National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 87617 Results for subject:Planning.
Sort by:
 
 
Yokohama-shi fukkō kaishi / Watanabe Masao hensan
横濱市復興會誌 / 渡邊正男編纂
[Yokohama] : Yokohama-shi Fukkōkai , Shōwa 2 [1927]
[横浜] : 横濱市復興會 , 昭和 2 [1927]
 
 
Guangzhou cheng shi xing tai yan jin = Guangzhouchengshixingtaiyanjin / Zhou Xia zhu
广州城市形态演进 = Guangzhouchengshixingtaiyanjin / 周霞著
by Zhou, Xia, 1967-
周霞, 1967-
Beijing : Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 2005
北京 : 中国建筑工业出版社 : 新华书店经销, 2005
 
 
Phǣn Krom Kānpokkhrō̜ng tām næō Phǣn phattanākān Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt chabap thī 4 (Phō̜. Sō̜. 2520-2524)...
แผนกรมการปกครอง ตามแนวพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๔) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๔/ กรมการปกครอง
by Thailand. Krom Kānpokkhrō̜ng
Thailand. กรมการปกครอง
[Bangkok] : Krom Kānpokkhrō̜ng, 2523 [1980]
[Bangkok] : กรมการปกครอง, ๒๕๒๓ [1980]
BookBook [text, volume]
 
 
Qing mo Lugang jie zhen jie gou / Lin Huicheng zhu
清末鹿港街鎭結構 / 林會承著
by Lin, Huicheng
林會承
Taibei Shi : Jing yu xiang chu ban she, Minguo 68 [1979]
臺北市 : 境與象出版社, 民國68 [1979]
 
 
Xiang shang de jing shen = The spirit of striving for progress : Beijing da xue gui hua wen xuan (1914-2013) / Yang Kaizhong zhu bian
向上的精神 = The spirit of striving for progress : 北京大学规划文选 (1914-2013) / 杨开忠主编
Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2014
北京市 : 北京大学出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Shou du ji hua / Guo du she ji ji shu zhuan yuan ban shi chu bian ; dian jiao Wang Yuxin, Wang Mingfa
首都计划 / 国都设计技术专员办事处编 ; 点校王宇新, 王明发
Nanjing Shi : Nanjing chu ban she, 2006
南京市 : 南京出版社, 2006
 
 
Renritsu seiken : watakushi no Hosokawa Naikaku ron / Morita Minoru
連立政権 : 私の細川内閣論 / 森田実
by Morita, Minoru, 1932-
森田実, 1932-
Tōkyō : Nihon Hyōronsha, 1993
東京 : 日本評論社, 1993
 
 
Huo che la lai de cheng shi : jin dai Shijiazhuang cheng shi shi lun cong / Li Huimin zhu
火车拉来的城市 : 近代石家庄城市史论丛 / 李惠民著
by Li, Huimin
李惠民
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2018
北京 : 商务印书馆, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Cheng shi de wen mai : Shanghai zhong xin cheng jiu zhu qu fa zhan fang shi xin lun = Shanghai zhongxincheng jiuzhuqu fazhan fangshi xinlun / Xu Mingqian zhu
城市的文脉 : 上海中心城旧住区发展方式新论 = Shanghai zhongxincheng jiuzhuqu fazhan fangshi xinlun / 徐明前著
by Xu, Mingqian, 1971-
徐明前, 1971-
Shanghai : Xue lin chu ban she, 2004
上海 : 学林出版社, 2004
 
 
Xiang cun lu you fa zhan gui hua : yi Hengyang Xian wei li / Liu Peilin deng zhu
乡村旅游发展规划 : 以衡阳县为例 / 刘沛林等著
Beijing : Hua ling chu ban she, 2006
北京 : 华龄出版社, 2006
 
 
Ozawa Ichirō no wanryoku pointo yomi / Ise Akifumi
小沢一郎の腕力ポイント読み / 伊勢暁史
by Ise, Akifumi, 1944-
伊勢暁史, 1944-
Tōkyō : Asuka Shuppansha, 1994
東京 : 明日香出版社, 1994
 
 
Cheng shi zong ti gui hua = Master planning / Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu zhu fang he cheng xiang jian she ting bian
城市总体规划 = Master planning / 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅编
Beijing : Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2017
北京 : 中国建筑工业出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Di zhou cheng zhen ti xi gui hua = Regional urban system planning / Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu zhu fang he cheng xiang jian she ting bian
地州城镇体系规划 = Regional urban system planning / 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅编
Beijing : Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2017
北京 : 中国建筑工业出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Xian'an zheng gai : na chang hong dong quan guo bei shou zheng yi de gai ge zi shu / Song Yaping zhu
咸安政改 : 那场轰动全国备受争议的改革自述 / 宋亚平著
by Song, Yaping, 1957-
宋亚平, 1957-
Wuhan Shi : Hubei ren min chu ban she, 2009
武汉市 : 湖北人民出版社, 2009
 
 
Zhongguo Guangzhou cheng shi jian she fa zhan bao gao = The urban construction development report of Guangzhou in China
中国广州城市建设发展报告 = The urban construction development report of Guangzhou in China
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2007-
北京市 : 社会科学文献出版社, 2007-
 
 
He'nan cheng shi fa zhan bao gao, 2005 = Report on urban development of Henan 2005 / zhu bian, Zhang Dawei ; fu zhu bian, Fan Baoguo, Wang Yanwu, Liu Yongqi
河南城市发展报告, 2005 = Report on urban development of Henan 2005 / 主编, 张大卫 ; 副主编, 范保国, 王彦武, 刘永奇
Zhengzhou Shi : He'nan ren min chu ban she, 2005
郑州市 : 河南人民出版社, 2005
 
 
Beijing cheng de sheng ming yin ji = Living memory of Beijing City / Hou Renzhi zhu
北京城的生命印记 = Living memory of Beijing City / 侯仁之著
by Hou, Renzhi, 1911-
侯仁之
Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2009
北京 : 生活·读书·新知三联书店, 2009
 
 
Dongguan she hui jian she yan jiu / Dongguan she hui jian she yan jiu yuan bian zhu
东莞社会建设研究 / 东莞社会建设研究院编著
Beijing : Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she, 2015
北京 : 中共中央党校出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Beijing jiao qu Ao yun shang ji yan jiu / Li Ping zhu bian ; Chen Xiongying, Wang Xinyu fu zhu bian
北京郊区奥运商机研究 / 李萍主编 ; 陈雄鹰, 汪昕宇副主编
Beijing Shi : Jing ji ke xue chu ban she, 2007
北京市 : 经济科学出版社, 2007
 
 
Zi yuan xing qu yu ke chi xu fa zhan tan suo : Daye Zhen an li yan jiu / Zhu bian, Geng Mingzhai, Pei Songxian
资源型区域可持续发展探索 : 大冶镇案例研究 / 主编, 耿明斋, 裴松宪
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2006
北京市 : 社会科学文献出版社, 2006
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.