National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 16755 Results for subject:Painting.
Sort by:
 
 
Lingnan hua pai : Zhongguo xian dai hui hua de bian ge zhe / Gu Chengfeng zhu bian ; Wei Chenghong zhu
岭南画派 : 中囯现代绘画的变革者 / 顾丞峰主编 ; 韦承红著
Shenyang : Liaoning mei shu chu ban she, 2003
沈阳 : 辽宁美朮出版社, 2003
 
 
Dunhuang bi hua fu yuan jing pin ji [electronic resource] / Shi Dunyu, Jin Xunjin hui
敦煌壁画复原精品集 [electronic resource] / 史敦宇, 金洵瑨绘
by Shi, Dunyu
史敦宇
Lanzhou : Gansu ren min mei shu chu ban she, 2010
兰州 : 甘肃人民美术出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Shanxi gu dai bi hua jing pin tu shuo [electronic resource] / Kang Mingzhang zhu bian ; Shanxi gu dai bi hua yi shu bo wu guan bian
山西古代壁画精品图说 [electronic resource] / 康明章主编 ; 山西古代壁画艺术博物馆编
Taiyuan : Shanxi ren min chu ban she, 2008
太原 : 山西人民出版社, 2008
BookBook, OnlineOnline
 
 
Guangzhou zhi zuo : Ou Mei cang shi jiu shi ji Zhongguo tong zhi hua / Yifan Weiliansi zhu ; Cheng Meibao yi bian = Created in Canton : Chinese export watercolours on pith /...
广州制作 : 欧美藏十九世纪中国蓪纸画 / 伊凡·威廉斯著 ; 程美宝译编 = Created in Canton : Chinese export watercolours on pith / Ifan Williams ; trans. & ed. by Ching May Bo
by Williams, Ifan
Guangzhou Shi : Ling nan mei shu chu ban she, 2014
广州市 : 嶺南美術出版社, 2014
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Fuchun shan ju xin tu / Ye Qianyu zuo
富春山居新图 / 叶浅予作
by Ye, Qianyu, 1907-
叶浅予, 1907-
Changsha shi : Hunan mei shu chu ban she, 1983
长沙市 : 湖南美術出版社, 1983
 
 
Tian shang ren jian wu pian xian / zhu bian dan wei Dunhuang yan jiu yuan ; zhu bian Fan Jinshi ; zuo zhe Wang Kefen
天上人间舞蹁跹 / 主编单位敦煌研究院 ; 主编樊锦诗 ; 作者王克芬
by Wang, Kefen, 1927-
王克芬
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2007
上海 : 上海人民出版社, 2007
 
 
Yi yuan gui bao : Mogao ku bi hua yu cai su / Zhao Shengliang zhu
艺苑瑰宝 : 莫高窟壁画与彩塑 / 赵声良著
by Zhao, Shengliang
赵声良
Lanzhou Shi : Gansu jiao yu chu ban she, 2007
兰州市 : 甘肃教育出版社, 2007
 
 
Dang dai Beijing shu hua shi hua / Dang dai Beijing bian ji bu bian ; Liu Baoming zhu
当代北京书画史话 / 当代北京编辑部编 ; 刘宝明著
by Liu, Baoming
刘宝明
Beijing Shi : Dang dai Zhongguo chu ban she, 2008
北京市 : 當代中國出版社, 2008
 
 
Xinjiang fo jiao bi hua de li shi xue yan jiu / Jia Yingyi zhu
新疆佛教壁畫的歷史學研究 / 賈應逸著
by Jia, Yingyi
賈應逸
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2010
北京 : 中國人民大學出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Yan yun guo yan lu : jin dai Sheng Gang Ao hua ren / [Xu Zhuoxun zhu]
煙雲過眼錄 : 近代省港澳畫人 / [許灼勳著]
by Xu, Zhuoxun
許灼勳
[Xianggang] : Xu Zhuoxun, 2005
[香港] : 許灼勳 2005
 
