National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 200 Results for subject:"Philosophy, Chinese -- History."
Sort by:
 
 
Liang Han si xiang shi. Juan er / Xu fuguan zhu
兩漢思想史. 卷二 / 徐復觀著
by Xu, Fuguan
徐復觀
Taibei : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 65 [1976]
臺北 : 臺灣學生書局, 民國65 [1976]
 
 
Zhongguo gu dian zhe xue gai nian fan chou yao lun / Zhang Tainian zhu
中国古典哲学概念范畴要论 / 张岱年著
by Zhang, Tainian
张岱年
[Peking] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1989
[Peking] : 中國社会科学出版社 : 新華書店经销, 1989
 
 
Zhongguo si xiang shi hua / Chu Bosi zhu
中國思想史話 / 褚柏思著
by Chu, Bosi
褚柏思
Taibei shi : Li ming wen hua shi ye gong si, Minguo 69 [1980]
臺北市 : 黎明文化事業公司, 民國69 [1980]
 
 
Zhongguo si xiang shi / Wei Zhengtong zhu
中國思想史 / 韋政通著
by Wei, Zhengtong, 1923-
韋政通, 1923-
Taipei : Da lin chu ban she, minguo 68-69[1979-1980]
臺北 : 大林出版社, 民國68-69[1979-1980]
 
 
Zhongguo zhe xue shi ben yi / Chu Bosi zhu
中國哲學史本義 / 褚柏思著
by Chu, Bosi
褚柏思
Taibei : Li ming wen hua shi ye gong si, Minguo 67 [1978]
臺北 : 黎明文化事業公司, 民國67 [1978]
 
 
Zhongguo si xiang shi / Qian Mu zhu
中國思想史 / 錢穆著
by Qian, Mu, 1895-
錢穆, 1895-
Xianggang : Xin ya shu yuan, Minguo 51 [1962]
香港 : 新亞書院, 民國51 [1962]
 
 
Zhongguo zhe xue shi shu xie de li lun yu shi jian = Writing the history of Chinese philosophy : theory and practice / Zhong Caijun zhu bian
中國哲學史書寫的理論語實踐 = Writing the history of Chinese philosophy : theory and practice / 鍾彩鈞主編
Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan Zhongguo wen zhe yan jiu suo, 2017
臺北市 : 中央研究院中國文哲研究所, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo zhe xue shi lun wen ji : Chu ji, er ji. / Feng Youlan zhu
中国哲学史論文集 : 初集, 二集 / 馮友兰著
by Feng, Youlan, 1895-1990
馮友兰, 1895-
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1962
上海 : 上海人民出版社, 1962
 
 
Zhongguo gu dai zhe xue shi Hu Shi zhu
中國古代哲學史 胡適著
by Hu, Shi, 1891-1962
胡適, 1891-1962
Shanghai Shang wu yin shu guan Minguo 23 [1934]
上海 商務印書館 民國23 [1934]
 
 
Zhongguo zhong gu si xiang shi. Chang bian : fu Zhongguo zhong gu si xiang xiao shi yi zhong / [zuo zhe Hu Shi]
中國中古思想史. 長編 : 附中國中古思想小史一種 / [作者胡適]
by Hu, Shi, 1891-1962
胡適, 1891-1962
Taibei Shi : Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si : Zong jing xiao Shi bao wen hua chu ban qi ye you xian gong si, 1986
臺北市 : 遠流出版事業股份有限公司 : 總經銷時報文化出版企業有限公司, 1986
 
 
Zhongguo zhe xue fa zhan shi. Xian Qin / Ren Jiyu zhu bian
中国哲学发展史. 先秦 / 任继愈主编
Beijing : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1983
北京 : 人民出版社 : 新華書店发行, 1983
 
 
Liang Han zhe xue / Zhou Shaoxian zhu
兩漢哲學 / 周紹賢著
by Zhou, Shaoxian
周紹賢
Taibei : Wen jing chu ban she, Minguo 61 [1972]
臺北 : 文景出版社, 民國61 [1972]
 
 
Xin ru jia de jing shen fang xiang / Cai Renhou zhu
新儒家的精神方向/ 蔡仁厚著
by Cai, Renhou
蔡仁厚
Taibei shi : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 71 [1982]
臺北市: 臺灣學生書局, 民國71 [1982]
 
 
Zhongguo zhe xue shi jiao xue zi liao xuan ji / Beijing da xue zhe xue xi Zhongguo zhe xue shi jiao yan shi xuan zhu
中国哲学史教学资料选辑 / 北京大学哲学系中国哲学史教硏室选注
Beijing : Zhonghua shu ju, 1981-1982
北京 : 中华书局, 1981-1982
 
 
Zhongguo zhe xue shi / Ren Jiyu zhu bian
中國哲學史 / 任继愈主编
Beijing : Ren min chu ban she, 2003
北京 : 人民出版社, 2003
 
 
Zhongguo zhe xue shi xin bian / Feng Youlan
中国哲学史新编 / 冯友兰
by Feng, Youlan, 1895-1990
冯友兰, 1895-
[Beijing Shi : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1982-<1989 >
[北京市] : 人民出版社 : 新華書店发行, 1982-<1989 >
 
 
Zhongguo gu dai zhe xue shi / [zuo zhe Hu Shi]
中國古代哲學史 / [作者胡適]
by Hu, Shi, 1891-1962
胡適, 1891-1962
Taibei Shi : Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si : Zong jing xiao Shi bao wen hua chu ban qi ye you xian gong si, 1986
臺北市 : 遠流出版事業股份有限公司 : 總經銷時報文化出版企業有限公司, 1986
 
 
Zhongguo si xiang shi lun ji xu bian / Xu Fuguan zhu
中國思想史論集續編 / 徐復觀著
by Xu, Fuguan
徐復觀
Taibei shi : Shi bao wen hua chu ban shi ye you xian gong si, Minguo 71 [1982]
臺北市 : 時報文化出版事業有限公司, 民國71 [1982]
 
 
Zhongguo zhe xue shi / Xiao Shafu, Li Jinquan zhu bian
中国哲学史 / 肖萐父, 李锦全主编
[Beijing] : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1982-1983
[北京] : 人民出版社 : 新華書店发行, 1982-1983
 
 
Liang Han si xiang shi / Xu fuguan zhu
兩漢思想史 / 徐復觀著
by Xu, Fuguan
徐復觀
Taibei : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 65-68 [1976-79]
臺北 : 臺灣學生書局, 民國65-68 [1976-79]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.