National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 285408 Results for subject:Periodicals.
Sort by:
 
 
Vestnik-Nasha Penza [electronic resource] : obshchestvenno-politicheskai͡a︡ gazeta
Вестник-Наша Пенза : общественно-политическая газета
Uniform title: Vestnik-Nasha Penza (Online)
Вестник-Наша Пенза (Online)
Penza : [publisher not identified]
Пенза : [publisher not identified]
NewspaperNewspaper, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Wuhan tong ji nian jian
武汉统计年鉴
[Wuhan Shi : Wuhan Shi tong ji ju]
[武汉市 : 武汉市统计局]
 
 
Shandong dang shi tong xun / Zhong gong Shandong Sheng wei dang shi zi liao zheng ji yan jiu wei yuan hui bian
山东党史通讯 / 中共山东省委党史资料征集研究委员会编
[Jinan : Zhong gong Shandong Sheng wei dang shi zi liao zheng ji yan jiu wei yuan hui], 1984-
[济南 : 中共山东省委党史资料征集研究委员会], 1984-
 
 
Taegu tʻonggye yŏnbo = Daegu statistical year book
대구통계연보 = Daegu statistical year book
[Taegu] : Taegu-si
[대구] : 대구市
 
 
Shanghai wen hua
上海文化
Shanghai : Shanghai wen hua fu wu she, 1945-1947
上海 : 上海文化服務社, 1945-1947
 
 
Jingsha nian jian / Jingsha nian jian bian ji wei yuan hui
荊沙年鉴 / 荊沙年鉴编辑委员会
Beijing Shi : Zhongguo shan xia chu ban she, 1996-
北京市 : 中国三峡出版社, 1996-
 
 
Beijing nian jian / Beijing Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui
北京年鉴 / 北京市地方志编簒委员会
Beijing : Zhongguo cheng shi chu ban she, 1990-
北京 : 中国城市出版社, 1990-
 
 
Yingkou nian jian zi liao hui bian
营口年鉴资料汇编
Yingkou shi : Yingkou shi di fang zhi bian cuan wei yuan hui ban gong shi, 1986-
营口市 : 营口市地方志编纂委員会办公室, 1986-
 
 
Zhuzhou nian jian
株洲年鑒
Zhuzhou Shi : Zhuzhou shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi : "Zhuzhou nian jian" bian ji bu, 1989-
株洲市 : 株洲市地方志编纂委员会办公室 : 《株洲年鉴》编辑部, 1989-
 
 
Wu Xian nian jian / Wu Xian dang an ju, Wu Xian dang an guan bian
吴县年鉴 / 吴县档案局, 吴县档案馆编
[Wu Xian : Wu Xian dang an ju : Wu Xian dang an guan], 1987-2001
[吴县 : 吴县档案局 : 吴县档案馆], 1987-2001
 
 
Nanning nian jian = Nan ning nian jian / Nanning shi ren min zheng fu zhu ban ; Nanning nian jian bian zuan wei yuan hui bian
南宁年鉴 = Nan ning nian jian / 南宁市人民政府主办 ; 南宁年鉴编纂委员会编
Nanning Shi : Guangxi min zu chu ban she, 1997-
南宁市 : 广西民族出版社, 1997-
 
 
Heilongjiang dang shi gong zuo = Heilongjiang dangshi gongzuo
黑龙江党史工作 = Heilongjiang dangshi gongzuo
Haerbin Shi : "Heilongjiang dang shi gong zuo" bian ji bu
哈尔滨市 : "黑龙江党史工作"编辑部
 
 
Zhongguo Xinjiang shi shi yu shu zi
中国新疆事实与数字
Beijing Shi : Wu zhou chuan bo chu ban she
北京市 : 五洲传播出版社
JournalJournal [text, still image, volume]
 
 
Changchun Shi guo min jing ji tong ji zi liao / Changchun Shi tong ji ju
长春市国民经济统计资料 / 长春市统计局
[Changchun Shi : Changchun Shi tong ji ju]
[长春市 : 长春市统计局]
 
 
Guangzhou wen bo / Guangzhou Shi wen wu bo wu guan xue hui bian
广州文博 / 广州市文物博物馆学会编
Guangzhou : [Guangzhou Shi wen hua ju]
广州 : [广州市文化局]
 
 
Guangzhou wen hua shi zhi tong xun / Guangzhou Shi wen hua ju wen hua shi zhi bian zuan ban gong shi
广州文化史志通讯 / 广州市文化局文化史志编纂办公室
Guangzhou Shi : Guangzhou Shi wen hua ju wen hua shi zhi bian zuan ban gong shi, 1987-
广州市 : 广州市文化局文化史志编纂办公室, 1987-
 
 
Shanghai wen hua nian jian = Shanghai culture yearbook / ["Shanghai wen hua nian jian" bian ji bu bian]
上海文化年鉴 = Shanghai culture yearbook / 《上海文化年鉴》编辑部编]
Beijing : Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she, 1987-
北京 : 中国大百科全书出版社, 1987-
 
 
Foshan tong ji nian jian / Foshan shi tong ji ju bian
佛山统计年鉴 / 佛山统计局编
[Foshan : Foshan shi tong ji ju], 1999-
佛山 : 佛山统计局, 1999-
 
 
Nanʼyochō kōhō
南洋廳公報
Tōkyō : Yumani Shobō, 2009-<2012>
東京 : ゆまに書房, 2009-<2012>
 
 
Beijing Qu yu tong ji nian jian / Beijing Shi tong ji ju bian
北京区域统计年鉴 / 北京市统计局编
Beijing : Tong xin chu ban she, 2002-
北京 : 同心出版社, 2002-
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.