National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 182 Results for subject:"Physicians -- Thailand -- Biography."
Sort by:
 
 
Niyāi chīwit nai Wang Sa Pathum / dōi Phǣtying Rathūai (Čhakkraphan) Wīraklǣo ; Narut, bannāthikān
นิยายชีวิตในวังสระปทุม / โดย แพทย์หญิงระทวย (จักรพันธุ์) วีระแกล้ว ; นรุตย์, บรรณาธิการ
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Bon sēnthāng chīwit / dōi Prawēt Wasī
บนเส้นทางชีวิต / dōi ประเวศ วะสี
by Prawēt Wasī
ประเวศ วะสี
Krung Thēp : Samnakphim Mō̜ Chāobān, 2554 [2011]
กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ หมอชาวบ้าน, 2554
 
 
by Prawet Wasi
Krung Thep : Samnakphim Mo Chaoban, 2538 [1995]
 
 
by Naphetphum
Krung Thep : Samnakphim Matichon, 2542 [1999]
 
 
Kānsewanā ramlưk thưng chīwit læ phonngān Naiphǣt Sangūan Nittayāramphong : naiphǣt nakphatthanā phư̄a khwāmpēntham nai sangkhōm /...
การเสวนา รำลึกถึงชีวิตและผลงาน นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ : นายแพทย์นักพัฒนาเพื่อความเป็นธรรมในสังคม / [บรรณาธิการ, สินธิ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย]
Krung Thēp : Sathāban Prīdī Phanomyong, 2551 [2008]
กรุงเทพฯ : สถาบันปรีดี พนมยงค์, ๒๕๕๑
 
 
 
 
Sutyō̜t phǣt læ nakwitthayāsāt Thai / Sōmchayā Thanangkun
สุดยอดแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ไทย / โสมชยา ธนังกุล
by Sōmchayā Thanangkun, 1971-
โสมชยา ธนังกุล, 1971-
Krung Thēp : Samnakphim Sǣngdāo, 2561 [2018]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แสงดาว, 2561 [2018]
BookBook [text, volume]
 
 
Uniform title: Erh shih ssu hsiao Thai
by Kuo, Chu-ching, 14th century
[Bangkok : Nang Sukhon Praphaiwong, 2542 i.e. 1999]
 
 
[Bangkok : Nara Sarikaphuti, 2534 [1991]
 
 
by `Aphichet Naklekha
Krung Thep : Samnakphim Khonnum, 2519 [1976]
 
 
Rīanrū čhāk khrū phǣt : Samphan Tantiwong
เรียนรู้จากครูแพทย์ : สัมพันธ์ ตันติวงศ์
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Nāiphǣt Samphan Tantiwong, 2556 [2013]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวนายแพทย์สัมพันธ์ ตันติวงศ์, ๒๕๕๖
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnus̜̄on ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phǣtying Lāwan Mư̄angmanī (Thōnawanik) na chāpanasathān Kō̜ngthap ʻĀkāt, Wat Phra...
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ แพทย์หญิงลาวัณย์ เมืองมณี (โทณะวณิก) ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Mư̄angmanī, 2556 [2013]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวเมืองมณี, ๒๕๕๖
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusō̜n nư̄ang nai warōkāt thī Phrabāt Somdet Phračhaoyūhūa song phra karunā prōt klao prōt kramō̜m phrarātchathān phlœ̄ng sop Nai...
อนุสรณ์เนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพ นายแพทย์พีร์ คำทอน ท.ช. อดีตนายแพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๙
[Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Nai Phǣt Phī Khamthō̜n], 2529 [1986]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัว นายแพทย์พีร์ คำทอน], ๒๕๒๙
 
 
Mō̜ Mư̄ang Phrāo khīan lomhāičhai hǣng ʻadīt / dōi ʻAphichēt Nāklēkhā
หมอเมืองพร้าวเขียน ลมหายใจแห่งอดีต / โดย อภิเชษฎ์ นาคเลขา
by ʻAphichēt Nāklēkhā
อภิเชษฎ์ นาคเลขา
Krung Thēp : Samnakphim Čhatučhak, 2523 [1980]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จตุจักร, ๒๕๒๓
BookBook [text, volume]
 
 
ʻAnusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Sāttrāčhān Nāiphǣt Prāmōt Wīrānuwat na mēn lūang nā phlapphlā...
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายแพทย์ปราโมทย์ วีรานุวัตติ์ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Nāiphǣt Prāmōt Wīrānuwat, 2556 [2013]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวนายแพทย์ปราโมทย์ วีรานุวัตติ์, ๒๕๕๖
BookBook [text, still image, volume]
 
 
by Nut, Mo
Kothomo. [i.e. Krung Thep Maha Nakhon] : Samnakphim Muk Chin, 2524 [1991]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.