National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 200 Results for subject:"Philosophy, Chinese -- 20th century."
Sort by:
 
 
Shi ji zhi jiao de zhe xue zi wo pi pan : 20 shi ji mo Zhongguo zhe xue yan jiu zhong da wen ti jian tao / zhu bian Ding Liqun, Li Xiaojuan
世纪之交的哲学自我批判 : 20世纪末中国哲学硏究重大问题检讨 / 主编丁立群, 李小娟
Ha'erbin Shi : Heilongjiang ren min chu ban she, 2002
哈尔滨市 : 黑龙江人民出版社, 2002
 
 
Shanghai : Fu dan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1989
 
 
Liang an zhe xue dui hua : nian yi shi ji Zhongguo zhe xue zhi wei lai / bian zhe Lin Anwu ; dui tan zhe Lin Anwu ... [et al.]
兩岸哲學對話 : 廿一世紀中國哲學之未來 / 編者林安梧 ; 對談者林安梧 ... [et al.]
Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju, 2003
臺北市 : 台灣學生書局, 2003
 
 
Wei Zhengtong zi xuan ji
韦政通自选集
by Wei, Zhengtong, 1929-
韦政通, 1929-
Jinan Shi : Shandong jiao yu chu ban she, 2005
済南市 : 山东教育出版社, 2005
 
 
Shanghai : Fu dan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1989
 
 
Zhe xue bai nian / Beijing Shi she hui ke xue jie lian he hui, Beijing Shi zhe xue xue hui zu zhi bian xie ; Xie Long, Hu Jun, Yang He zhu
哲学百年 / 北京市社会科学界联合会, 北京市哲学学会组织编写 ; 谢龙, 胡军, 杨河著
by Xie, Long
谢龙
Beijing : Beijing chu ban she, 1999
北京 : 北京出版社, 1999
 
 
Shanghai : Fu dan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1989
 
 
Zhongguo jin dai si chao lun / Ding Shouhe zhu
中国近代思潮论 / 丁守和著
by Ding, Shouhe
丁守和
[Guangzhou] : Guangdong ren min chu ban she, 2003
[广州] : 广东人民出版社, 2003
 
 
Li shi yu jia zhi de zhang li : Zhongguo xian dai hua si xiang shi lun = Lishi yu jiazhi de zhangli / Gao Like zhu
历史与价值的张力 : 中国现代化思想史论 = Lishi yu jiazhi de zhangli / 高力克著
by Gao, Like
高力克
[Guiyang shi] : Guizhou ren min chu ban she ; [Peking] : jing hsiano Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1992
[貴阳市] : 贵州人民出版社 : [Peking] : 经销新华书店北京发行所, 1992
 
 
Zhongguo xian dai si xiang shi lun / Li Zehou
中国现代思想史论 / 李泽厚
by Li, Zehou
李泽厚
Beijing : Dong fang chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian, 1987
北京 : 東方出版社 : 经销新华书店, 1987
 
 
Zhongguo xian dai zhe xue shi gao : Bei yang jun fa tong zhi shi qi de Zhongguo zhe xue / Yuan Weishi zhu
中国现代哲学史稿 : 北洋军阀统治时期的中国哲学 / 袁伟时著
by Yuan, Weishi
袁伟时
[Canton] : Zhongshan da xue chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian jing xiao, 1987-
[Canton] : 中山大学出版社 : 广东省新华书店经销, 1987-
 
 
Dang dai Zhongguo zhe xue
當代中國哲學 / 賀麟著
by He, Lin, 1902-
賀麟, 1902-
Shanghai : Shanghai shu dian, 1991
上海 : 上海書店, 1991
 
 
Ru he qi dong chuang zao zha men de kai guan / Ji Wenwei, Zheng E
如何启动创造闸门的开关 / 季文伟, 郑萼
by Ji, Wenwei
季文伟
Beijing : Zhongguo guo ji guang bo chu ban she, 1989
北京 : 中国国际广播出版社, 1989
 
 
Chuang shang ji yi : Zhongguo xian dai zhe xue de men kan = Chuang shang jiyi / Zhang Zhiyang zhu
创伤记忆 : 中囯现代哲学的门檻 = Chuang shang jiyi / 张志扬著
by Zhang, Zhiyang, 1940-
张志扬, 1940-
Shanghai : Shanghai san lian shu dian, 1999
上海 : 上海三联书店, 1999
 
 
Jin wu shi nian Zhongguo si xiang shi
近五十年中國思想史
by Guo, Zhanbo
郭湛波
[Hong Kong : Long men shu dian, 1965-1966]
[Hong Kong : 龍門書店, 1965-1966]
 
 
Kun zhi lu / Zhao Jibin zhu
困知錄 / 趙紀彬著
by Zhao, Jibin, 1905-1982
趙紀彬, 1905-1982
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1963
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1963
 
 
Nei xin yue le zhi yuan quan / Wu Jingxiong
內心悦樂之源泉 / 吳經熊著
by Wu, Jingxiong, 1899-
吳經熊
Taibei : Dong da tu shu, 1981
台北市 : 東大圖書, 民國70 [1981]
 
 
Zhongguo zhe xue si shi nian, 1949-1989 / zhu bian Yang Chungui ; fu zhu bian Wan Jingrong, Lü Yinghuan, Chen Ruisheng
中国哲学四十年, 1949-1989 / 主编杨春贵 ; 副主编万井容, 吕英寰, 陈瑞生
[Peking] : Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1989
[Peking] : 中共中央党校出版社 : 新华书店经销, 1989
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.