National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 103 Results for subject:"Painting, Chinese -- Catalogs."
Sort by:
 
 
 
Li dai zhu lu hua mu / Fukaisen bian
歷代著錄畵目 / 福開森编
by Ferguson, John Calvin, 1866-1945
[Peking] : Ren min mei shu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1993
[Peking] : 人民美術出版社 : 新華書店北京發行所發行, 1993
 
 
Liang Song ming hua ce / Wen wu chu ban she [bian ji chu ban]
兩宋名畫册 / 文物出版社[编辑出版]
by Wen wu chu ban she (Beijing, China)
文物出版社 (Beijing, China)
Beijing : Wen wu chu ban she : Fa xing zhe xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1963
北京 : 文物出版社 : 发行者新华书店北京发行所, 1963
 
 
Chūgoku kaiga sōgō zuroku. Zokuhen / Tōkyō Daigaku Tōyō Bunka Kenkyūjo, Higashi Ajia Bumon Bijutsu Kenkyū Bunʾya hen
中國繪畫總合圖錄. 續編 / 東京大學東洋文化硏究所東アジア部門美術研究分野編
Tōkyō : Tōkyō Daigaku Tōyō Bunka Kenkyūjo, 1998-Heisei 12 [2000]
東京 : 東京大學東洋文化硏究所, 1998-平成 12 [2000]
 
 
Fu shi suo cang wu pin qing ce
福氏所藏物品清册
[S.l. : s.n., 19--]
 
 
Gu gong cang hua jie ti
故宮藏畫解題
by Guo li gu gong bo wu yuan
國立故宮博物院
[Taibei] Guo li gu gong bo wu yuan, Minguo 57 [1968]
[台北] 國立故宮博物院, 民國57 [1968]
 
 
Ming hua shen pin mu : [1 juan] / Yang Shen zhuan
名畫神品目 : [1卷] / 楊慎撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊慎, 1488-1559
Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 55 [1966]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國55 [1966]
 
 
Tang Song Yuan Ming Qing hua xuan / [Sun Wei ... [et al.]]
唐宋元明清画选 / [孙位 ...[et al.]]
Shanghai : Shanghai ren min mei shu chu ban she, 1960
上海 : 上海人民美術出版社, 1960
 
 
Hua yuan duo ying / Shanghai shi wen wu bao guan wei yuan hui bian ji
畫苑掇英 / 上海市文物保管委員會編輯
by Shanghai shi wen wu bao guan wei yuan hui
上海市文物保管委員會
Shanghai : Shanghai ren min mei shu chu ban she, 1955
上海 : 上海人民美術出版社, 1955
 
 
Zhongguo gu dai hui hua ming pin : yi shu jing lan / Shi Shouqian deng zhu ; [bian ji Li Fuxing]
中國古代繪畫名品 : 藝術精覽 / 石守謙等著 ; [編輯李復興]
Taibei Shi : Xiong shi tu shu gu fen you xian gong si, Minguo 75 [1986]
台北市 : 雄獅圖書股份有限公司, 民國75 [1986]
 
 
Gu gong yi yi shu hua mu jiao zhu / Chen Rentao xiao zhu
故宮已佚書畫目校注/ 陳仁濤校注
by Chen, Rentao
陳仁濤
Xianggang : Tong ying gong si, 1956
香港: 統營公司, 1956
 
 
by Lovell, Hin-cheung
Ann Arbor, (Mich.) : Center for Chinese Studies, University of Michigan, 1973 , ©1973
 
 
Zhongguo chuan shi ming hua / Zhongnan Hai hua ce bian ji wei yuan hui bian
中国传世名画 / 中南海画册编辑委员会编
Beijing Shi : Xi yuan chu ban she, 1998
北京市 : 西苑出版社, 1998
 
 
Li dai zhu lu hua mu / Fukaisen bian, [Shang Chengzuo jiao kan
歷代著錄畫目 / 福開森編, [商承祚校勘
by Ferguson, John Calvin, 1866-1945
Nanjing, : Jinling da xue Zhongguo wen hua yan jiu suo, 1934]
南京, : 金陵大學中國文化研究所, 1934]
 
 
Xuan he hua pu : [20 juan / Jiang Fucong xu ; Chang Bide ba]
宣和畫譜 : [20卷/ 蔣復璁序 ; 昌彼德跋].
[Taibei] : Guo li gu gong bo wu yuan yin xin, [1971?]
[臺北]: 國立故宮博物院印行, [1971?]
 
 
Fu tang ji lin. Liu Sifen hui hua
蝠堂集林. 刘斯奋绘画
by Liu, Sifen
刘斯奋
Guangzhou Shi : Ling nan mei shu chu ban she, 2010
广州市 : 岭南美术出版社, 2010
 
 
Jiangcun shu hua mu / [Gao Shiqi bian zhuan]
江村書畫目 / [高士奇編篹]
by Gao, Shiqi, 1645-1704
高士奇, 1645-1704
Xianggang : Long men shu dian, 1968
香港 : 龍門書店, 1968
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.