 
Lao She cang Qi Baishi hua / Shu Yi zhu bian
老舍藏齐白石画 / 舒乙主编
Beijing : Beijing chu ban she, 2015
北京 : 北京出版社, 2015
BookBook [still image, text, volume]
 
 
Dongguan li dai shu hua xuan xu ji / Dongguan shi zheng xie, Dongguan shi bo wu guan, Ling nan hua yuan bian
东莞历代书画选续集 / 東莞市政協, 東莞市博物館, 嶺南画院編
Beijing : Wen wu chu ban she, 2007
文物 : 文物出版社, 2007
 
 
Fo gong si Shijia ta he Chongfu si Liao Jin bi hua / Shanxi Sheng gu jian zhu bao hu yan jiu suo bian
佛宮寺释迦塔和崇福寺遼金壁画 / 山西省古建筑保护硏究所编
Beijing : Wen wu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1983
北京 : 文物出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1983
 
 
Yongle gong bi hua : "Chao yuan tu" shi wen ji ren wu tu shi shuo ming = The murals of the Palace of Yongle : inscriptions and characters on "Pilgrimage of...
永樂宮壁畫 : "朝元圖"釋文及人物圖示說明 = The murals of the Palace of Yongle : inscriptions and characters on "Pilgrimage of Celestials" / [策划杨东胜 ; 主编肖军, 华刚 ; 执行主编杨东胜;责任编辑宋莹;编辑董保建]
Beijing Shi : Zhongguo shu dian, 2009
北京市 : 中國書店, 2009
 
 
Bai zhang lou cong hua / [Wang Yaoru]
百丈樓叢畫 / [汪耀如]
by Wang, Yaoru
汪耀如
Shanghai : Da tong shu ju, Minguo 13 [1924]
上海 : 大通書局, 民國13 [1924]
 
 
Che 6-hoe Taehan Minʼguk sŏye muninhwa taejŏn = The 6th calligraphy, oriental painting exhibition of Korea / [parhaengin Yi Hong-yŏn]
第6回大韓民國書藝文人畵大展 = The 6th calligraphy, oriental painting exhibition of Korea / [發行人李洪淵]
Sŏul-si : Taehan Minʼguk Sŏye Muninhwa Taejŏn Unyŏng Wiwŏnhoe, 2008
서울市 : 大韓民國書藝文人畵大展運營委員會, 2008
 
 
He'an bai hua hua pu
龢庵百花画譜
by Zhang, Zhaoxiang, active 1892-1907
張兆祥, active 1892-1907
[Changchun shi] : Changchun shi gu ji shu dian, 1983
[长春市] : 长春市古籍书店, 1983
 
 
by Longfellow, Henry Wadsworth, $d 1807-1882
London (England) : Henry Frowde : Oxford University Press Warehouse ..., 1901
BookBook [text, volume]
 
 
Hokusai no nikuhitsu : Sumisonian Kyōkai Furīa Bijutsukan korekushon = Hokusai's brush : paintings, drawings, and sketches by Katsushika Hokusai in the Freer Galleery...
北斎の肉筆 : スミソニアン協会フリーア美術館コレクション = Hokusai's brush : paintings, drawings, and sketches by Katsushika Hokusai in the Freer Galleery of Art, Smithsonian Institution / ジェームス・ユーラック, フランク・フェルテンズ (スミソニアン協会フリーア美術館) 監修
by Katsushika, Hokusai, 1760-1849
葛飾北斎, 1760-1849
Kyōto-shi : Seigensha, 2018 , ©2018
京都市 : 青幻舎, 2018
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Daguan lou cong hua / [Wang Heng hui]
大觀樓叢畫 / [汪鑅繪]
by Wang, Heng, active 19th century
汪鑅, active 19th century
Shanghai : Tai hua tu shu guan, Minguo 10 [1921]
上海 : 泰華圖書館, 民國10 [1921]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.