National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 2942 Results for subject:"Poetry -- History and criticism."
Sort by:
 
 
Jiang ci : Wu Mei jiang ci / Wu Mei zhu
講词 : 吴梅讲词 / 吴梅著
by Wu, Mei, 1883-1939
吴梅, 1883-1939
Beijing : Dong fang chu ban she, 2007
北京 : 东方出版社, 2007
 
 
Gu Sui shi ci jiang ji / Gu Sui jiang ; Ye Jiaying bi ji ; Gu Zhijing zheng li
顾随诗词讲记 / 顾随讲 ; 叶嘉莹笔记 ; 顾之京整理
by Gu, Sui, 1897-1960
顾随, 1897-1960
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2006
北京 : 中国人民大学出版社, 2006
 
 
Ye Jiaying zi xuan ji
叶嘉莹自选集
Uniform title: Works. Selections. 2005
by Yeh, Chia-ying
叶嘉瑩
Jinan Shi : Shandong jiao yu chu ban she, 2005
济南市 : 山东敎育出版社, 2005
 
 
Ci xue tong lun / zhu zhe Wu Mei
詞學通論 / 著者吳梅
by Wu, Mei, 1883-1939
吳梅, 1883-1939
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 22 [1933]
上海 : 商務印書館, 民國 22 [1933]
 
 
Song ci bian zheng / Shen Yingming zhu
宋詞辨正 / 沈英名著
by Shen, Yingming
沈英名
Taibei : Zheng zhong shu ju ; New York : Meiguo zong jing xiao Hua qiang tu shu gong si, Minguo 67 [1978]
臺北 : 正中書局 ; New York : 美國總經銷 華強圖書公司, 民國67 [1978]
 
 
Hui feng ci hua / Kuang Zhouyi zhu. Ren jian ci hua / Wang Guowei zhu ; Xu Tiaofu zhu ; Wang You'an jiao ding
蕙風詞話 / 況周頤著. 人間詞話 / 王國維著 ; 徐調孚注 ; 王幼安校訂
by Kuang, Zhouyi, 1859-1926
況周頤, 1859-1926
Xianggang : Shang wu yin shu guan, 1961
香港 : 商務印書館, 1961
 
 
Yue fu zhi mi jian shi / Cai Songyun
樂府指迷箋釋 / 蔡嵩雲
by Cai, Songyun, 1892-
蔡嵩雲, 1892-
Shanghai : Zhonghua shu ju, Minguo 37[1948]
上海 : 中華書局, 民國37[1948]
 
 
Ci xue quan heng / Liang Qixun zhu
詞學銓衡 / 梁啓勳著
by Liang, Qixun
梁啓勳
Xianggang : Shanghai shu ju, 1964
香港 : 上海書局, 1964
 
 
Ci yu yin yue guan xi yan jiu / Shi Yidui zhu
词與音樂關係硏究 / 施议对著
by Shi, Yidui, 1940-
施议对, 1940-
Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2008
北京市 : 中華書局, 2008
 
 
Tang Song ci lun cong / Xia Chengtao zhu
唐宋詞論叢 / 夏承燾著
by Xia, Chengtao
夏承燾
Shanghai : Shanghai gu dian wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo zong jing shou, 1956
上海 : 上海古典文學出版社 : 新華書店上海發行所總經售, 1956
 
 
Liang Yusheng ping dian Minguo wen ren shi ci / bian jiao Yang Licheng, Yang Jiansi ; [zuo zhe Liang Yusheng]
梁羽生評點民國聞人詩詞 / 編校楊利成, 楊健思 ; [作者梁羽生]
by Liang, Yusheng
梁羽生
Xianggang : Tian di tu shu you xian gong si, 2013 , ©2013
香港 : 天地圖書有限公司, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Wan Qing min chu ci xue si xiang jian gou / Yang Boling zhu
晚淸民初词学思想建构 / 杨柏岭著
by Yang, Boling, 1968-
杨柏岭, 1968-
Hefei Shi : Anhui da xue chu ban she, 2004
合肥市 : 安徽大学出版社, 2004
 
 
Jue miao Song ci / Li Xing yi ping
绝妙宋词 / 李星译评
Changchun : Jilin wen shi chu ban she, 2009
长春 : 吉林文史出版社, 2009
 
 
Zhongguo jin shi ci xue si xiang yan jiu = Zhongguojinshicixuesixiangyanjiu / Zhu Huiguo zhu
中国近世词学思想研究 = Zhongguojinshicixuesixiangyanjiu / 朱惠国著
by Zhu, Huiguo
朱惠国
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2005
上海 : 上海古籍出版社, 2005
 
 
Qing dai ci xue pi ping shi lun / Sun Keqiang zhu
清代词学批评史论 / 孙克强著
by Sun, Keqiang
孙克强
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2008
上海 : 上海古籍出版社, 2008
 
 
Nan Song yong mei ci yan jiu / Lai Qingfang zhu
南宋詠梅詞硏究 / 賴慶芳著
by Lai, Qingfang
賴慶芳
Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju, 2003
臺北市 : 臺灣學生書局, 2003
 
 
Song dai jing dian shi wen shang lun / Yan Xiaofei zhu
宋代经典诗文赏论 / 闫笑非著
by Yan, Xiaofei
闫笑非
Hangzhou : Zhejiang da xue chu ban she, 2007
杭州 : 浙江大学出版社, 2007
 
 
Song ci yu li xue / Zhang Chunyi zhu
宋词与理学 / 张春义著
by Zhang, Chunyi, 1967-
张春义, 1967-
Hangzhou : Zhejiang da xue chu ban she, 2008
杭州 : 浙江大学出版社, 2008
 
 
Ming Qing ci yan jiu shi(1368-2005) / Chen Shuiyun zhu
明清词研究史(1368-2005) / 陈水云著
by Chen, Shuiyun, 1964-
陈水云, 1964-
Wuchang : Wuhan da xue chu ban she, 2006
武昌 : 武汉大学出版社, 2006
 
 
Jin Yuan ci shu ping / [zhu zuo zhe Zhang Ziliang]
金元詞述评 / [著作者張子良]
by Zhang, Ziliang
張子良
Taibei Shi : Hua zheng shu ju, Minguo 68 [1979]
台北市 : 華正書局, 民國68 [1979]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.