National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 496 Results for subject:"Poets, Chinese."
Sort by:
 
 
Zhongguo shi ren / Shen Shengshi bian
中國詩人 / 沈聖時編
Taibei shi : Min mian chu ban she, Minguo 67 [1978]
臺北市 : 僶勉出版社, 民國67 [1978]
 
 
Wen hai chuan qi / Chen Shangcun zhu
文海傳奇 / 陳尚存著
by Chen, Shangcun
陳尚存
Xianggang : Shanghai yin shu guan, [1969]
香港 : 上海印書館, [1969]
 
 
Guang Xuan shi tan dian jiang lu jiao zhu / Wang Bijiang yuan zhu ; Gao Baishi jiao zhu
光宣詩壇點將錄斠註 / 汪辟疆原著 ; 高百石校注
by Wang, Bijiang, 1887-1966
汪辟疆, 1887-1966
Taibei : He luo tu shu gong si, Minguo 65 [1976]
台北 : 河洛圖書公司, 民國65 [1976]
 
 
Zu guo shi er shi ren / Pu Jiangqing, Yu Guanying, Wang Yao deng zhu
祖國十二詩人 / 浦江清, 余冠英, 王瑤等著
Beijing : Kai ming shu dian, 1953
北京 : 開明書店, 1953
 
 
Zhongguo ba da shi ren / Hu Huaichen zhu ; Wang Yunwu zhu bian
中國八大詩人 / 胡懷琛著 ; 王雲五主編
by Hu, Huaichen
胡懷琛
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 14 [1925]
上海 : 商務印書館, 民國14 [1925]
 
 
Zhongguo li dai jiu shi ren / Huang Ruhui bian zhu
中國歷代九詩人 / 黄如卉編著
by Huang, Ruhui
黄如卉
Xianggang : Shanghai shu ju, 1961
香港 : 上海書局, 1961
 
 
Zhongguo wu da shi ren / bian zhu zhe Feng Zuomin
中國五大詩人 / 編著者馮作民
by Feng, Zuomin
馮作民
Taibei xian Banqiao : Guang cheng chu ban she, Minguo 63 [1974]
台北縣板橋 : 廣城出版社, 民國63 [1974]
 
 
Zhongguo shi ren xin lun / Wang Shizhao zhu
中國詩人新論 / 王世昭著
by Wang, Shizhao
王世昭
Jiulong : Zi lian chu ban she, Minguo 48 [1959]
九龍 : 自聯出版社, 民國48 [1959]
 
 
Tang Song ci ren nian pu / [Xia Chengtao zhu]
唐宋词人年谱 / [夏承焘著]
by Xia, Chengtao
夏承焘
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1979
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1979
BookBook [text, volume]
 
 
Mu yu zai hei an zhong : Zhongguo shao shu min zu nü shi ren shi xuan / Fan Xing, Huang, Lihai bian ; Fan Xing, Ke Yuanwen yi = Bathing in the dark : poems by women of...
沐浴在黑暗中 : 中國少數民族女詩人詩選 / 樊星, 黃禮孩編 ; 樊星, 客遠文譯 = Bathing in the dark : poems by women of China's ethnic minorities / edited by Iris Fan and Huang Lihai ; translated by Iris Fan and Christopher (Kit) Kelen
Macao : Aomen gu shi xie hui ; 2012 , ©2012
Macao : 澳門故事協會 ; 2012
BookBook [text, volume]
 
 
Qing dai gui ge shi ren zheng lue / Shi Shuyi ji [i.e. zhuan]
清代閨閣詩人徵略 / 施淑仪輯[i.e. 撰]
by Shi, Shuyi, 1878-
施淑仪, 1878-
[Taibei shi Yonghe Shi] : Wen hai chu ban she, [1991?]
[臺北市永和市] : 文海出版社, [1991?]
 
 
San bai nian lai shi tan ren wu ping dian xiao zhuan hui lu / Shu Wei ... [et al.] zhu ; Cheng Qianfan, Yang Yang zheng li ; Yang Yang bian jiao
三百年来诗坛人物评点小传汇录 / 舒位 ... [et al.] 著 ; 程千帆, 杨杨整理 ; 杨杨编校
[Zhengzhou shi] : Zhong zhou gu ji chu ban she : Henan sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
[郑州市] : 中州古籍出版社 : 河南省新华书店发行, 1986
 
 
Lie chao shi ji xiao zhuan / Qian Qianyi zhu
列朝詩集小傳 / 錢謙益著
by Qian, Qianyi, 1582-1664
錢謙益, 1582-1664
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1983
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海發行所發行, 1983
 
 
Wumen shi hua : 16 juan / Fashishan zhuan
梧門詩話 : 16卷 / 法式善撰
by Fa, Shishan, 1753-1813
法式善, 1753-1813
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1974?]
[台北縣永和鎮] : 文海出版社, [1974?]
 
 
Shi tan / Ye Tingxiu zhuan
詩譚 / 葉廷秀撰
by Ye, Tingxiu, -1646
葉廷秀, -1646
Taibei : Guang wen shu ju, Minguo 62 [1973]
臺北 : 廣文書局, 民國62 [1973]
 
 
Yi ge min zu yi jing qi lai : huai nian shi ren, fan yi jia Mu Dan / Du Yunxie, Yuan Kejia, Zhou Yuliang bian
一个民族已经起来: 怀念诗人・翻译家穆旦 / 杜运燮,袁可嘉,周与良编
[Nanjing] : Jiangsu ren min chu ban she : Jiangsu sheng xin hua shu dian fa xing, 1987
[南京]: 江苏人民出版社: 江苏省新华书店发行, 1987
 
 
Tang Song ci ren nian pu / [Xia Chengshou i.e. tao zhu]
唐宋詞人年譜 / [夏承壽 i.e. 燾著]
by Xia, Chengtao
夏承燾
Taibei Shi : Jin yuan chu ban you xian gong si, Minguo 71 [1982]
台北市 : 金園出版有限公司, 民國71 [1982]
 
 
Ren wu sui tan / Zhu Changyun zhu
人物隨談 / 朱昌雲著
by Zhu, Changyun
朱昌雲
Xingzhou : Xingzhou wei ming gong si, 1962
星洲 : 星洲維明公司, 1962
 
 
Wu da shi ren ping shu / Chen Xiangyao zhu
五大诗人评述 / 陈祥耀著
by Chen, Xiangyao
陈祥耀
Fuzhou : Fujian ren min chu ban she : Fujian sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
福州 : 福建人民出版社 : 福建省新華書店发行, 1982
 
 
Yuzhang shi hua : [6 juan] / Guo Zizhang zhuan
豫章詩話 : [6卷] / 郭子章撰
by Guo, Zizhang, 1542-1618
郭子章, 1542-1618
Taibei shi : Guang wen shu ju you xian gong si, Minguo 62 [1973]
臺北市 : 廣文書局有限公司, 民國62 [1973]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.