National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 908 Results for subject:Poetics.
Sort by:
 
 
Hŏ Kyun si yŏng̕u / Hŏ Kyŏng-jin
許均詩研究 / 허경진
by Hŏ, Kyŏng-jin
허경진
Sŏul : Pʻyŏngminsa, 1984
서울 : 평민사, 1984
 
 
Lu Xun shi qian xi / Zheng Xinling
魯迅詩淺析 / 郑心伶
by Zheng, Xinling
郑心伶
Shijiazhuang Shi : Hua shan wen yi chu ban she : Hebei Sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
石家庄市 : 花山文艺出版社 : 河北省新華書店发行, 1985
 
 
Zang Kejia zao qi de shi ge / Cai Xiuzhen
臧克家早期的詩歌/ 蔡秀珍
by Cai, Xiuzhen
蔡秀珍
Singapore : Nanyang da xue yan jiu yuan ren wen yu she hui ke xue yan jiu suo, 1976
Singapore : 南洋大學研究院人文與社會科學研究所, 1976
 
 
Gan ku cun xin zhi / Zang Kejia zhu
甘苦寸心知 / 藏克家著
by Zang, Kejia, 1905-
藏克家, 1905-
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she ; [Chongqing Shi : Sichuan sheng xin hua shu dian Chongqing fa xing suo fa xing, 1982
成都 : 四川人民出版社 ; [重庆市] : 四川省新华书店重庆发行所发行, 1982
 
 
Shi kan tian di fan fu : xue xi Mao zhu xi ci er shou
试看天地翻覆 : 学习毛主席词二首
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1976
北京 : 人民文学出版社, 1976
 
 
Mao zhu xi ci er shou / [Mao Zedong]. Shi shang wu nan shi, zhi yao ken deng pan : "Ren min ri bao" "Hong qi" za zhi "Jie fang jun bao" yi jiu qi...
毛主席词二首 / [毛泽东]. 世上无难事 只要肯登攀 : 《人民日报》《红旗》杂志《解放军报》一九七六年元旦社论
by Mao, Zedong, 1893-1976
毛泽东, 1893-1976
[Beijing] : Ren min chu ban she, 1976
[北京] : 人民出版社, 1976
 
 
Mao zhu xi shi ci zhu jie san shi qi shou / Dong fang hong xue she
毛主席詩詞註解三十七首 / 东方红学社
[China] : [publisher not identified], 1967
BookBook [text, volume]
 
 
Mao Zedong he shi / Zhang yijiu
毛泽东和诗 / 张贻玖
by Zhang, Yijiu
张贻玖
Beijing : Chun qiu chu ban she chu ban fa xing : Xin hua shu dian jing xiao, 1987
北京 : 春秋出版社出版发行 : 新华书店经销, 1987
 
 
Tʻoegye si yŏkchu / Yi Ka-wŏn kyŏngsŏn
退溪詩譯注/ 李家源敬譔
by Yi, Ka-wŏn, 1917-
李家源, 1917-
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Chŏngŭmsa, 1987
서울특별시: 정음사, 1987
 
 
Yi Kyu-bo siŏ saegin / Kim Kyŏng-su
李奎報詩語索引 / 金慶洙
by Kim, Kyŏng-su, 1942-
金慶洙, 1942-
Sŏul-si : Ihoe Munhwasa, 2000
서울시 : 이회문화사, 2000
 
 
[China : s.n.; 196-?]
ObjectObject [realia]
 
 
Mao Zedong shi ci yan jiu zi liao suo yin / Shandong shi fan da xue Zhong wen xi zhu bian
毛泽东诗词研究资料索引 / 山东师范大学中文系主编
Fuzhou : Fujian ren min chu ban she : Fujian Sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
福州 : 福建人民出版社 : 福建省新華書店发行, 1983
 
 
Lu Xun shi ge jian lun / Liu Yanglie, Liu Jianfen
鲁迅诗歌简论 / 刘扬烈, 刘健芬
by Liu, Yanglie
刘扬烈
Chongqing : Chongqing chu ban she : SichuanSheng xin hua shu dian Chongqing fa xing suo fa xing, 1983
重庆 : 重庆出版社 : 四川省新华书店重庆发行所发行, 1983
 
 
Lu Xun shi ge jie xi / Jing Zhou
鲁迅诗歌觧析 / 景周
by Jing, Zhou
景周
Kunming Shi : Yunnan ren min chu ban she : Yunnan sheng xin hua shu dian fa xing, 1979
昆明市 : 云南人民出版社 : 云南省新華書店发行, 1979
BookBook [text, volume]
 
 
Sakura Azumao kashū / Sakuma Azumao, Ōkubo Kaname Kenshōkai henshū
佐久良東雄歌集 / 佐久良東雄, 大久保要顕彰会 編輯
by Sakura, Azumao, 1811-1860
佐久良 東雄, 1811-1860
Tōkyō : Ōkasha, Shōwa 18 [1943]
東京 : 桜華社, 昭和 18 [1943]
 
 
Jinggangshan dao lu yu Ma Zedong shi ci : di san jie Ma Zedong shi ci guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / Zhongguo Ma Zedong shi ci yan jiu hui bian
井冈山道路与毛泽东诗词 : 第三届毛泽东诗词国际学术研讨会论文集 / 中国毛泽东诗词研究会编
 
 
Zhuzi shi zhong de si xiang yan jiu / Shen Meizi zhu
朱子詩中的思想研究 / 申美子著
by Shen, Meizi
申美子
Taibei Shi : Wen shi zhe chu ban she, Minguo 77 [1988]
台北市 : 文史哲出版社, 民國77 [1988]
 
 
Lu Xun jiu shi yan jiu zi liao
魯迅舊詩研究資料
Xianggang : Shi yong shu ju jing shou, 1977-
香港 : 實用書局經售, 1977-
 
 
Wen Tianxiang sheng ping ji qi shi ci yan jiu / Zhang Gongjian zhuan
文天祥生平及其詩詞硏究 / 張公鑑撰
by Zhang, Gongjian
張公鑑
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 78 [1989]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國78 [1989]
 
 
Mao Zedong shi ci da ci dian / Ding Li zhu bian
毛泽东诗词大辞典 / 丁力主编
Beijing : Zhongguo fu nü chu ban she, 1993
北京 : 中国妇女出版社, 1993
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.