National Library of Australia

Preview the redeveloped Catalogue before it launches late July.

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 494 Results for subject:"Painting, Chinese -- 20th century."
Sort by:
 
 
Shanghai hua niao hua xuan
上海花鸟画选
Shanghai : Shanghai ren min mei shu chu ban she, 1979
上海 : 上海人民美朮出版社, 1979
 
 
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1980
 
 
Beijing : Xin shi jie, 1984
北京 : 新世界, 1984
 
 
China : Hebei Fine Arts Publishing House, 1991
 
 
Hei bai hua ji / Huang Jiancheng zuo
黑白画集 / 黄建成作
by Huang, Jiancheng
黄建成
Changsha shi : Hunan mei shu chu ban she, 1988
长沙市 : 湖南美术出版社, 1988
 
 
Dang dai Zhongguo hua ming jia jing cui = Masterpieces of contemporary Chinese painting
當代中國畫名家精萃 = Masterpieces of contemporary Chinese painting
Beijing : Dui wai jing ji mao yi da xue dui wai mao yi jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
北京 : 對外經濟貿易大學對外貿易敎育出版社 : 新華書店北京發行所發行, 1989
 
 
Jin bai nian Zhongguo ming jia hua xuan ji / Yu Yiran bian
近百年中國名家畫選集 / 余毅然編
Taibei shi : Zhonghua shu hua chu ban she, Minguo 63 [1974]
臺北市 : 中華書畫出版社, 民國63 [1974]
 
 
Da di feng qing / Zhongguo Hua qiao wen xue yi shu jia xie hui bian
大地风情 / 中国华侨文学艺术家协会编
[Peking] : Zhongguo Hua qiao chu ban gong si, 1991
[Peking] : 中国华侨出版公司, 1991
 
 
Zhongguo mei shu guan cang pin xuan ji : 1949-1984. You hua bian
中国美朮馆藏品选集 : 1949-1984. 油画编
by Zhongguo mei shu guan
中国美朮馆
Hangzhou : Zhejiang ren min mei shu chu ban she, 1990
杭州 : 浙江人民美朮出版社, 1990
 
 
Zhongguo hua min chu ge jia zong pai feng ge yu ji fa zhi tan jiu / Qiu Dingfu zhu
中國畫民初各家宗派風格與技法之探究 / 邱定夫著
by Qiu, Dingfu, 1947-
邱定夫, 1947-
Taibei shi : Zhongguo wen hua da xue chu ban bu, Minguo 73 [1984]
臺北市 : 中國文化大學出版部, 民國77 [1988]
 
 
Jing song hua ji / [bian zhe Yu Baishu]
劲松画集/ [编者余白墅]
Shanghai : Shanghai shu hua chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1983
上海: 上海書畫出版社: 新华书店上海发行所发行, 1983
 
 
Gu wu xuan, 1979-1989 / [bian ji chu ban Gu wu xuan chu ban she, Xianggang ji gu zhai]
古吳軒, 一九七九-一九八九 / [編輯出版古吳軒出版社, 香港集古齋]
Suzhou Shi : Gu wu xuan chu ban she : [Hong Kong] : Xianggang ji gu zhai, 1989
蘇州市 :b古吳軒出版社 ; [Hong Kong] : 香港集古齋,c1989
 
 
Zhongguo you hua shi = History of Chinese oil painting / Liu Chun zhu
中国油画史 = History of Chinese oil painting / 刘淳著
by Liu, Chun, 1957-
刘淳, 1957-
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 2005
北京 : 中国青年出版社, 2005
 
 
Beijing, China : China Translation and Pub. Corp. ; Paris, France : United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, 1986
 
 
Ba peng hua ji / [bian zuan zhe Zhonghua Minguo guo li li shi bo wu guan bian ji wei yuan hui]
八朋畫集 / [編纂者中華民國國立歷史博物館編輯委員會]
Taibei Shi : Gai guan, Minguo 73 [1984]
台北市 : 該館, 民國73 [1984]
 
 
Dang dai zhu ming Zhongguo hua jia zuo pin xuan / zhu bian Xu Liyi
當代著名中國畫家作品選 / 主編許力以
Shandong Sheng Qingdao Shi : Qingdao chu ban she ; [Peking] : Fa xing Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, [1991?]
山東省青島市 : 青島出版社 ; [Peking] : :發行新華書店北京發行所, [1991?]
 
 
Xian dai gong bi hua / Ji gu zhai bian ji
現代工筆畫 / 集古齋編輯
Xianggang : Ji gu zhai, 1986
香港 : 集古齋, 1986
 
 
Zhongguo gao deng mei shu xue yuan she ji zuo pin ji : Zhong yang gong yi mei shu xue yuan fen juan. Mei shu zuo pin / [Li Mianlu zhu bian]
中国高等美术学院设计作品集 : 中央工艺美术学院分卷. 美朮作品 / [李绵璐主编]
Changsha : Hunan mei shu chu ban she, 1986
长沙 : 湖南美术出版社, 1986
 
 
Ba shi nian hua ji / [Nanjing shi fan da xue mei shu xi, Shanghai ren min mei shu chu ban she bian]
八十年画集 / [南京师范大学美术系, 上海人民美术出版社编]
Shanghai : Shanghai ren min mei shu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1987
上海 : 上海人民美術出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1987
 
 
Xian dai Zhongguo hua jia ce ye xuan ji / [bian ji Du Qiuying]
現代中國畫家册頁選集 / [編輯杜秋瀠]
Xianggang : Ji gu zhai you xian gong si ; Beijing : Zhongguo chu ban dui wai mao yi zong gong si, 1990
香港 : 集古齋有限公司 ; 北京 : 中國出版對外貿易總公司, 1990
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.