National Library of Australia

We’re delighted to be able to re-open the Library for pre-booked ticketed access to our collections. Read more...

Showing 1 - 20 of 36 Results for subject:"Palaces -- Thailand -- History."
Sort by:
 
 
 
by Wenisa Seniwong
Krung Thep : Bangkok Buk, 2541 [1998]
 
 
by Thanakhom
Krung Thep : Samnakphim Wanchana, 2542 [1999]
 
 
Čhotmāihēt rư̄ang Phrathīnang Wimānmēk : kānsāng læ kānbūrana Phrathīnang Wimānmēk
จดหมายเหตุเรื่องพระที่นั่งวิมานเมฆ : การสร้างและการบูรณะพระที่นั่งวิมานเมฆ
[Bangkok] : Samnak Phrarātchawang, 2527 [1984]
[Bangkok] : สำนักพระราชวัง, 2527 [1984]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Lo̜ rūa chom wang : rư̄angrāo rātchasathān hǣng ʻadīt ʻan yư̄nyong songkhā mā čhon thưng patčhuban = Siam palaces / Kōsin Rattanaprasœ̄t
เลาะรั้วชมวัง : เรื่องราวราชสถานแห่งอดีตอันยืนยงทรงค่ามาจนถึงปัจจุบัน = Siam palaces / โกสินทร์ รตนประเสริฐ
by Kōsin Rattanaprasœ̄t
โกสินทร์ รตนประเสริฐ
Krung Thēp : Yipsī Krup, 2557 [2014]
กรุงเทพฯ : ยิปซีกรุ๊ป, 2557 [2014]
BookBook [text, volume]
 
 
 
 
Wang nā : Krom Phrarātchawangbowō̜nsathān Mongkhon / Kōsin Rattanaprasœ̄t
วังหน้า : กรมพระราชวังบวรสถานมงคล / โกสินทร์ รตนประเสริฐ
by Kōsin Rattanaprasœ̄t
โกสินทร์ รตนประเสริฐ
Krung Thēp : Yipsī Samnakphim, 2558 [2015]
กรุงเทพฯ : ยิปซี สำนักพิมพ์, ๒๕๕๘
BookBook [text, volume]
 
 
Sathapattayakam Phraborommaharatchawang
สถาปัตยกรรม พระบรมมหาราชวัง
Krung Thep ... : Chulalongkon Mahawitthayalai, 2531 [1988]
 
 
by Bua Sachisewi
[Krung Thep] : Bannakit : Samakhom Sangkhommasat haeng Prathet Thai, 2524 [1981]
 
 
Thēp phī winyān nai phrarātchawang / [Sāithip Phānuthat]
เทพ ผี วิญญาณในพระราชวัง / สายทิพย์ ภาณุทัต
by Sāithip Phānuthat
สายทิพย์ ภาณุทัต
Krung Thēp : Samnakphim Fǭ Mik, 2553 [2010]
กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ฟอร์มิก, ๒๕๕๓
 
 
3 wang 3 kasat 3 ratchakān / Čhuti Čhankhanā
๓ วัง ๓ กษัตริย์ ๓ รัชกาล / จุติ จันทร์คณา
by Čhuti Čhankhanā
จุติ จันทร์คณา
Krung Thēp : Prāt Samnakphim, 2554 [2011]
กรุงเทพ : ปราชญ์ สำนักพิมพ์, ๒๕๕๔
 
 
Tamnān Wang Nā / Somdet Phračhao Bō̜rommawongthœ̄ Krom Phrayā Damrongrāchānuphāp
ตำนานวังหน้า / สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
by Damrongrāchānuphāp, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1862-1943
ดำรงราชานุภาพ, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1862-1943
Krung Thēp : Samnakphim Sǣngdāo, 2553 [2010]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แสงดาว, ๒๕๕๓
 
 
Phra Nakhō̜n Khīrī / rīaprīang dōi ʻUraiwan Tantiwong læ Wisanthanī Phothisunthōrn
พระนครคีรี / เรียบเรียง โดย อุไรวรรณ ตันติวงษ์ และ วิสันธนี โพธิสุนทร
Krung Thēp ... : Krom Sinlapākō̧n, 2527 [1984]
กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๗ [1984]
 
 
Phra Tamnak Thap Khwan læ Phrarātchawang Sanām Čhan
พระตำหนักทับขวัญ และ พระราชวังสนามจันทร์
[Krung Thēp ... ] : Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n, 2527 [1984]
[กรุงเทพฯ ... ] : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2527 [1984]
 
 
Prachum phongsāwadān phāk thī 26 rư̄ang tamnān wang kao / phraniphon Somdet Phračhaobō̜rommawongthœ̄ Krom Phrayā Damrongrāchānuphāp
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๒๖ เรื่อง ตำนานวังเก่า / พระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
by Damrongrāchānuphāp, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1862-1943
ดำรงราชานุภาพ, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1862-1943
[Bangkok : Khrō̜pkhrūa Mō̜m Rātchawong Lek Ngō̜nrot], 2513 [1970]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัวหม่อมราชวงศ์ เล็ก งอนรถ], ๒๕๑๓
 
 
by Sombat Phlainoi, 1929-
Krung Thep : Muang Boran, 2539 [1997]
 
 
Tamnān Wang Nā / Somdet Phračhao Bō̜rommawongthœ̄ Krom Phrayā Damrongrāchānuphāp song phraniphon
ตำนานวังหน้า / สมเด็จพระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงพระนิพนธ์
by Damrongrāchānuphāp, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1862-1943
ดำรงราชานุภาพ, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1862-1943
Phra Nakhō̜n : Phra Sōphonʻaksō̜nkit, 2476 [1933] , Phra Nakhō̜n : Rātchabandittayasaphā, Mēsāyon 2476 [April 1933]
พระนคร : พระโสภณอักษรกิจ, ๒๔๗๖ , พระนคร : ราชบัณฑิตยสภา, เมษายน ๒๔๗๖
BookBook [text, still image, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.