National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 10 of 10 Results for subject:"Opium War (China : 1840-1842)"
Sort by:
 
 
Di yi ci ya pian zhan zheng xing shi tu : 1840 nian 6 yue--1842 nian 8 yue / Zhongguo li shi bo wu guan bian ji
第一次鸦片战争形势图 : 1840年6月-1842年8月 / 中国历史博物馆編輯
by Zhongguo li shi bo wu guan
中国历史博物馆
[Beijing] : Di tu chu ban she, 1978
[北京] : 地图出版社, 1978
MapMap [cartographic image, sheet]
 
 
Zhu shan jian hun : ya pian zhan zheng Dinghai bao wei zhan yan jiu wen ji / Jin Tao zhu bian
竹山剑魂 : 鸦片战争定海保卫战研究文集 / 金涛主编
Beijing : Hai yang chu ban she, 2014
北京 : 海洋出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Ya pian zhan zheng : du pin, meng xiang yu Zhongguo jian gou = The Opium War : drugs, dreams and the making of China / Lan Shiling (Julia Lovell) zhu ; Pan Xun yi
鴉片戰爭 : 毒品、夢想與中國建構 = The Opium War : drugs, dreams and the making of China / 藍詩玲 (Julia Lovell) 著 ; 潘勛譯
Uniform title: Opium War. Chinese
by Lovell, Julia, 1975-
Xin bei shi : Ba qi wen hua / Yuan zu wen hua shi ye gu fen you xian gong si, er ling yi liu [2016] , ©2016
新北市 : 八旗文化 / 遠足文化事業股份有限公司, 二〇一六 [2016]
BookBook [text, volume]
 
 
Sun Zhongshan : cong ya pian zhan zheng dao xin hai ge ming / Huang Yuhe
孫中山 : 從鴉片戰爭到辛亥革命 / 黃宇和
by Wong, J. Y
黃宇和
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2016
台北市 : 聯經出版事業股份有限公司, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Jingkou zhang gu cong bian
京口掌故叢編
[Peking] : Beijing shi Zhongguo shu dian : Beijing shi xin hua shu dian fa xing, [1987?]
[Peking] : 北京市中国书店 : 北京市新华书店发行, [1987?]
BookBook [text, volume]
 
 
1840 nian : bei hong chu zhong shi ji / Zhang Jian
1840年 : 被轰出中世纪 / 张剑著
by Zhang, Jian
张剑
Shanghai : Dong fang chu ban zhong xin, 2016
上海 : 东方出版中心, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Li shi zhen tan : cong ya pian zhan zheng dao xin hai ge ming / Huang Yuhe zhu = The historian as a detective : from the Opium Wars to the 1911 revolution / by John Y. Wong
历史侦探 : 从鸦片战争到辛亥革命 / 黃宇和著 = The historian as a detective : from the Opium Wars to the 1911 revolution / by John Y. Wong
by Wong, J. Y
黃宇和
Guangzhou Shi : Guangdong ren min chu ban she, 2018
广州市 : 广东人民出版社, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
1860 nian : ju tong yu zi qiang / Ouyang Yuefeng zhu
1860年 : 巨痛与自强 / 欧阳跃峰著
by Ouyang, Yuefeng, 1955-
欧阳跃峰, 1955-
Shanghai Shi : Dong fang chu ban zhong xin, 2015
上海市 : 东方出版中心, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Bu jun deng de dui kang : ya pian zhan zheng zhong Guangdong hai fang kuai su beng kui de yuan yin / Yuan Zhancong
不均等的對抗 : 鴉片戰爭中廣東海防快速崩潰的遠因 / 袁展聰
by Yuan, Zhancong
袁展聰
Xianggang : Tian di tu shu you xian gong si, 2019
香港 : 天地圖書有限公司, 2019
BookBook [text, volume]
 
 
Zui zheng : cong Dongjing shen pan kan Riben qin Hua ya pian zhan zheng / Han Hua zhu
罪证 : 从东京审判看日本侵华鸦片战争 / 韩华著
by Han, Hua
韩华
Beijing : Zhongguo yan shi chu ban she, 2015
北京 : 中国言实出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.