National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 290 Results for subject:"Poets, Chinese -- Biography."
Sort by:
 
 
Qing dai gui ge shi ren zheng lue / Shi Shuyi ji [i.e. zhuan]
清代閨閣詩人徵略 / 施淑仪輯[i.e. 撰]
by Shi, Shuyi, 1878-
施淑仪, 1878-
[Taibei shi Yonghe Shi] : Wen hai chu ban she, [1991?]
[臺北市永和市] : 文海出版社, [1991?]
 
 
Lie chao shi ji xiao zhuan / Qian Qianyi zhu
列朝詩集小傳 / 錢謙益著
by Qian, Qianyi, 1582-1664
錢謙益, 1582-1664
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1983
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海發行所發行, 1983
 
 
Tang Song ci ren nian pu / [Xia Chengshou i.e. tao zhu]
唐宋詞人年譜 / [夏承壽 i.e. 燾著]
by Xia, Chengtao
夏承燾
Taibei Shi : Jin yuan chu ban you xian gong si, Minguo 71 [1982]
台北市 : 金園出版有限公司, 民國71 [1982]
 
 
Ren wu sui tan / Zhu Changyun zhu
人物隨談 / 朱昌雲著
by Zhu, Changyun
朱昌雲
Xingzhou : Xingzhou wei ming gong si, 1962
星洲 : 星洲維明公司, 1962
 
 
Wu da shi ren ping shu / Chen Xiangyao zhu
五大诗人评述 / 陈祥耀著
by Chen, Xiangyao
陈祥耀
Fuzhou : Fujian ren min chu ban she : Fujian sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
福州 : 福建人民出版社 : 福建省新華書店发行, 1982
 
 
Shao Tao lu : 2 juan / Wang Zhi
紹陶錄 : 2卷 / 王質
by Wang, Zhi, 1127-1189
王質, 1127-1189
[China] : Gui'an Lu shi, Guangxu 5 [1879]
[China] : 歸安陸氏, 光緖5 [1879]
 
 
Uniform title: Zhongguo gu dai shi ren. English
by Liu, Puzhen
Hong Kong : Commercial Press, 1978
 
 
Wen Yiduo zhuan / Wang Kang zhu
闻一多传/ 王康著
by Wang, Kang, active 1947-
王康, active 1947-
[Hankow] : Hubei ren min chu ban she : Hubei sheng xin hua shu dian fa xing, 1979
[Hankow] : 湖北人民出版社 : 湖北省新華書店发行, 1979
 
 
Shi da shi ren / Ma Maoyuan zhu bian
十大诗人 / 马茂元主编
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1989
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1989
 
 
Wakokubon kanshi shūsei / Nagasawa Kikuya hen
和刻本漢詩集成 / 長澤規矩也編
Tōkyō : Koten Kenkyūkai : Kyūko Shoin hatsubai, Shōwa 50-52 [1975-1977]
東京 : 古典硏究会 : 汲古書院発売, 昭和50-52 [1975-1977]
 
 
Kuang biao shi ren, Ge Zhongping zhuan / Wang Lin zhu
狂飈诗人・柯仲平傳 / 王琳著
by Wang, Lin, 1952-
王琳, 1952-
Beijing : Zhongguo wen lian chu ban gong si : Xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1992
北京 : 中国文联出版公司 : 新华书店总店北京发行所经销, 1992
 
 
Li xue liu jia shi chao / Qian Mu xuan ji
理學六家詩鈔 / 錢穆選輯
by Qian, Mu, 1895-
錢穆, 1895-
Taibei Shi : Taiwan Zhonghua shu ju, Minguo 63 [1974]
臺北市 : 臺灣中華書局, 民國63 [1974]
 
 
Wakokubon kanshi shūsei : Sōshūhen / Nagasawa Kikuya hen
和刻本漢詩集成 : 總集篇 / 長澤規矩也編
[Tōkyō] : Koten Kenkyūkai : Kyūko Shoin hatsubai, Shōwa 53-54 [1978-1979]
[東京] : 古典硏究会 : 汲古書院発売, 昭和53-54 [1978-1979]
 
 
by Tian, Jujian
Changchun shi : Jilin wen shi chu ban she, 1991
 
 
Bai Juyi yan jiu zi liao hui bian
白居易研究資料彙編
[Xianggang : Tao zhai shu wu], 1974
[香港 : 陶齋書屋], 1974
 
 
Bai Juyi / Qiu Xieyou zhu
白居易 / 邱燮友著
by Qiu, Xieyou, 1931-
邱燮友, 1931-
Taibei shi : He luo shu ju, Minguo 67 [1978]
臺北市 : 河洛書局, 民國67 [1978]
 
 
Huang Jingren yan jiu / Wei Zhongyou zhuan
黄景仁研究 / 魏仲佑撰
by Wei, Zhongyou
魏仲佑
Taibei : Wen jin chu ban she, Minguo 66 [1977]
臺北 : 文津出版社, 民國66 [1977]
 
 
Lu You / Zhang jian zhu
陸游 / 張健著
by Zhang, Jian, 1939-
張健, 1939-
Taibei : He luo tu shu chu ban she, [1977]
臺北 : 河洛圖書出版社, [1977]
 
 
Ruan Ji ping zhuan / Gao Chenyang zhu
阮籍评传 / 高晨阳著
by Gao, Chenyang
高晨阳
Nanjing shi : Nanjing da xue chu ban she, 1994
南京市]: 南京大学出版社, 1994
 
 
Lu You ping zhuan / Liu Weichong zhu
陸游評傳 / 劉維崇著
by Liu, Weichong
劉維崇
Taibei Shi : Zheng zhong shu ju, Minguo 68 [1979]
臺北市 : 正中書局, 民國68 [1979]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.