National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 9 of 9 Results for subject:"Plastics industry and trade -- Taiwan"
Sort by:
 
 
 
Taiwan qu chan ye nian bao. : Su jiao gong ye
臺灣區產業年報 : 塑膠工業
Taibei : Zhonghua zheng xin suo qi ye gu fen you xian gong si
台北市: 中華徴信所企業股份有限公司
 
 
Zhong xiao qi ye fang zhi, su jiao ji qi ta lei chan ye fa zhan shi li yan jiu / Jing ji bu, Taiwan jing ji yan jiu yuan zhu bian ; Dai Zhaoyang, Lin Tangyu, Ren Kemin zhu
中小企業紡織, 塑膠及其他類産業發展實例硏究/ 經濟部, 台灣經濟硏究院主編 ; 戴肇洋, 林唐裕, 任克敏著
Taibei shi : Bohai tang wen hua gong si, Minguo 82 [1993]
台北市: 渤海堂文化公司, 民國82 [1993]
 
 
Gu yin de wang zhe : Tai su shou hu zhi shen Wang Yongzai / Yao Huizhen zhu
孤隱的王者 : 台塑守護之神王永在 / 姚惠珍著
by Yao, Huizhen
姚惠珍
Taibei Shi : Shi bao wen hua chu ban qi ye gu fen you xian gong si, 2015
台北市 : 時報文化出版企業股份有限公司, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Wang Yongqing de hong wei bing / Liu Taiping zhu
王永慶的紅衛兵 / 劉台平著
by Liu, Taiping
劉台平
Taibei Shi : Shi ying chu ban she, 2010
台北市 : 時英出版社, 2010
 
 
Ji cheng zhe men : Tai su jie ban shi nian bi xin = The Wang family / Yao Huizhen zhu
繼承者們 : 台塑接班十年祕辛 = The Wang family / 姚惠珍著
by Yao, Huizhen
姚惠珍
Taibei Shi : Shi bao wen hua chu ban qi ye gu fen you xian gong si, 2015
台北市 : 時報文化出版企業股份有限公司, 2015
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.