National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 491 Results for subject:"Painting, Chinese -- 20th century."
Sort by:
 
 
Shanghai hua niao hua xuan
上海花鸟画选
Shanghai : Shanghai ren min mei shu chu ban she, 1979
上海 : 上海人民美朮出版社, 1979
 
 
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1980
 
 
Beijing : Xin shi jie, 1984
北京 : 新世界, 1984
 
 
China : Hebei Fine Arts Publishing House, 1991
 
 
Beijing : Ren min mei shu chu ban she
 
 
Hei bai hua ji / Huang Jiancheng zuo
黑白画集 / 黄建成作
by Huang, Jiancheng
黄建成
Changsha shi : Hunan mei shu chu ban she, 1988
长沙市 : 湖南美术出版社, 1988
 
 
Jin dai ming hua da guan / Wang Nianci [bian] zhu
近代名畫大觀 / 王念慈[编]著
Uniform title: Dang dai ming hua da guan zheng ji
当代名画大观正集
[Peking] : Beijing shi Zhongguo shu dian, 1984
[Peking] : 北京市中国书店, 1984
 
 
Zhongguo dang dai yi shu jia hua ku = Treasures of contemporary Chinese painting / bian ji bu zhu ren Han Maotang ; fu zhu ren Shi Qinghua, Li Chun sheng ; bian wei Li Laiquan...
中國當代藝術家畵庫= Treasures of contemporary Chinese painting / 編輯部主任韓茂堂;副主任施慶華,李春生;編委李來泉 ... [et al.];翻譯田工
[Peking] : Zhongguo hua bao chu ban she, [1993-<1997 >
[Peking] : 中國畫報出版社, [1993-<1997 >
 
 
Zhongguo gong bi hua
中國工筆畫
Tianjin : Tianjin yang liu qing hua she : Xin hua shu dian Tianjin fa xing suo fa xing, 1987
天津: 天津楊柳青画社: 新华书店天津发行所发行, 1987
 
 
Dang dai Zhongguo hua ming jia jing cui = Masterpieces of contemporary Chinese painting
當代中國畫名家精萃 = Masterpieces of contemporary Chinese painting
Beijing : Dui wai jing ji mao yi da xue dui wai mao yi jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
北京 : 對外經濟貿易大學對外貿易敎育出版社 : 新華書店北京發行所發行, 1989
 
 
Xu jin dai ming hua da guan / Wang Nianci zhu [i.e. bian]
續近代名畫大觀 / 王念慈著 [i.e. 編]
Uniform title: Dang dai ming hua da guan xu ji
當代名畫大觀續集
[Peking] : Beijing shi Zhongguo shu dian : Fa xing Beijing shi xin hua shu dian, 1984
[Peking] : 北京市中国书店 : 发行北京市新华书店, 1984
 
 
Jin bai nian Zhongguo ming jia hua xuan ji / Yu Yiran bian
近百年中國名家畫選集 / 余毅然編
Taibei shi : Zhonghua shu hua chu ban she, Minguo 63 [1974]
臺北市 : 中華書畫出版社, 民國63 [1974]
 
 
Bai nian Zhongguo hua ji : 1901-2000 / [zhu bian Liu Dawei ... [et al.]]
百年中囯画集 : 1901-2000 / [主编刘大为 ... [et al.]]
Beijing : Ren min mei shu chu ban she, 2001
北京 : 人民美術出版社, 2001
 
 
Da di feng qing / Zhongguo Hua qiao wen xue yi shu jia xie hui bian
大地风情 / 中国华侨文学艺术家协会编
[Peking] : Zhongguo Hua qiao chu ban gong si, 1991
[Peking] : 中国华侨出版公司, 1991
 
 
Zhongguo mei shu guan cang pin xuan ji : 1949-1984. You hua bian
中国美朮馆藏品选集 : 1949-1984. 油画编
by Zhongguo mei shu guan
中国美朮馆
Hangzhou : Zhejiang ren min mei shu chu ban she, 1990
杭州 : 浙江人民美朮出版社, 1990
 
 
Zhongguo hua min chu ge jia zong pai feng ge yu ji fa zhi tan jiu / Qiu Dingfu zhu
中國畫民初各家宗派風格與技法之探究 / 邱定夫著
by Qiu, Dingfu, 1947-
邱定夫, 1947-
Taibei shi : Zhongguo wen hua da xue chu ban bu, Minguo 73 [1984]
臺北市 : 中國文化大學出版部, 民國77 [1988]
 
 
Jing song hua ji / [bian zhe Yu Baishu]
劲松画集/ [编者余白墅]
Shanghai : Shanghai shu hua chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1983
上海: 上海書畫出版社: 新华书店上海发行所发行, 1983
 
 
Zhongguo hua / Zhongguo guo ji mao yi cu jin wei yuan hui
中國畫 / 中國國際貿易促進委員會
[Peking : Zhongguo guo ji mao yi cu jin wei yuan hui], 1984
[Peking : 中國國際貿易促進委員會], 1984
 
 
Gu wu xuan, 1979-1989 / [bian ji chu ban Gu wu xuan chu ban she, Xianggang ji gu zhai]
古吳軒, 一九七九-一九八九 / [編輯出版古吳軒出版社, 香港集古齋]
Suzhou Shi : Gu wu xuan chu ban she : [Hong Kong] : Xianggang ji gu zhai, 1989
蘇州市 :b古吳軒出版社 ; [Hong Kong] : 香港集古齋,c1989
 
 
by Fu, Juanfu, 1910-
Taibei shi : Hua zheng shu ju, min guo 66 [1977]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.