National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 20 Results for subject:"Poets, Thai -- Biography."
Sort by:
 
 
Chīwit læ ngān khō̜ng Sunthō̜n Phū / phraniphon Somdet Krom Phrayā Damrongrāchānuphāp
ชีวิตและงานของสุนธรภู่ / พระนิพนธ์สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
by Damrongrāchānuphāp, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1862-1943
ดำรงราชานุภาพ, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1862-1943
Phra Nakhō̜n : Khlang Witthayā, 2506 [1963]
พระนคร : คลังวิทยา, ๒๕๐๖
BookBook [text, volume]
 
 
Chiwit lae ngan khong Sunthon Phu
ชีวิตและงานของสุนทรภู่
by Damrongrachanuphap, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1862-1943
[Bangkok] : `Ongkan Kha khong Khurusapha, 2520 [1977]
 
 
Saraburi : Khana Kammakan Munnithi Sunthon Phu, [2525? i.e. 1982?]
 
 
by Sombat Phlainoi, 1929-
Ko. Tho. : Bamrungsan, 2533 [1990]
 
 
by Sonnarong Piyakan
Kotho. [i.e. Krung Thep Maha Nakhon] : Bamrung San : Chatchamnai doi Ruam San, 2530 [1987]
 
 
Chīwit læ ngān khō̜ng Sīprāt-Sunthō̜n Phū / Prayūn Phitsanākha, Krīangsak Phitsanākha
ชีวิตและงานของศรีปราชญ์-สุนทรภู่ / ประยูร พิศนาคะ, เกรียงศักดิ์ พิศนาคะ
by Prayūn Phitsanākha
ประยูร พิศนาคะ
Phra Nakhō̜n : Hō̜samut Klāng 09, 2512 [1969]
พระนคร : หอสมุดกลาง 09, 2512 [1969]
BookBook [text, volume]
 
 
ʻAngkhān Kanlayānaphong kawī sām phop chāt / Samphan Kō̜ngsamut, rūaprūam læ rīaprīang
อังคาร กัลยาณพงศ์ กวีสามภพชาติ / สัมพันธ์ ก้องสมุทร, รวบรวมและเรียบเรียง
Krung Thēp Samnakphim Wasī Khrīʻēchan læ Samnakphim Dō̜k Mōk, 2556 [2013]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ วสี ครีเอชั่น และดอกโมกข์, ๒๕๕๖
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Sīprāt : kawī ʻēk hǣng Krung Sī ʻAyutthayā / [khīan phāp kātūn dōi Sakon Līammukdā, Kantawī Tangčharūnčhit ; khō̧mūn læ...
ศรีปราชญ์ : กวีเอกแห่งกรุงศรีอยุธยา / [เขียนภาพการ์ตูนโดย สกล เหลี่ยมมุกดา, กันตวีร์ ตั้งจรูญจิตต์ ; ข้อมูลและวิชาการ, เอกพล กมลสินมหัต, มัณฑิณี วศิษฏ์นิฏิวัฒน์]
by Sakon Līammukdā
สกล เหลี่ยมมุกดา
Krung Thēp : Samnakphim E.Q. Plus, 2548 [2005]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ E.Q. Plus, ๒๕๔๘
 
 
ʻAnusō̜n nư̄ang nai ʻōkāt Somdet Phra Thēprattanarātchasudā-- Sayāmbō̜rommarātchakumarī sadet phrarātchadamnœ̄n pai nai...
อนุสรณ์เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายอังคาร กัลยาณพงศ์ ณ เมรุวัดทองนพคุณ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร, วันอาทิตย์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖
[Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Nāi ʻAngkhān Kanlayānaphong], 2555 [2012]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัว นายอังคาร กัลยาณพงศ์], ๒๕๕๕
 
 
[Bangkok : Khana Kawi Thai, 2532 i.e. 1989]
 
 
Krung Thep Maha Nakhon : Khrongkan Tamra Sangkhommasat lae Manutsayasat, 2518 [1975]
 
 
Sunthō̜n Phū : ʻamatakawī Sī Rattanakōsin / bannāthikān, Somchāi Phumsaʻāt
สุนทรภู่ : อมตกวีศรีรัตนโกสินทร์ / บรรณาธิการ, สมชาย พุ่มสอาด
Nakhō̜n Nāyok [Thailand] : Rōngphim Mūnnithi Nawamarāchānusō̜n, 2529 [1986]
นครนายก [Thailand] : โรงพิมพ์ มูลนิธินวมราชานุสรณ์, ๒๕๒๙ [1986]
BookBook [text, volume]
 
 
Bunsư̄p Chư̄nsūang chāta 17 Mithunāyon 2471, mō̜rana 27 Kumphāphan 2560
บุญสืบ ชื่นทรวง ชาตะ ๑๗ มิถุนายน ๒๔๗๑, มรณะ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Bunsư̄p Chư̄nsūang, 2560 [2017]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวบุญสืบ ชื่นทรวง, ๒๕๖๐
BookBook [text, volume]
 
 
Nangsư̄ kao lao rư̄ang Mư̄ang Klǣng læ Sunthō̜n Phū : phrō̜m lamdap khrư̄ayāt Mukdāsanit chan pū thūat / Thana Būnsiri rūaprūam...
หนังสือเก่าเล่าเรื่องเมืองแกลงและสุนทรภู่ พร้อมลำดับเครือญาติมุกดาสนิทชั้นปู่ทวด ธนะ บุญศิริ รวบรวม
by Thana Bunsiri
ธนะ บุญศิริ
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Mukdāsanit, 2561 [2018]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวมุกดาสนิท, ๒๕๖๑ , กรุงเทพฯ : พิมพ์สวย, ๒๕๖๑
BookBook [text, still image, volume]
 
 
40 rư̄ang san, 40 botkawī, 40 pī Samākhom Nakkhīan-- : rư̄ang san læ botkawī khatsan, Phō̜.Sō̜. 2514-2554
40 เรื่องสั้น, 40 บทกวี, 40 ปีสมาคมนักเขียนฯ : เรื่องสั้นและบทกวีคัดสรร, พ.ศ. 2514-2554
Krung Thēp : Samākhom Nakkhīan hǣng Prathēt Thai, 2555 [2012]
กรุงเทพฯ : สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๕
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.