钟汝主编
Shanghai : Fu dan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1991
上海 : 复旦大学出版社 : 新华书店上海发行所发行, 1991
 
 
Zhongguo lao nian ren kou / zhu bian Tian Xueyuan ; fu zhu bian Sha Jicai, Yang Zihui
中国老年人口 / 主编田雪原 ; 副主编沙吉才,杨子慧
Beijing Shi : Zhongguo jing ji chu ban she, 1991
北京市 : 中囯经济出版社, 1991
 
 
Cheng shi lao ren : diao cha bao gao, lun wen, zi liao ji / Wu Benxue, Qin qili zhu bian
城市老人 : 调查报告, 论文, 资料集 / 吴本雪, 秦其立主编
Chengdu : Sichuan Sheng she hui ke xue yuan chu ban she : Sichuan Sheng xin hua shu dian fa xing, 1988
成都 : 四川省社会科学院出版社 : 四川省新华书店发行, 1988
 
 
Xi yang xia de sao dong / Yinge bian
夕阳下的骚动 / 银鸽编
Beijing : Zuo jia chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1989
北京 : 作家出版社 : 经销新华书店北京发行所, 1989
 
 
Zhongguo lao nian ren kou wen xuan / Zhongguo she hui ke xue yuan ren kou yan jiu suo bian
中国老年人口文选 / 中国社会科学院人口硏究所编
Beijing : Jing ji guan li chu ban she : Xin hua shu dian shou du fa xing suo zong fa xing, 1989 [i.e. 1990]
北京 : 经济管理出版社 : 新华书店首都发行所总发行, 1989 [i.e.1990]
 
 
Lao ren : Zhongguo dang dai lao nian ren xing xing se se de mu nian sheng huo / Wu Erqin zhu
老人 : 中国当代老年人形形色色的暮年生活 / 乌尔沁著
by Wu, Erqin
乌尔沁
Beijing Shi : Xi yuan chu ban she, 2000
北京市 : 西苑出版社, 2000
 
 
Mian dui yin se lang chao : ming tian wo men ru he yang lao / Liu Tongchang zhu
面对银色浪潮 : 明天我们如何养老 / 刘同昌著
by Liu, Tongchang
刘同昌
Beijing : Hua wen chu ban she, 1999
北京 : 华文出版社, 1999
 
 
Zhongguo ren kou lao ling hua fa zhan qu shi bai nian yu ce [electronic resource] / Li Bengong zhu bian
中国人口老龄化发展趋势百年预测 [electronic resource] / 李本公主编
Beijing : Hua ling chu ban she, 2007
北京 : 华龄出版社, 2007
BookBook, OnlineOnline
 
 
Zhongguo lao nian bao = China elderly journal
中国老年报 = China elderly journal
Beijing : Zhongguo lao nian bao she
北京 : 中国老年报社
 
 
Mai xiang 21 shi ji lao ling wen ti tan tao / zhu bian Feng Guishan ; fu zhu bian Shui Hailong, Zhu Jiming
迈向21世纪老龄问题探讨 / 主编冯贵山 ; 副主编水海龙, 朱即明
Beijing : Zhongguo wen lian chu ban gong si, 1997
北京 : 中国文联出版公司, 1997
 
 
Lao ling gong zuo diao cha yu yan jiu : quan guo lao ling gong zuo you xiu diao yan bao gao xuan / Bai Hua, Wu Yushao zhu bian ; Quan guo lao ling gong zuo wei yuan hui ban gong...
老龄工作调查与研究 : 全国老龄工作优秀调研报告选 / 白桦, 吴玉韶主编 ; 全国老龄工作委员会办公室编
Beijing : Hua ling chu ban she, 2005
北京 : 华龄出版社, 2005
 
 
Lao ling hua Zhongguo : wen ti yu dui ce / Zhongguo ke xue yuan sheng wu xue bu zhuan ti zi xun zu bian zhu ; Chen Keji zhu bian
老龄化中囯 : 问题与对策 / 中囯科学院生物学部专题咨询组编著 ; 陈可冀主编
Beijing : Zhongguo xie he yi ke da xue chu ban she, 2002
北京 : 中囯协和医科大学出版社, 2002
 
 
Zhongguo lao ling wen ti yan jiu / Tian Sen
中国老龄问题研究 / 田森
by Tian, Sen
田森
Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1988
杭州 : 浙江人民出版社 : 浙江省新华书店发行, 1988
 
 
Zhongguo lao nian = Elderly Chinese
中國老年 = Elderly Chinese
Beijing : Zhongguo lao nian za zhi she
北京 : 中国老年杂志社
 
 
Yang lao, ni zhi wang shui : Zhongguo mian dui ren kou lao ling hua de kun huo = Yanglao, nizhiwangshui / zuo zhe Xiao Zhenyu ... [et al. ; Xiao Zhenyu zhu bian]
养老,你指望谁 : 中国面对人口老龄化的困惑 = Yanglao, nizhiwangshui / 作者萧振禹 ... [et al. 萧振禹主编]
Beijing Shi : Gai ge chu ban she, 1998
北京市 : 改革出版社, 1998
 
 
Zhongguo lao nian ren kou jing ji / zhu bian Tian Xueyuan ; fu zhu bian Hu Weilue
中国老年人口经济 / 主编田雪原 ; 副主编胡伟略
Beijing Shi : Zhongguo jing ji chu ban she, 1991
北京市 : 中囯经济出版社, 1991
 
 
Lao ling wen ti : Shanghai shi zhe xue she hui ke xue "65" gui hua zhong dian xiang mu yan jiu cheng guo zhi yi / Yuan Jihui zhu bian
老龄间题 : 上海市哲学社会科学 "六五" 规划重点项目研究成果之一 / 袁缉辉主编
[Shanghai] : Fu dan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1986
[Shanghai] : 复旦大学出版社 : 新华书店上海发行所发行, 1986
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.