National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 119 Results for subject:"Physical geography -- China."
Sort by:
 
 
Shanxi jun shi li shi di li gai shu [electronic resource] / "Shanxi jun shi li shi di li gai shu" bian xie zu bian
陕西军事历史地理概述 [electronic resource] / "陕西军事历史地理概述"编写组编
Xi'an : Shanxi ren min chu ban she, 1985
西安 : 陕西人民出版社, 1985
BookBook, OnlineOnline
 
 
Wo men wei da de zu guo / Zhong gong Guangzhou shi wei yuan hui xuan chuan bu gong ren zheng zhi du ben bian ji wei yuan hui bian
我們伟大的祖国 / 中共广州市委員会宣傳部工人政治讀本編輯委員會編
by Zhong gong Guangzhou shi wei
中共广州市委
Guangzhou : Guangdong ren min chu ban she, 1956
广州 : 广东人民出版社, 1956
 
 
Zhongguo di li xin zhi / Ge Suicheng deng bian
中國地理新誌 / 葛綏成等編
Shanghai : Zhonghua shu ju, Minguo 24 [1935]
上海 : 中華書局, 民國24 [1935]
 
 
Xizang zi ran di li / Zhongguo ke xue yuan Qing Zang Gaoyuan zong he ke xue kao cha dui ; bian xie dan wei Zhongguo ke xue yuan di li yan jiu suo ; zuo zhe Zhang Rongzu, Zheng...
西藏自然地理 / 中国科学院青藏高原综合科学考察队 ; 编写单位中国科学院地理硏所 ; 作者张荣祖, 郑度, 杨勤业
by Zhang, Rongzu
张荣祖
Beijing : Ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
北京 : 科学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1982
 
 
Zhongguo zi ran di li gang yao / Ren Mei'e, Yang Renzhang, Bao Haosheng bian zhu
中国自然地理纲要 / 任美锷,杨纫章, 包浩生编著
by Ren, Mei'e, 1911-
任美鍔, 1911-
Beijing : Shang wu yin shu guan : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1979
北京 : 商务印书馆 : 新华书店北京发行所发行, 1979
 
 
Zhongguo da di / [Zhu bian Zhang Mingtao ; zhu chi dan wei Zhongguo ke xue yuan zi ran zi yuan zong he kao cha wei yuan hui]
中國大地 / [主編章銘陶 ; 主持單位中國科學院自然資源綜合考察委員會]
Xianggang : Shang wu yin shu guan (Xianggang) you xian gong si, 1991
香港 : 商務印書館(香港) 有限公司, 1991
 
 
Huabei qu zi ran di li zi liao / [Zhongguo ke xue yuan] Zhonghua di li zhi bian ji bu bian zuan
华北区自然地理資料 / [中國科學院]中華地理誌編輯部編纂
by Zhongguo ke xue yuan. Zhonghua di li zhi bian ji bu
中國科學院. 中華地理誌編輯部
Beijing : Ke xue chu ban she, 1957
北京 : 科學出版社, 1957
 
 
Zhongguo de di xing / Zeng Zhaoxuan
中國的地形 / 曾昭璇
by Zeng, Zhaoxuan
曾昭璇
[Xianggang? : s.n., 1980?]
[香港? : s.n., 1980?]
 
 
Zhongguo di li / Wang Yiyai bian zhu ; jiao yu bu da xue yong shu bian shen wei yuan hui zhu bian
中國地理 / 王益厓編著 ; 敎育部大學用書編審委員會主編
by Wang, Yiyai
王益厓
Taibei : Guo li bian yi guan, Minguo 70 [1981]
臺北 : 國立編譯館, 民國70 [1981]
 
 
Zhongguo qu yu zhi, Zhang Qiyun zhu
中國區域志, 張其昀著
by Zhang, Qiyun, 1901-1985
張其昀, 1901-1985
Taibei, Zhong hua wen hua chu ban shi ye wei yuan hui, Minguo 47 [1958]
臺北, 中華文化出版事業委員會, 民國47 [1958]
 
 
Dongbei qu zi ran di li zi liao / Zhongguo ke xue yuan, Zhonghua di li zhi bian ji bu bian ji
東北區自然地理資料 / [中國科學院]中華地理志編輯部編輯
by Zhongguo ke xue yuan. Zhonghua di li zhi bian ji bu
中國科學院. 中華地理志編輯部
Beijing : Ke xue chu ban she, 1957
北京 : 科学出版社, 1957
 
 
London : Hutchinson, [1944]
 
 
Zhongguo zi ran di li / Yong Wanli bian zhu
中国自然地理 / 雍万里编著
by Yong, Wanli
雍万里
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1985
上海 : 上海教育出版社 : 新华书店上海发行所发行, 1985
 
 
Zu guo de hao shan he / Shanghai shi fan da xue di li xi "Zhongguo de li" bian xie zu bian xie
祖国的好山河 / 上海师范大学地理系"中國地理"编写组编写
by Shanghai shi fan da xue di li xi Zhongguo de li bian xie zu
上海师范大学地理系中國地理编写组
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1973
上海 : 上海人民出版社, 1973
 
 
Di li ji kan / Zhongguo ke xue yuan di li yan jiu suo bian ji
地理集刋 / 中国科学院地理硏究所編輯
Beijing : Ke xue chu ban she, 1957-1993
北京: 科学出版社, 1957-1993
 
 
Zhongguo zi ran qu hua cao an [microform] / [Zhongguo ke xue yuan] Zhonghua di li zhi bian ji bu bian zuan
中國自然區劃草案 [microform] / [中國科學院]中華地理誌編輯部編纂
by Zhongguo ke xue yuan. Zhonghua di li zhi bian ji bu
中國科學院. 中華地理誌編輯部
Beijing : Ke xue chu ban she, 1956
北京 : 科學出版社, 1956
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Zhongguo di li da gang / Zhang Qiyun zhu
中國地理大綱 / 張其昀著
by Zhang, Qiyun
張其昀
Hangzhou : Zhejiang gu ji chu ban she, 1930
杭州 : 浙江古籍出版社, 1930
BookBook, OnlineOnline [Text, Online resource]
 
 
Zhongguo di li da gang / Jiao yu bu qing nian ji ben zhi shi cong shu bian shen wei yuan hui zhu bian ; Ling Chunsheng gai bian
中國地理大綱 / 敎育部靑年基本知識叢書編審委員會主編 ; 凌純聲改編
Taibei : Zheng zhong shu ju, Minguo 47 [1958]
臺北 : 正中書局, 民國47 [1958]
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.