National Library of Australia

From Monday 29 November, the Reading Rooms will reopen at reduced hours. You can now start planning your visit and request items from the Catalogue. Find out more...

Showing 1 - 20 of 1976 Results for subject:"Philosophy, Chinese."
Sort by:
 
 
Mao Zedong zhe xue si xiang de min zu xing tan yuan / Hou Shudong, Qi Shize, Liu Chunjian
毛泽东哲学思想的民族性探源/ 侯树栋, 齐士泽, 刘春建
by Hou, Shudong
侯树栋
[Peking] : Qiu shi chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1989
[Peking] : 求实出版社 : 新华书店经销, 1989
 
 
Liang Han si xiang shi. Juan er / Xu fuguan zhu
兩漢思想史. 卷二 / 徐復觀著
by Xu, Fuguan
徐復觀
Taibei : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 65 [1976]
臺北 : 臺灣學生書局, 民國65 [1976]
 
 
Zhongguo li shi da ci dian. Si xiang shi / [Zhongguo li shi da ci dian Si xiang shi juan bian zuan wei yuan hui bian]
中国历史大辞典. 思想史 / [中国历史大辞典・思想史卷编纂委员会编]
Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she : Shanghai ci shu chu ban she fa xing suo fa xing, 1989
上海 : 上海辞书出版社 : 上海辞书出版社发行所发行, 1989
 
 
Wang Yangming yu Chen Baisha / Jiang Yunming zhu
王陽明與陳白沙 / 姜允明著
by Jiang, Yunming
姜允明
Taibei : Wu nan tu shu chu ban gong si, 2007
台北 : 五南圖書出版公司, 2007
 
 
Jing zi cong zhu : wu qiu bei zhai xuan ji / Yan Lingfeng bian
經子叢著 : 無求備齋選集 / 嚴靈峯編
by Yan, Lingfeng, 1910-
嚴靈峯, 1910-
[Taibei : Bian zhe zi kan, xu Min 72 [1983]]
[臺北 : 編者自刊, 序民 72 [1983]]
 
 
Sheng ming qing diao de jue ze : [Zhongguo zhe xue zhi hui de xian dai yi yi] / Liu Shuxian [zhu
生命情調的抉擇 : [中國哲學智慧的現代意義] / 劉述先[著
by Liu, Shuxian, 1934-
劉述先, 1934-
Taibei : Zhi wen chu ban she, Minguo 63 [1974]
臺北 : 志文出版社, 民國63 [1974]
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo zhe xue shi er jiang = Twelve lectures on Chinese philosophy / Guo Meihua, Chen Weiping zhu
中国哲学十二讲 = Twelve lectures on Chinese philosophy / 郭美华, 陈卫平著
by Guo, Meihua
郭美华
Chongqing : Chongqing chu ban she, 2008
重庆 : 重庆出版社, 2008
 
 
Zhongguo ren de lu / Xiang Tuijie zhu
中國人的路 / 項退結著
by Xiang, Tuijie, 1923-
項退結, 1923-
Taibei Shi : Dong da tu shu gu fen you xian gong si : Zong jing xiao San min shu ju gu fen you xian gong si , Minguo 77 [1988]
臺北市 : 東大圖書股份有限公司 : 總經銷三民書局股份有限公司, 民國77 [1988]
 
 
Zhongguo chuan tong si xiang zhi jian tao / Xin Zhonghua za zhi she bian
中國傳統思想之檢討 / 新中華雜誌社編
Shanghai : Zhonghua shu ju, 1948
上海 : 中華書局, 1948
 
 
Xin yuan dao / Feng Youlan zhu
新原道 / 馮友蘭著
by Feng, Youlan, 1895-
馮友蘭, 1895-
[Xianggang] : Zhongguo zhe xue yan jiu hui, [1961?]
[香港] : 中國哲學硏究會, [1961?]
 
 
Qi zhuang de ji tan : cong Zhongguo gu dai gai ge jia de bei ju kan chuan tong wen hua zhong rui qi yu duo xing de dui lei ji qi zhong jie / Hua Yan zhu
凄壮的祭坛 : 从中国古代改革家的悲剧看传统文化中锐气与惰性的对垒及其终结 / 华岩著
by Hua, Yan
华岩
Beijing : Guo ji wen hua chu ban gong si : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
北京 : 國际文化出版公司 : 新华书店北京发行所发行, 1988
 
 
Wu qiu bei zhai xue shu lun ji, Yan Lingfeng zhu
無求備齋學術論集, 嚴靈峯著
by Yan, Lingfeng, 1904-
嚴靈峯, 1904-
[Taibei] Taiwan Zhonghua shu ju [1969]
[臺北] 臺灣中華書局 [1969]
 
 
Zhuzi quan shu / [Zhu Xi zhuan ; Li Guangdi deng bian jiao]
朱子全書 / [朱熹撰 ; 李光地等編校]
by Zhu, Xi, 1130-1200
朱熹, 1130-1200
[China] : Yuan jian zhai, Kangxi 53 [1714]
[China] : 淵鑒齋, 康熙53 [1714]
 
 
Uniform title: Importance of living. Selections. Japanese
by Lin, Yutang, 1895-1976
Tokyo : Sogensha, Showa 13
 
 
Taipei, Taiwan : Kwang Hwa Publishing, 1992
 
 
Mozi = Mozi / Mo Di. Suichaozi = Suichaozi / Suichaozi
墨子 = Mozi / 墨翟. 随巢子 = Suichaozi / 随巢子
by Mo, Di, active 400 B.C
墨翟, active 400 B.C
Changchun Shi : Shi dai wen yi chu ban she, 2008
长春市 : 時代文藝出版社, 2008
 
 
Zhongguo chuan tong si xiang zong pi pan / Cai Shangsi zhu
中國傳統思想總批判 / 蔡尚思著
by Cai, Shangsi, 1905-
蔡尚思, 1905-
Shanghai : Tang di chu ban she , 1950
上海 : 棠樣出版社, 1950
 
 
Chui sha ji / Xiao Shafu zhu
吹沙集 / 萧萐父著
by Xiao, Shafu
萧萐父
Chengdu : Ba Shu shu she, 1991
成都 : 巴蜀书社, 1991
 
 
"Fu li" he "Ming fa"
"复礼"和"明法"
Guangzhou : Guangdong ren min chu ban she, 1974
广州 : 广东人民出版社, 1974
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.