National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 2727 Results for subject:"Political and social views."
Sort by:
 
 
Kŭnhye nomiksŭ : kyŏngje chae toyak ŭl wihan Pak Kŭn-hye chŏngbu 5-yŏn ŭi yaksok = GH-nomics / Maeil Kyŏngje Kyŏngjebu chiŭm
근혜 노믹스 : 경제 재 도약 을 위한 박 근혜 정부 5년 의 약속 = GH-nomics / 매일 경제 경제부 지음
by Maeil Kyŏngje Kyŏngjebu
매일 경제 경제부
Sŏul : Maegyŏng Chʻulpʻan, 2012
서울 : 매경 출판, 2012
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Kutbai Kŭnhye nomiksŭ : Chŏng Sŭng-il ŭi tandojiip kyŏngje minjuhwa non / Chŏng Sŭng-il chiŭm ; Kong Ŭn-bi yŏkkŭm
굿바이 근혜 노믹스 : 정 승일 의 단도직입 경제 문화론 / 정 승일 지음 ; 공 은비 엮음
by Chŏng, Sŭng-il
정 승일
Sŏul-si : Puktodŭm, 2013
서울 : 북돋음, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Pak Kŭn-hye p'aerŏdaim : nunmul kwa hwanŭi ŭi tae hapch'ang / Song Ch'ang-dal, Kim Su-ch'ŏl kongjŏ
박근혜 패러다임 : 눈물 과 환의 의 대 합창 / 송 창달, 김 수철 공저
by Song, Ch'ang-dal
송창달
Sŏul-si : Kŭrin Pijyŏn K'oria, 2011
서울시 : 그린 비젼 코리아, 2011
 
 
Pœ̄t pūm Plēo Sīngœ̄n læ Mangkō̜n Hālep, 2 khunphon khāi Thairat / [Sāthit Yuwananthakārun]
เปิดปูมเปลว สีเงินและมังกร ห้าเล็บ 2 ขุนพลค่ายไทยรัฐ / [สาธิต ยุวนันทการุญ]
by Sāthit Yuwananthakārun
สาธิต ยุวนันทการุญ
[Bangkok] : Sayām Sapō̜t Phrinting, 2532 [1989]
[Bangkok] : สยามสปอร์ต พริ้นติ้ง, 2532 [1989]
 
 
Pap : Kim Chi-ha iyagi moŭm
밥 : 김지하이야기모음
by Kim, Chi-ha, 1941-
김지하, 1941-
Kyŏngbuk Chʻilgok-kun : Pundo Chʻulpʻansa, 1984
경북칠곡군 : 분도出版社, 1984
 
 
Laozi si xiang dui Han chu zheng zhi zhi ying xiang / Chen Dezhao zhu
老子思想對漢初政治之影響 / 陳德昭著
by Chen, Dezhao
陳德昭
Taibei Shi : Da qian wen hua chu ban she : Xiang hao you xian gong si yin xing, Minguo 70 [1981]
台北市 : 大千文化出版社 : 翔豪有限公司印行, 民國70 [1981]
 
 
Saengmyŏng / Kim Chi-ha
생명 / 김지하
by Kim, Chi-ha, 1941-
김지하, 1941-
Sŏul-si : Sol, 1992
서울시 : 솔, 1992
 
 
Hanʾguk kŭn-hyŏndae sahoe sasangsa yŏnʾgu / Kim Ki-sŭng chŏ
한국근현대사회사상사연구 / 김기승저
by Kim, Ki-sŭng
김기승
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Sin Sŏwŏn, 1994
서울특별시 : 신서원, 1994
 
 
Pratyā krīan Sombat Bunngāmʻanong / Thiti Mītǣm
ปรัชญาเกรียน สมบัติ บุญงามอนงค์ / ธิติ มีแต้ม
by Thiti Mītǣm
ธิติ มีแต้ม
Krung Thēp : Shine Publishing House, 2561 [2018]
กรุงเทพฯ : Shine Publishing House, 2561 [2018]
BookBook [text, volume]
 
 
Chosŏn chunggi Sarimpʻa ŭi sahoe chŏngchʻi sasang : Nammyŏng Cho Sik kwa Naeam Chŏng In-hong ŭl chungsim ŭro / Kwŏn In-ho chiŭm
조선중기사림파의사회정치사상: 남명조식과내암정인홍을중심으로/ 권인호지음
by Kwŏn, In-ho, 1955-
권인호, 1955-
Sŏul : Hanʾgilsa, 1995
서울 : 한길사, 1995
 
