National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 38094 Results for subject:Philosophy.
Sort by:
 
 
Ming yi min de Zhuangzi ding wei lun ti / Xie Mingyang zhu
明遺民的莊子定位論題 / 謝明陽著
by Xie, Mingyang
謝明陽
[Taibei Shi] : Guo li Taiwan da xue chu ban wei yuan hui, Minguo 90 [2001]
[臺北市] : 國立臺灣大學出版委員會, 民國 90 [2001]
 
 
Chuchʻe sasang ŭi sahoe yŏksa wŏlli / [chippʻil Pak Il-bŏm ; pʻyŏnjip Kim Hyŏn-suk]
주체사상의사회력사원리 / [집필박일범 ; 편집김현숙]
by Pak, Il-bŏm
박일범
[Pʻyŏngyang] : Sahoe Kwahak Chʻulpʻansa, 1985
[평양] : 사회과학출판사, 1985
 
 
Chosŏn ch'ŏrhak chŏnsa. 11 / chipp'il Pak Kwang-su
조선 철학 전사. 11 / 집필 박 광수
by Pak, Kwang-su
박 광수
P'yŏngyang : Sahoe Kwahak Ch'ulp'ansa, Chuch'e 99 (2010) , ©2010
평양 : 사회 과학 출판사, 주체 99 (2010)
BookBook [text, volume]
 
 
Chosŏn ch'ŏrhak chŏnsa. 10 / chipp'il Yu Che-il, Sŏ Sŏng-il
조선 철학 전사. 10 / 집필 류 제일, 서 성일
by Yu, Che-il
류 제일
P'yŏngyang : Sahoe Kwahak Ch'ulp'ansa, Chuch'e 99 (2010) , ©2010
평양 : 사회 과학 출판사, 주체 99 (2010)
BookBook [text, volume]
 
 
Kwŏn Yang-chʻon sasang ŭi yŏnʾgu / To Kwang-sun pʻyŏn
權陽村思想의研究 / 都珖淳編
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Kyomunsa, 1989
서울特別市 : 教文社, 1989
 
 
Sun wen zhu yi zhi zhe xue de ji chu : fu min sheng zhe xue xi tong biao / Dai Jitao zhu
孫文主義之哲學的基礎 : 附民生哲學系統表 / 戴季陶著
by Dai, Jitao, 1890-1949
戴季陶, 1890-1949
Shanghai : Min zhi shu ju, Minguo 14 [1925]
上海 : 民智書局, 民國14 [1925]
 
 
Chʻŏrhak nonmunjip
철학론문집
[Pʻyŏngyang-si] : Sahoe Kwahak Chʻulpʻansa
[평양시] : 사회과학출판사
 
 
Rong ren yu zi you : Hu Shi si xiang jing xuan = Tolerance & freedom : Hu Shih's anthology / [zhu bian Pan Guangzhe]
容忍與自由 : 胡適思想精選 = Tolerance & freedom : Hu Shih's anthology / [主編潘光哲]
by Hu, Shi, 1891-1962
胡適, 1891-1962
Taibei Shi : Nan fang jia yuan wen hua shi ye you xian gong si, 2009
台北市 : 南方家園文化事業有限公司, 2009
 
 
Hu Shizhi de zhe xue / Wen Jining zhu
胡适之的哲学 / 闻继宁著
by Wen, Jining
闻继宁
Shanghai Shi : Shanghai san lian shu dian, 1999
上海市 : 上海三联书店, 1999
 
 
Zi you zhu yi zhi lei : Hu Shi si xiang zhi xian dai chan shi / Ouyang Zhesheng zhu
自由主义之累 : 胡适思想之现代阐释 / 欧阳哲生著
by Ouyang, Zhesheng, 1962-
欧阳哲生, 1962-
Nanchang Shi : Jiangxi jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 2003
南昌市 : 江西敎育出版社 : 新华书店経销, 2003
 
 
Cai E si xiang yan jiu / Deng Jiangqi zhu
蔡锷思想研究 / 邓江祁著
by Deng, Jiangqi
邓江祁
Changsha Shi : Hu'nan shi fan da xue chu ban she, 2006
长沙市 : 湖南师范大学出版社, 2006
 
 
Tosan An Chʻang-ho nonsŏlchip / An Chʻang-ho chŏ
島山安昌浩論說集 / 安昌浩著
by An, Changhe, 1878-1938
安昌浩, 1878-1938
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Ŭryu Munhwasa, 1973
서울特別市 : 乙酉文化社, 1973
 
 
Yan Fu si xiang yan jiu / Zhang Zhijian zhu
严复思想研究 / 张志建著
by Zhang, Zhijian
张志建
Guilin : Guangxi shi fan da xue chu ban she : Guangxi xin hua shu dian fa xing, 1989
桂林 : 广西师范大学出版社 : 广西新华书店发行, 1989
 
 
Lu Xun si xiang yan jiu / Yi Zhuxian zhu
魯迅思想研究 / 易竹贤著
by Yi, Zhuxian
易竹贤
Wuhan : Wuhan da xue chu ban she : Hubei sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
武汉 : 武汉大学出版社 : 湖北省新华书店发行, 1984
 
 
Wei Yuan si xiang yan jiu / Yang Shenzhi, Huang Liyong bian
魏源思想研究 / 杨慎之, 黄丽镛编
Changsha Shi : Hunan ren min chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian jing xiao, 1987
长沙市 : 湖南人民出版社 : 湖南省新华书店经销, 1987
 
 
Yi dai xue zhe zong shi / Cai Fanglu zhu
一代学者宗师 / 蔡方鹿著
by Cai, Fanglu
蔡方鹿
Chengdu : Ba Shu shu she : Sichuan sheng xin hua shu dian jing xiao, 1991
成都 : 巴蜀书社 : 四川省新华书店经销, 1991
 
 
Pulmyŏl ŭi chuchʻe sasang / Kim Chʻang-ha ; [pʻyŏnjip Kim Hyŏn-suk]
불멸의주체사상 / 김창하 ; [편집, 김현숙]
by Kim, Chʻang-ha
김창하
Chosŏn, Pʻyŏngyang : Sahoe Kwahak Chʻulpʻansa, 1983
조선, 평양 : 사회과학출판사, 1983
 
 
Ke xue yu ai guo : Yan Fu si xiang xin tan / Xi Jinping zhu bian
科学与爱國 : 严复思想新探 / 习近平主编
Beijing : Qing hua da xue chu ban she, 2001
北京 : 淸华大学出版社, 2001
 
 
Lu Xun qian qi wen ben zhong de "ge ren" guan nian / Wang Weidong zhu
鲁迅前期文本中的"个人"观念 / 汪卫东著
by Wang, Weidong, 1968-
汪卫东, 1968-
Beijing Shi : Ren min wen xue chu ban she, 2006
北京市 : 人民文学出版社, 2006
 
 
Tan xun Hu Shi de jing shen shi jie / Ouyang Zhesheng
探尋胡適的精神世界 / 歐陽哲生
by Ouyang, Zhesheng, 1962-
歐陽哲生, 1962-
Taibei Shi : Xiu wei zi xun ke ji gu fen you xian gong si, 2011
台北市 : 秀威資訊科技股份有限公司, 2011
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.