National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 1208 Results for subject:"Philosophy -- History."
Sort by:
 
 
Ou Zhou zhe xue shi / Li Zhikui zhu bian
欧洲哲学史 / 李志逵主编
by Li, Zhikui
李志逵
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
北京 : 中国人民大学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1981
 
 
by Ehrlich, Walter, 1896-
Bad Ragaz : im Selbstverlag; Auslieferung: Niemeyer, Tubingen, 1965
 
 
Xi fang zhe xue de zhi hui [electronic resource] / Chang Xin
西方哲学的智慧 [electronic resource] / 常新
by Chang, Xin
常新
Xi'an : Xi'an dian zi ke ji da xue chu ban she, 2010
西安 : 西安电子科技大学出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Xi yang zhe xue shi / (Mei) Dili (F. Thilly) zhu ; Chen Zhengmo yi
西洋哲學史 / (美) 梯利 (F. Thilly) 著 ; 陳正謨譯
Uniform title: History of philosophy. Chinese
by Thilly, Frank, 1865-1934
Changsha : Shang wu yin shu guan, 1938
長沙 : 商務印書館, 1938
 
 
Oxford ; New York : Oxford University Press, 1994
 
 
Ren sheng zhe xue Feng Youlan zhu
人生哲學 馮友蘭著
by Feng, Youlan, 1895-1990
馮友蘭, 1895-
Xianggang Tai ping yang tu shu gong si 1957
香港 太平洋圖書公司 1957
 
 
Zhe xue shi chang shi
哲学史常识
Xianggang, Xianggang san lian shu dian [1973]
香港, 香港三联书店 [1973]
 
 
Zhe xue shi jiang yan lu / Heige'er zhu ; He Lin, Wang Taiqing yi
哲学史讲演录 / 黑格尔著 ; 贺麟, 王太庆译
Uniform title: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie. Chinese
by Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 1770-1831
Beijing : Shang wu yin shu guan, 1978
北京 : 商務印書館, 1978
 
 
by Sandvoss, Ernst
Munchen : Deutscher Taschenbuch Verlag, 1989
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.