National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 235 Results for subject:"Philosophers -- China -- Biography."
Sort by:
 
 
Kongzi zhuan / Zhang Bingnan zhu
孔子传/ 张秉楠著
by Zhang, Bingnan, 1939-
张秉楠, 1939-
Changchun shi : Jilin wen shi chu ban she : Jilin sheng xin hua shu dian fa xing, 1989
长春市 : 吉林文史出版社 : 吉林省新华书店发行, 1989
 
 
Fa jia dai biao ren wu jie shao / Zhong gong Guangdong Sheng wei dang xiao zi liao shi bian
法家代表人物介紹 / 中共广东省委党校資料室編
[Hong Kong? : s.n., 1979?]
 
 
Zhongguo li dai si xiang jia zhuan ji hui quan. Wei Jin--Bei Song fen ce / Wang Quchang zhu bian
中国历代思想家传记汇诠. 魏晋--北宋分册 / 王蘧常主编
Shanghai : Fu dan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1988
上海 : 复旦大学出版社 : 新华书店上海发行所发行, 1988
 
 
Zhongguo gu dai zhu ming zhe xue jia ping zhuan / Xin Guanjie deng bian
中國古代著名哲學家評傳 / 辛冠洁等編
[Jinan : Qi lu shu she, 1980-1981]
[濟南 : 齊魯書社, 1980-]
 
 
Zhongguo li dai si xiang jia zhuan ji hui quan. Xian Qin liang Han fen ce / Wang Quchang zhu bian ; [ben shu bian zhu zhe Li Dingsheng ... et al.]
中国历代思想家传记汇诠. 先秦兩漢分册 / 王蘧常主编;[本书编注者李定生 ... et al.]
Shanghai : Fu dan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1988
上海 : 复旦大学出版 : 新华书店上海发行所发行, 1988
 
 
Kongzi zhuan [electronic resource] / Cheng Fan
孔子传 [electronic resource] / 程帆
by Cheng, Fan
程帆
Fuzhou : Fujian shao nian er tong chu ban she, 2010
福州 : 福建少年儿童出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Kongzi hua zhuan / zong bian ji Liu Danzhong
孔子畫傳 / 總編輯劉亶忠
Taibei Banqiao Shi : Zhonghua shi ji bian yi chu ban she, Minguo 71 [1982]
台北板橋市 : 中華史記編譯出版社, 民國71 [1982]
 
 
Zhongguo jin dai zhu ming zhe xue jia ping zhuan / Zhang Liwen, Mo Mingzhe bian
中国近代著名哲学家评传/ 张立文,默明哲編
Jinan : Qi lu shu she, 1982-1983
济南: 齐鲁书社, 1982-1983
 
 
Mengzi yan jiu zi liao hui bian
孟子硏究資料彙編
[Xianggang : Tao zhai shu wu,] 1974
[香港 : 陶齋書屋,] 1974
 
 
Kongzi xin zhuan / Lin Fusheng zhu
孔子新傳 / 林復生著
Uniform title: Kōshi shinden. Chinese
孔子新傳. Chinese
by Lin, Fusheng, 1929-
林復生, 1929-
Taibei shi : Xin chao she wen hua shi ye gong si, 1988
台北市 : 新潮社文化事業有限公司, 1988
 
 
Kongzi xin zhuan / Kong Xianghua zhu
孔子新传 / 孔祥骅著
by Kong, Xianghua
孔祥骅
Shanghai Shi : Hua dong shi fan da xue chu ban she, 2009
上海市 : 华东师范大学出版社, 2009
 
 
Kongzi yan jiu / Zhong Zhaopeng zhu
孔子研究 / 鍾肇鵬著
by Zhong, Zhaopeng
鍾肇鵬
Taibei shi : Shu xin chu ban she, Minguo 82 [1993]
台北市 : 淑馨出版社, 民國82 [1993]
 
 
Kong Qiu / Luo Chenglie zhu
孔丘 / 骆承烈著
by Luo, Chenglie
骆承烈
[Nanjing shi] : Jiangsu gu ji chu ban she : Jiangsu sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
[南京市] : 江苏古籍出版社 : 江苏省新華書店发行, 1985
 
 
Kongzi nian pu / Xu Tonglai bian
孔子年譜 / 許同萊編
Taibei shi : Zhonghua wen hua chu ban shi ye wei yuan hui, Minguo 44 [1955]
臺北市 : 中華文化出版事業委員會, 民國44 [1955]
 
 
Bu yi Kongzi = BuyiKongzi / Li Musheng zhu
布衣孔子 = BuyiKongzi / 李木生著
by Li, Musheng
李木生
Beijing : Dong fang chu ban she, 2007
北京 : 東方出版社, 2007
 
 
Kongzi xin zhuan / Jin Jingfang, Lü Shaogang, Lü Wenyu zhu
孔子新传 / 金景芳, 吕绍纲, 吕文郁著
by Jin, Jingfang, 1902-2001
金景芳, 1902-2001
Changchun Shi : Changchun chu ban she, 2006
长春市 : 长春出版社, 2006
 
 
Kongzi wei wang er wang lun / Luo Mengce zhu
孔子未王而王論 / 羅蒙册著
by Luo, Mengce, 1907-
羅夢册, 1907-
[Paris] : Bali di qi da xue Dong Yang chu ban zhong xin, 1972
[Paris] : 巴黎第七大学東亞出版中心, 1972
 
 
Zhongguo gu dai zhu ming zhe xue jia ping zhuan. Xu bian / [zhu bian Xin Guanjie, Ding Jiansheng, Meng Dengjin ; gu wen Hou Wailu ... et al.]
中國古代著名哲學家評傳. 续编 / [主编辛冠洁, 丁健生, 蒙登进 ; 顾问侯外庐 ... et al.]
[Jinan] : Qi Lu shu she, 1982
[济南] : 齐鲁书社, 1982
 
 
Shi da si xiang jia / Cai Degui, Liu Zongxian zhu
十大思想家 / 蔡德贵, 刘宗贤著
by Cai, Degui
蔡德贵
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1989
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1989
 
 
Mengzi zhuan / Cao Yaode zhu
孟子传 / 曹尧德著
by Cao, Yaode, 1937-
曹尧德, 1937-
Beijing : Guo ji wen hua chu ban she, 2007
北京 : 國际文化出版社, 2007
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.