National Library of Australia

The National Library Reading Rooms are now open at reduced hours. Find out more to plan your visit.

Showing 1 - 20 of 627 Results for subject:Opium.
Sort by:
 
 
Zhu shan jian hun : ya pian zhan zheng Dinghai bao wei zhan yan jiu wen ji / Jin Tao zhu bian
竹山剑魂 : 鸦片战争定海保卫战研究文集 / 金涛主编
Beijing : Hai yang chu ban she, 2014
北京 : 海洋出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Qing mo she hui liu xing xi shi ya pian yan jiu : gong gei mian zhi fen xi (1773-1906) / Manhong Lin zhuan
清末社會流行吸食鴉片硏究 : 供給面之分析 (1773-1906) / 林滿紅撰
by Lin, Manhong
林滿紅
[Taipei] : Guo li Taiwan shi fan da xue Li shi yan jiu suo, Minguo 74 [1985]
[Taipei] : 國立臺灣師範大學歷史硏究所, 民國74 [1985]
 
 
Xin ji lu / [Lin Zexu zhu]. Ya pian shi lüe : [shang xia juan / Li Gui zhu]. Zhong mi ri lu
信及錄 / [林則徐著]. 鴉片事略 : [上下卷 / 李圭著]. 中秘日錄
by Lin, Zexu, 1785-1850
林則徐, 1785-1850
Taibei : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 62 [1973]
臺北 : 臺灣學生書局, 民國62 [1973]
 
 
Ya pian zhan zheng shi lun wen zhuan ji. Xu bian / Ning Jing bian
鸦片战争史论文专集. 续编 / 宁靖编
[Peking] : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1984
[Peking] : 人民出版社 : 新華書店发行, 1984
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.