National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 351 Results for subject:"Philosophers -- China."
Sort by:
 
 
Cai xing yu li xing
才性與理性
by Mou, Zongsan
牟宗三
Taibei : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 64 [1975]
臺北 : 臺灣學生書局, 民國64 [1975]
 
 
Zi hui / [Zhou Ziyi ... [et al.] deng ji ; Wei Fengsheng zhu]
子彙 / [周子義 ... [et al.]等輯 ; 尉逢生註]
by Zhou, Ziyi, 1529-1586
周子義, 1529-1586
[Taibei : Taiwan shang wu yin shu guan, 1969]
[臺北 : 臺灣商務印書館, 1969]
 
 
Zhongguo si xiang ren wu xin lun / Yan Bing zhu
中國思想人物新論 / 言兵著
by Yan, Bing, active 1974-
言兵, active 1974-
Xianggang : Zhonghua shu ju, 1975
香港 : 中華書局, 1975
 
 
Ping Fa jia de li shi zuo yong / Hunan ren min chu ban she [bian]
评法家的历史作用 / 湖南人民出版社[編]
Changsha : Hunan ren min chu ban she, 1974-75
长沙 : 湖南人民出版社, 1974-75
 
 
Xian qin fa jia ren wu gu shi xuan / Shanghai ren min chu ban she bian ; Ding Binzeng ... [et al.] hui hua
先秦法家人物故事选 / 上海人民出版社編 ; 丁斌曾 ... [et al.]绘画
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1974
上海 : 上海人民出版社, 1974
 
 
Xiangshan xian sheng quan ji / Lu Jiuyuan zhu
象山先生全集 / 陸九淵著
Uniform title: Works. 1935
by Lu, Jiuyuan, 1139-1193
陸九淵, 1139-1193
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 24 [1935]
上海 : 商務印書館, 民國24 [1935]
 
 
Zhu zi gai lun / Chen Zhu
諸子概論 / 陳柱
by Chen, Zhu, 1889-
陳柱, 1889-
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 23 [1934]
上海 : 商務印書館, 民國23 [1934]
 
 
Zhu zi kao suo / Luo Genze zhu
諸子考索 / 羅根澤著
by Luo, Genze, 1900-1960
羅根澤, 1903-
Beijing : Ren min chu ban she, 1958
北京 : 人民出版社, 1958
 
 
Fa jia ren wu ji qi zhu zuo jian jie / Qi Li
法家人物及其著作简介 / 齐力
by Qi, Li
齐力
[Peking] : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1976
[Peking] : 人民出版社 : 新華書店发行, 1976
 
 
Zhu zi zhi yao : ji Qun shu zhi yao, juan 31-50 / Wei Zheng, Xiao Deyan zhuan
諸子治要 : 即羣書治要, 卷 31-50 / 魏徴, 蕭德言撰
Uniform title: Qun shu zhi yao. juan 31-50
羣書治要. 卷 31-50
by Wei, Zheng, 580-643
魏徵, 580-643
Taibei : Shi jie shu ju, Minguo 51 [1962]
臺北 : 世界書局, 民國51 [1962]
 
 
Fa jia ren wu gu shi / Shanghai ren min chu ban she bian
法家人物故事 / 上海人民出版社编
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1975-
上海 : 上海人民出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1975-
 
 
Kongzi zhuan / Zhang Bingnan zhu
孔子传/ 张秉楠著
by Zhang, Bingnan, 1939-
张秉楠, 1939-
Changchun shi : Jilin wen shi chu ban she : Jilin sheng xin hua shu dian fa xing, 1989
长春市 : 吉林文史出版社 : 吉林省新华书店发行, 1989
 
 
Zhongguo zhe xue jia yi shi qu wen / Huang Zhenqiang, Huang Jinde bian zhu
中国哲学家轶事趣闻 / 黄振強, 黄金德编著
by Huang, Zhenqiang
黄振強
[Canton] : Guangdong gao deng jiao yu chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian jing xiao, 1988
[Canton] : 广东高等教育出版社 : 广东省新华书店经销, 1988
 
 
Fa jia dai biao ren wu jie shao / Zhong gong Guangdong Sheng wei dang xiao zi liao shi bian
法家代表人物介紹 / 中共广东省委党校資料室編
[Hong Kong? : s.n., 1979?]
 
 
Zhongguo li dai si xiang jia zhuan ji hui quan. Wei Jin--Bei Song fen ce / Wang Quchang zhu bian
中国历代思想家传记汇诠. 魏晋--北宋分册 / 王蘧常主编
Shanghai : Fu dan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1988
上海 : 复旦大学出版社 : 新华书店上海发行所发行, 1988
 
 
Zhe ren, zhe li, zhe qu / Hou Jueliang
哲人・哲理・哲趣 / 侯爵良
by Hou, Jueliang
侯爵良
Beijing : Zhongguo jian she chu ban she, 1988
北京 : 中国建设出版社, 1988
 
 
Zhu zi kao lüe : [2 juan] / Yao Yongpu zhuan
諸子考略 : [2卷] / 姚永樸撰
by Yao, Yongpu, 1861-1939
姚永樸, 1861-1939
Taibei : Guang wen shu ju, Minguo 64 [1975]
台北 : 廣文書局, 民國64 [1975]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.