National Library of Australia

The National Library Reading Rooms are now open at reduced hours. Find out more to plan your visit.

Showing 1 - 20 of 48 Results for subject:"Peasant uprisings -- China -- History."
Sort by:
 
 
Li dai nong min qi yi shi hua
历代农民起义史话
Beijing : Zhonghua shu ju, 1985
北京 : 中华书局, 1985
 
 
Zhongguo nong min zhan zheng shi lun wen ji / Zhao Lisheng ; Gao Zhaoyi zhu
中國農民戰爭史論文集 / 趙儷生 ; 高昭一著
by Zhao, Lisheng
趙儷生
Shanghai : Xin zhi shi chu ban she, 1954
上海 : 新知識出版社, 1954
 
 
 
Li shi zhuan ti jiang zuo : shi qi shi ji Zhongguo nong min zhan zheng shi zhu wen ti (1627-1664) / Nanjing da xue li shi xi Zhongguo gu dai shi jiao yan shi
历史专题讲座 : 十七世纪中国农民战争史诸问题 (1627-1664) / 南京大学历史系中国古代史教研室
[Nanjing] : Nanjing da xue li shi xi Zhongguo gu dai shi jiao yan shi, 1977
[南京] : 南京大学历史系, 1977
 
 
Zhongguo nong min zhan zheng shi lun cong / "Zhongguo nong min zhan zheng shi lun cong" bian ji wei yuan hui
中国农民战争史论丛/ 《中国农民战争史论丛》编辑委员会
Taiyuan : Shanxi ren min chu ban she, 1979-
太原 : 山西人民出版社, 1979-
 
 
Zhongguo nong min zhan zheng zhi shi de yan jiu [microform] / Xue Nongshan zhu
中國農民戰争之史的硏究 [microform]/ 薛農山著.
by Xue, Nongshan
薛農山.
Shanghai : Shen chou kuo kuang she, Minguo 22-24 [1933-35]
上海: 神州國光社, 民國22-24 [1933-35]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Sheng cun yu kang zheng de quan shi : Zhongguo nong min zhan zheng shi yan jiu = Shengcunyukangzhengdequanshi / Zang Zhifei zhu
生存与抗争的诠释 : 中国农民战争史研究 = Shengcunyukangzhengdequanshi / 臧知非著
by Zang, Zhifei
臧知非
Kaifeng Shi : Henan da xue chu ban she, 2010
开封市 : 河南大学出版社, 2010
 
 
Zhongguo nong min zhan zheng shi. Sui Tang Wu dai shi guo juan / Li Bincheng zhu bian
中国农民战争史. 隋唐五代十国卷 / 李斌城主编
[Peking] : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1988
[Peking] : 人民出版社 : 新華書店经销, 1988
 
 
Zhongguo nong min ge ming dou zheng shi / Zhang Shaoliang, Zheng Xianjin deng bian zhu
中国农民革命斗争史 / 张绍良, 郑先进等编著
by Zhang, Shaoliang
张绍良
[Beijing] : Qiu shi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1983
[北京] : 求实出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1983
 
 
Li shi shang lao dong ren min fan Kong dou zheng shi hua / Yu Zhisen ; [cha hua Shanghai Shi dong feng ji qi chang mei gong zu]
历史上劳动人民反孔斗争史话 / 余志森 ; [插画 上海市东风机器厂美工组]
by Yu, Zhisen
余志森
Beijing : Zhonghua shu ju, 1975
北京 : 中华书局, 1975
 
 
Zhongguo nong min ge ming dou zheng shi zi liao xuan bian / Ji Yan
中国农民革命斗争史资料选编 / 纪岩
by Ji, Yan
紀岩.
[Shijiazhuang] : Hebei ren min chu ban she, 1975
[石家庄] : 河北人民出版社, 1975
 
 
Wo guo nong min fan Kong dou zheng shi hua / Tianjin shi Baodi xian Xiaojin zhuang da dui li lun xiao zu ; Fan Zeng cha tu
我国农民反孔斗争史话 / 天津市宝坻县小靳庄大队理论小组 ; 范曾插图
[Beijing] : Ren min chu ban she, 1974
[北京] : 人民出版社, 1974
 
 
Li shi shang lao dong ren min de fan kong dou zheng : xue xi cai liao zhuan ji
历史上劳动人民的反孔斗争 : 学习材料专辑
Beijing : Beijing ren min chu ban she, 1974
北京 : 北京人民出版社, 1974
 
 
Zhongguo jin dai ge zu nong min zhan zheng kao lun / Zhang Shan zhu
中国近代各族农民战爭考论 / 张山著
by Zhang, Shan
张山
Beijing : Hua yu jiao xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1993
北京 : 华语教学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1993
 
 
Zhongguo nong min zhan zheng shi. Wei Jin Nan Bei chao juan / Zhu Dawei zhu bian ; zhi bi zhe Zhu Dawei ... [et al.]
中国农民战争史. 魏晋南北朝卷 / 朱大渭主編 ; 执笔者朱大渭 ... [et al.]
Beijing : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1985
北京 : 人民出版社 : 新華書店发行, 1985
 
 
Ming mo nong min zhan zheng / Yuan Liangyi zhu
明末农民战争 / 袁良义著
by Yuan, Liangyi
袁良义
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
北京 : 中华书局 : 新华书店北京发行所发行, 1987
 
 
Li shi shang lao dong ren min de fan kong dou zheng [chart] / ben she bian hui
历史上劳动人民的反孔斗争 [chart] / 本社编绘
[Shanghai] : Shanghai ren min chu ban she, 1974
[上海] : 上海人民出版社, 1974
PicturePicture [chart]
 
 
Zhongguo nong min qi yi ling xiu xiao zhuan / Kaifeng shi fan xue yuan li shi xi
中国农民起义领袖小传 / 开封师范学院历史系
[Beijing] : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1976
[北京] : 人民出版社 : 新華書店发行, 1976
 
 
Zhongguo nong min zhan zheng zhi shi de yan jiu / Xue Nongshan zhu
中國農民戰爭之史的研究 / 薛農山著
by Xue, Nongshan
薛農山
Shanghai shi : Shanghai shu dian, 1996
上海市 : 上海書店, 1996
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.