 
Pak Chŏng-hŭi wa yusin chʻeje / [chiŭni Kim Haeng-sŏn]
박정희와유신체제 / [지은이김행선]
by Kim, Haeng-sŏn
김행선
Sŏul-si : Sŏnin, 2006
서울시 : 선인, 2006
 
 
Pak Chŏng-hŭi rŭl marhada : kŭ ŭi kaehyŏk chŏngchʹi, kŭrigo kwaing chʹungsŏng / Kim Sŏng-jin chiŭm
박정희를말하다 : 그의개혁정치, 그리고과잉충성 / 김성진지음
by Kim, Sŏng-jin, 1931-
김성진, 1931-
Sŏul-si : Sam kwa KKum, 2006
서울시 : 삶과꿈, 2006
 
 
Pak Hŏn-yŏng nosŏn pipʻan / Kim Nam-sik, Sim Chi-yŏn pʻyŏnjŏ
박헌영노선비판 / 김남식・심지연편저
by Kim, Nam-sik
김남식
Sŏul : Segye, 1986
서울 : 世界, 1986
 
 
Wangjo ŭi sŏlgyeja Chŏng To-jŏn / Han Yŏng-u
왕조의설계자정도전 / 한영우
by Han, Yŏng-u, 1938-
한영우, 1938-
Sŏul-si : Chisik Sanŏpsa, 1999
서울시 : 지식산업사, 1999
 
 
Yi Myŏng-bak chŏngbu ŭi kyuje kaehyŏk iyagi : kungmin ŭi saenghwal sok ŭro, kiŏp ŭi hyŏnjang sŏk ŭro / [pʻyŏnjip wiwŏn Kungmu Chʻongnisil Kyuje...
이 명박 정부 의 규제 개혁 이야기 : 국민 의 생활 속 으로, 기업 의 현장 속 으로 / [편집 위원 국무 총리실 규제 개혁실]
Sŏul T'ŭkpyŏlsi : Kungmu Ch'ongnisil, 2011
서울 특별시 : 국무 총리실, 2011
 
 
Yi Myŏng-bak chŏngbu chŏngch'aek p'yŏngka mit sŏnjinhwa kwaje / Cho Sŏng-bong oe
이 명박 정부 정책 평가 및 선진화 과제 / 조 성봉 외
Sŏul T'ŭkpyŏlsi : Han'guk Kyŏngje Yŏn'guwŏn, 2011
서울 특별시 : 한국 경제 연구원, 2011
 
 
Tō̜ng phǣ sīa kō̜n čhưng čha chana dai / Sonthi Limthō̜ngkun ; บรรณาธิกา วิรัตน์ แสงทองคำ, Suprānī...
ต้องแพ้ เสียก่อน จึงจะชนะได้i / Sonthi Limthō̜ngkun ; bannāthikān Wirat Sǣngthō̜ngkham, สุปราณี คงนิรันดรสุข
by Sonthi Limthō̜ngkun
สนธิ ลิ้มทองกุล
Krung Thēp : Mǣnēčhœ̄ Mīdīa Krup, 2548 [2005]
กรุงเทพฯ : แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป, 2548 [2005]
 
 
Zou Taofen qi meng si xiang yan jiu / Gong Peng zhu
邹韬奋启蒙思想研究 / 龚鹏著
by Gong, Peng
龚鹏
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2011
北京 : 中国社会科学出版社, 2011
BookBook [text, volume]
 
 
Pak Kŭn-hye sŭt'ail 2012 / Ko Sŏng-guk chiŭm
박 근혜 스타일 2012 / 고 성국 지음
by Ko, Sŏng-guk
고 성국
Sŏul-si : Yeok, 2012
서울시 : 예옥, 2012
 
 
Pak Kŭn-hye chŏngbu kyŏngje, pokchi chŏngch'aek ŭi panghyang kwa kwaje / Kim Chin-bang [and five others] chiŭm ; Sŏul Sahoe Kyŏngje Yŏn'guso yŏkkŭm
박 근혜 정부 경제, 복지 정책 의 방향 과 과제 / 김 진방 [and five others] 지음 ; 서울 사회 경제 연구소 엮음
Kyŏnggi-do P'aju-si : Hanul Ak'ademi, 2014 , ©2014
경기도 파주시 : 한울 아카데미, 2014
BookBook [text, still image, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.