National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 63 Results for subject:"Philosophy, Chinese -- 960-1644."
Sort by:
 
 
Lu Xiangshan quan ji : 36 juan / Lu Jiuyuan zhuan
陸象山全集 : 36卷 / 陸九淵撰
by Lu, Jiuyuan, 1139-1193
陸九淵, 1139-1193
Taibei : Shi jie shu ju, Minguo 51 [1962]
台北 : 世界書局, 民國51[1962]
 
 
Tong shu
通書
[China? : s.n., between 1700 and 1900?]
 
 
Zhongguo zhe xue si xiang shi. Song dai pian / Luo Guang zhu
中國哲學思想史. 宋代篇 / 羅光著
by Luo, Guang, 1911-
羅光, 1911-
Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 73 [1984]
臺北市 : 臺灣學生書局, 民國73 [1984]
 
 
Man Han he bi xing li
滿漢合璧性理
by Zhou, Dunyi, 1017-1073
周敦頤, 1017-1073
[Beijing?] : Mo hua tang, Yongzheng ren zi [1732]
[北京?] : 墨華堂, 雍正壬子 [1732]
 
 
Nan Song Zhe dong xue pai jing ji gong li si xiang / Tan Guangyu zhuan
南宋浙東學派經濟功利思想/ 譚光豫撰
by Tan, Guangyu
譚光豫
[Taiwan? : s.n., between 1983 and 1986]
 
 
Bei Song wen hua shi shu lun / Chen Zhi'e zhu
北宋文化史述论/ 陈植锷著
by Chen, Zhi'e, 1947-
陈植锷, 1947-
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 1992
北京: 中國社会科学出版, 1992
 
 
Bei Song zhe xue shi / Shi Xun ... [et al.]
北宋哲学史 / 石训 ... [et al.]
[Zhengzhou shi] : Henan ren min chu ban she : Henan sheng xin hua shu dian fa xing, 1987
[郑州市 ] : 河南人民出版社 : 河南省新华书店发行, 1987
 
 
Zhongguo zhe xue si xiang shi. Yuan, Ming pian / Luo Guang zhu
中國哲學思想史. 元、明篇 / 羅光著
by Luo, Guang, 1911-
羅光, 1911-
Taibei shi : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 70 [1981]
臺北市: 臺灣學生書局 民國70 [1981]
 
 
Xiangshan yu lu / Lu Jiuyuan zhuan. Yangming Chuan xi lu / Wang Shouren zhuan
象山語錄 / 陸九淵撰. 陽明傳習錄 / 王守仁撰
by Lu, Jiuyuan, 1139-1193
陸九淵, 1139-1193
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 1992
上海 : 上海古籍出版社, 1992
 
 
Er Cheng yi shu. Er Cheng wai shu / Cheng Hao, Cheng Yi zhuan
二 程 遺書. 二 程 外書 / 程 顥, 程 頤 撰
by Cheng, Hao, 1032-1085
程 顥, 1032-1085
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 1992
上海 : 上海 古籍 出版社, 1992
 
 
Dao ming lu : 10 juan / Li Xinchuan bian
道命錄 : 10卷 / 李心傳編
by Li, Xinchuan, 1166-1243
李心傳, 1166-1243
Taibei Xian Yonghe Zhen : Wen hai chu ban she, Minguo 70 [1981]
台北縣永和鎮 : 文海出版社, 民國70 [1981]
 
 
Er Cheng ji / Cheng Hao, Cheng Yi zhu ; [Wang Xiaoyu dian jiao]
二程集 / 程顥, 程頤著 ; [王孝魚點校]
by Cheng, Hao, 1032-1085
程顥, 1032-1085
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1981
BookBook [text, volume]
 
 
Bei Song zhong qi ru xue dao lun lei xing yan jiu / zuo zhe Lin Sufen
北宋中期儒學道論類型研究 / 作者林素芬
by Lin, Sufen, 1965-
林素芬, 1965-
Taibei Shi : Li ren shu ju, 2008
臺北市 : 里仁書局, 2008
 
 
Wan Ming Qing chu si xiang shi lun / Wang Fansen zhu
晚明清初思想十论 / 王汎森著
by Wang, Fansen
王汎森
Shanghai Shi : Fu dan da xue chu ban she, 2004
上海市 : 復旦大學出版社, 2004
 
 
Lü Kun si xiang yan jiu / Ma Tao zhu
呂坤思想研究 / 马涛著
by Ma, Tao
马涛
Beijing Shi : Dang dai Zhongguo chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1993
北京市 : 當代中國出版社 : 新华书店经销, 1993
 
 
Lü Zuqian quan ji / Huang Linggeng, Wu Zhanlei zhu bian
吕祖謙全集 / 黄靈庚, 吴戦壘主編
by Lü, Zuqian, 1137-1181
吕祖謙, 1137-1181
Hangzhou Shi : Zhejiang gu ji chu ban she, 2008
杭州 : 浙江古籍出版社, 2008
 
 
Ming Qing xue shu si xiang shi lun ji / Dai Iingxian zhu
明清學術思想史論集 / 戴景賢著
by Dai, Jingxian
戴景賢
Xianggang : Zhong wen da xue chu ban she, c2012
香港 : 中文大學出版社, c2012
 
 
Tian li ren yu / Zhang Lihong, Luo Bo zhu
天理人欲 / 张莉红, 罗波著
by Zhang, Lihong, 1955-
张莉红, 1955-
Chengdu Shi : Sichuan jiao yu chu ban she, 2002
成都市 : 四川敎育出版社, 2002
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.