National Library of Australia

The National Library Reading Rooms are now open at reduced hours. Find out more to plan your visit.

Showing 1 - 20 of 68 Results for subject:"Penmanship, Chinese."
Sort by:
 
 
Da kai zi tie -- "Guo ji ge" ge ci / [Xu Yi shu]
大楷字帖-《国际歌》歌词 / [许艺书]
by Xu, Yi
许艺
Shanghai : Shanghai shu hua she, 1972, 1974 printing
上海 : 上海書畫社, 1972, 1974 printing
BookBook [text, volume]
 
 
Shanghai zhong xiao xue sheng mao bi zi zuo pin xuan / [Ben she bian]
上海中小学生毛笔字作品选 / [本社编]
Shanghai : Shanghai shu hua she, 1976
上海 : 上海書畫社, 1976
BookBook [text, volume]
 
 
Xiao kai zi tie : Lu Xun shi ge xuan / [Hu Shiying shu]
小楷字帖 : 魯迅诗歌选 / [胡士莹书]
by Hu, Shiying
胡士莹
Shanghai : Shanghai shu hua she, 1974
上海 : 上海書畫社, 1974
BookBook [text, volume]
 
 
Xin Wei shu zi tie : pi Lin pi Kong wen zhai / Chen Zhongyong shu
新魏书字帖 : 批林批孔文摘 / 陈钟咏书
by Chen, Zhongyong
陈钟咏
Shanghai : Shanghai shu hua chu ban she, 1974
上海 : 上海書畫出版社, 1974
BookBook [text, volume]
 
 
Gang bi shu fa / Liang Jinying
钢笔书法 / 梁锦英
by Liang, Jinying
梁锦英
[Canton?] : Ling nan mei shu chu ban she : Guangdong Sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
[Canton?] : 嶺南美術出版社 : 广东省新華書店发行, 1983
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo gang bi shu fa yi shu / Shen Honggen bian zhu
中國鋼筆書法藝術/ 沈鸿根编著
by Shen, Honggen
沈鸿根
Nanchang : Jiangxi ren min chu ban she : Jiangxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
南昌: 江西人民出版社: 江西省新華書店发行, 1986
 
 
Gang bi zi lian xi fa / Zhou Zhiyun
钢笔字练习法 / 周稚云
by Zhou, Zhiyun
周稚云
Shanghai : Shanghai wen hua chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1982
上海 : 上海文化出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1982
 
 
Qian tan shu fa / Liang Dingguang
浅谈书法/ 梁鼎光
by Liang, Dingguang
梁鼎光
[Guangzhou] : Guangdong ren min chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian fa xing, 1979
[广州]: 广东人民出版社: 广东省新華書店发行, 1979
 
 
Zhongguo shu fa zheng kai ji ben jiao cai / Bai Yongxiao bian zhu ; Zhang Xiwen jiao ding ; Guo yu ri bao yu wen zhong xin zhu bian
中國書法正楷基本敎材 / 白永孝编著 ; 張希文校訂 ; 國語日报語文中心主编
by Bai, Yongxiao
白永孝
Taibei : Xue sheng chu ban she, Min guo 68 [1979]
台北 : 學生出版社, 民國68 [1979]
 
 
Zhongguo shu fa jian lun, Pan Boying zhu
中國書法簡論, 潘伯鷹著
by Pan, Boying, 1899-1966
潘伯鷹, 1899-1966
Jiuling, Shao hua wen hua fu wu she [n.d.]
九龍, 劭華文化服務社 [n.d.]
 
 
Mo chi suo lu : [shang xia juan] / Yang Shen zhuan ; [Li Tiaoyuan jiao]
墨池瑣錄 : [上下卷] / 楊慎撰 ; [李調元校]
by Yang, Shen, 1488-1559
楊慎, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, Qing Qianlong 47 [1782]
[China] : 李氏萬卷樓, 清乾隆 47 [1782]
 
 
Guang yi zhou shuang ji / Kang Youwei
廣藝舟雙楫 / 康有為
by Kang, Youwei, 1858-1927
康有為, 1858-1927
Taibei : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 59 [1970]
臺北 : 臺灣商務印書館, 民國59[1970]
 
 
Da kai zi tie : Lu Xun pi Kong yan lun zhai lu / Shanghai shu hua she bian
大楷字帖 : 魯迅批孔言论摘录 / 上海書畫社編
Shanghai : Shanghai shu hua she, 1975
上海 : 上海書畫社, 1975
 
 
Zen yang xie xin Wei shu / "Zen yang xie xin Wei shu" bian xie zu bian
怎样写新魏书 / 《怎样写新魏書》编写组编
Shanghai : Shanghai shu hua she, 1974
上海 : 上海書畫社, 1974
 
 
Li dai ming jia xue shu jing yan tan ji yao shi yi / Shen Yinmo [shu] zhu
歷代名家學書經驗談輯要釋義 / 沈尹默[書]著
by Shen, Yinmo, 1883-1971
沈尹默, 1883-1971
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she, 1963-
上海 : 上海敎育出版社, 1963-
 
 
Gang bi zheng kai xing shu zi tie / shu xie zheng kai Gu Jialin ; shu xie xing shu Huang Ruozhou
钢笔正楷行书字帖/ 书写正楷顾家麟 ; 书写行书黄若舟
by Gu, Jialin
顾家麟
Shenyang Shi : Liaoning mei shu chu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
沈阳市 : 辽宁美术出版社 : 辽宁省新華書店发行, 1982
 
 
Gu gong fa shu / Guo li gu gong bo wu yuan bian zuan wei yuan hui bian zuan ; Wang Shijie zhu bian
故宮法書 / 國立故宮博物院編纂委員會編纂 ; 王世杰主编
Taizhong, Guo li gu gong Zhong yang bo wu yuan lian he guan li chu, Minguo 51- [1962-]
臺中, 國立故宮中央博物院聯合管理處, 民國51- [1962-]
 
 
Shi yong xin wei shu xi zi tie / Ren Yuling bian
实用新魏书习字帖 / 任玉玲编
Beijing : Beijing chu ban she, 1989
北京 : 北京出版社, 1989
 
 
by Bai, Yongxiao
Taibei : Xue sheng chu ban she, [1978]
 
 
Ming jia san wen gang bi zi tie / Jiang Huiqing [shu]
名家散文鋼筆字帖 / 蔣慧卿[書]
by Jiang, Huiqing
蔣慧卿
Beijing : Beijing Yanshan chu ban she, 1987
北京 : 北京燕山出版社, 1987
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.