National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 554 Results for subject:"Operas, Chinese."
Sort by:
 
 
Su liu niang / Xianggang Shantou jin chu kou shang hui xi ju tuan
蘇六娘 / 香港汕頭進出口商會戲劇团
[Xianggang : Xianggang Shantou jin chu kou shang hui xi ju tuan, 1960]
[香港 : 香港汕頭進出口商會戲劇团, 1960]
 
 
Jing zhi yun : jing ju hua lian / Chang Lisheng zhu
净之韵 : 京剧花脸 / 常立胜著
by Chang, Lisheng
常立胜
Beijing Shi : Xue yuan chu ban she, 2007
北京市 : 学苑出版社, 2007
 
 
Zhongguo jing ju [electronic resource] / Xu Chengbei
中国京剧 [electronic resource] / 徐城北
by Xu, Chengbei, 1942-
徐城北, 1942-
Beijing : Wu zhou chuan bo chu ban she, 2010
北京 : 五洲传播出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Qiong hua [Kun ju] / Zhou Jianbai bian
瓊花[昆劇] / 周兼白編
Shanghai : Shanghai wen hua chu ban she, 1965
上海 : 上海文化出版社, 1965
 
 
Yue diao ge qu jing hua / Zhu Bingtang bian
粵調歌曲菁華 / 朱炳堂編
Niudi : Xin da lu tu shu guan, Minguo 15 [1926]
紐約 : 新大陸圖書館, 民國15[1926]
 
 
Beijing de gu dian xi qu yu xi lou = Classical dramas and theaters in Beijing / Beijing Shi wen hua ju bian
北京的古典戏曲与戏楼 = Classical dramas and theaters in Beijing / 北京市文化局编
Beijing : Beijing chu ban she, 2006
北京 : 北京出版社, 2006
 
 
Chao ju jing hua
潮劇精華
Xianggang : Xianggang yong xin shu ju, [196-?]
香港 : 香港永新書局, [196-?]
 
 
Yue bei cai cha xi / Fan Yanxing zhu
粤北采茶戏 / 范炎兴著
by Fan, Yanxing
范炎兴
[Guangzhou] : Guangdong ren min chu ban she, 2007
[广州] : 广东人民出版社, 2007
 
 
Yu yue da zhong [electronic resource] : Minguo Shanghai nü xing wen hua jie du / Jiang Jin deng
娱悦大众 [electronic resource] : 民国上海女性文化解读 / 姜进等
Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 2010
上海 : 上海辞书出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Tan Xinpei chang qiang ji / Zhongguo xi qu xue yuan yan jiu suo bian ; Chen Yanheng ding pu ; Zhen Yinfei, Chen Funian zheng li
譚鑫培唱腔集 / 中国戏曲学院硏究所編 ; 陈彥衡訂譜 ; 郑隐飞, 陈富年整理
by Tan, Xinpei, 1847-1917
譚鑫培, 1847-1917
Beijing : Yin yue chu ban she, 1959-1962
北京 : 音乐出版社, 1959-1962
 
 
Pi pa ji qu pu : [4 juan / Yin Guishen yuan gao ; Zhang Yusun jiao zheng jian shan di]
琵琶記曲譜 : [4卷 / 殷溎深原稿 ; 張餘蓀校正兼繕底]
by Yin, Guishen
殷溎深
Shanghai : Chao ji shu zhuang, Minguo 10 [1921]
上海 : 朝記書莊, 民國10 [1921]
 
 
Yang xi fu hui niang jia ; Yue ju / Jing Xitang kou shu, Hua dong xi qu yan jiu yuan bian shen shi zheng li
養媳婦回娘家 : 越劇 / 金喜棠口述 ; 華東戲曲研究院编審室整理
by Jing, Xitang
金喜棠
Shanghai : Shanghai wen hua chu ban she, 1956
上海 : 上海文化出版社, 1956
 
 
Chunxiang zhuan : Jing ju / Yan Huizhu gai bian
春香傳 : 京劇 / 言慧珠改編
Uniform title: Chʻunhyang chŏn
Beijing : Beijing da zhong chu ban she, 1955
北京 : 北京大衆出版社, 1955
 
 
Guo ju da cheng / Zhang BoJin bian
國劇大成 / 張伯謹編
by Zhang, BoJin, 1899-
張伯謹, 1899-
[Taibei] : Guo fang bu zong zheng zhi bu zuo zhan bu zhen xing guo ju yan jiu fa zhan wei yuan hui fa xing : Taiwan Zhong hua shu ju jing xiao, Minguo 58- [1969- ]
[臺北] : 國防部總政治部作戰部振興國劇硏究發展委員會發行 : 台灣中華書局經銷, 民國58- [1969- ]
 
 
Shan xiang feng yun : Yue ju
山鄉風雲 : 粤劇
[China] : Zhongguo chang pian she, 19--
[China] 中國唱片社, 19--
 
 
Ahei yu Ashima / Wu Feng, Jin Suqiu zhu
阿黑与阿诗玛 / 吴枫, 金素秋著
Beijing : Bao wen tang shu dian, 1956
北京 : 宝文堂书店, 1956
 
 
 
 
Longjiang song / Shanghai jing ju tuan "Longjiang song" ju zu ji ti chuang zuo
龙江颂 / 上海京剧团"龙江颂"剧组集体创作
by Shanghai jing ju tuan. Longjiang song ju zu
上海京剧团. 龙江颂剧组
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1974
上海 : 上海人民出版社, 1974
 
 
Hu jia jiang
呼家将
Yinchuan : Ningxia ren min chu ban she, 1981
银川 : 宁夏人民出版社, 1981
BookBook [text, volume]
 
 
Ping ju shi liao cong kan
平劇史料叢刊
Taibei : Zhuan ji wen xue chu ban she, 1974
台北 : 傳記文學出版社, 1974
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.