National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 67 Results for subject:"Political corruption -- China -- 21st century."
Sort by:
 
 
Zhong gong bang pai da xi pai : Bao Xilai shi jian yin fa Zhong gong ge pai shi li chong xin zheng he / [Ling Yongwei zhu]
中共幫派大洗牌 : 薄熙來事件引發中共各派勢力重新整合 / [凌勇偉著]
by Ling, Yongwei
凌勇偉
[Xianggang] : Tu jing chu ban gong si, 2012
[香港] : 圖景出版公司, 2012
 
 
Jia guo jia zhi ming : Zhongguo gong chan dang bu ke ban shang tai mian de quan tan li fu : Zhong gong xin ling dao ban zi bi xu mian dui de ren min jian guan quan li / Li Song zhu
假國家之名: 中國共產黨不可搬上檯面的權貪利腐 : 中共新領導班子必須面對的人民監管權利 / 李松著
by Li, Song
李松
Taibei Shi : Shang qi shi dai, 2012 , ©2011
臺北市 : 上奇時代, 2012
BookBook [text, volume]
 
 
Tan guan ju shang de mu hou da lao / Wu Xiaojuan
貪官巨商的幕後大佬 / 吳小娟
by Wu, Xiaojuan
吳小娟
Deer Park, NY : Ha ye chu ban she, 2013
Deer Park, N.Y. : 哈耶出版社, 2013
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Bo Xilai da yuan an : Hu Wen she ji xian hai Bo Xilai de zheng zhi da yuan an / [bian zhu Tian Feng]
薄熙來大冤案 : 胡溫設計陷害薄熙來的政治大冤案 / [編著田風]
by Tian, Feng
田風
[Xianggang] : Xin shi jie chuan mei, 2012
[香港] : 新視界傳媒, 2012
 
 
Hong wei bing wang chao : wen ge yi dai zhang quan tong zhi Zhongguo / Si Wenlang bian zhu
紅衛兵王朝 : 文革一代掌權統治中國 / 司文郎 編著
by Si, Wenlang
司文郎
Xianggang : Nan feng chuang chu ban she, 2012
香港 : 南風窗出版社, 2012
 
 
Bo Xilai da zhuan : yi dai xiao xiong cong jue qi dao yun luo zui zhen shi shen ceng nei mu / Xiang Tianhai bian zhu
薄熙來大傳 : 一代梟雄從崛起到隕落最真實深層內幕 / 向天海編著
by Xiang, Tianhai
向天海
Xianggang : Nan feng chuang chu ban she, 2012
香港 : 南風窗出版社, 2012
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Ling jia qie mi xiang qing Xi Jinping da jing / zuo zhe Wang Jingwen, Ji Yuan
令家竊密詳情習近平大驚 / 作者王淨文, 季遠
by Wang, Jingwen
王淨文
Xianggang : Xin ji yuan zhou kan chu ban she you xian gong si, 2016
香港 : 新紀元周刊出版社有限公司, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Tai zi dang da lie bian / Gao Zhiyuan bian zhu
太子黨大裂變 / 高志遠編著
by Gao, Zhiyuan
高志遠
Xianggang : Nan feng chuang chu ban she, 2012
香港 : 南風窗出版社, 2012
 
 
2015 Zhong gong da jing bian : Zhong gong hai neng huo duo jiu / Cheng Guangkegong
2015中共大驚變 : 中共還能活多久 / 程光克貢
by Cheng, Guangkegong
程光克貢
Xianggang : Huan qiu shi ye (Xianggang) gong si, 2014
香港 : 寰球實業(香港)公司, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Zhou Yongkang hei bang / Fan Juxuan
周永康黑幫 / 樊菊媗
by Fan, Juxuan
樊菊媗
Xianggang : Cai da chu ban she, 2013
香港 : 財大出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Bo Xilai fan gong zhen xiang : an zhao zui gao ceng jiao ben zai yan xi : ting nei Bo Xilai, ting wai Jiang Zemin / Xin ji yuan zhou kan bian ji bu bian
薄熙來翻供真相 : 按照最高層腳本在演戲 : 庭內薄熙來, 庭外江澤民 / 新紀元周刊編輯部編
Xianggang : Xin ji yuan guo ji wen hua chuan bo gu fen you xian gong si, 2013
香港 : 新紀元國際文化傳播股份有限公司, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Da lao hu da hou tai / Zou Yunwei
大老虎大後台 / 鄒雲偉
by Zou, Yunwei
鄒雲偉
[Xianggang] : Nei mu chu ban she, 2015
[香港] : 內幕出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Zhong Yongkang: zheng bian, kan quan, fu bai te kan : ding ceng fu bai, Zhong gong bu neng shuo de Zhou an nei mu / Diao cha za zhi she bian ji bu
周永康:政變, 濫權, 腐敗 特刊 : 頂層腐敗, 中共不能說的周案內幕 / 調査雜誌社編輯部
Deer Park, NY : Diao cha za zhi she, 2014
Deer Park, NY : 調査雜誌社, 2014
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Xi Jinping jue dou shi you bang / Wang Wei bian zhu
習近平決鬥石油幫 / 王維編著
by Wang, Wei
王維
Xianggang : Ming ren chu ban she, 2013
香港 : 名人出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
1978-2009 nian Zhongguo fu bai gao fa qi ji qi zhi li fang lüe yan jiu / Wang Chuanli zhu
1978-2009年中国腐败高发期及其治理方略研究 / 王传利著
by Wang, Chuanli 1967-
王传利, 1967-
Beijing : Qing hua da xue chu ban she, 2016
北京 : 清华大学出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo huang chao : gao gan men de qing fu men / Shen Lin, Fang Yanhong
中國黃朝 : 高幹們的情婦門 / 沈琳, 方延鴻
by Shen, Lin
沈琳
[Xianggang] : Ha ye chu ban she, 2012
[香港] : 哈耶出版社, 2012
 
 
Bao Xilai da zui / Bei Yu
薄熙來大罪 / 北雨
by Bei, Yu
北雨
Deer Park, N.Y. : Ha ye chu ban she, 2012
Deer Park, N.Y. : 哈耶出版社, 2012
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Hao xi lian tai de "shi guan ge ming" : cong Wang Lijun dao Chen Guangcheng / Fengshuangyijian zhu
好戲連台的 "使館革命" : 從王立軍到陳光誠 / 風霜一劍著
by Fengshuangyijian
風霜一劍
Xinjie : Xin wen hua tu shu you xian gong si, 2012
新界 : 新文化圖書有限公司, 2012
 
 
Zhou Yongkang luo wang ji / Lu Shili
周永康落網記 / 盧世立
by Lu, Shili
盧世立
Hong Kong : Jie mi dang an za zhi she, 2014
Hong Kong : 解密檔案雜誌社, 2014
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Shi ba da zhi ming mi mou : Bo Xilai yi an / "Da shi jian" bian ji bu
十八大致命密謀 : 薄熙來疑案 / 《大事件》編輯部
Deer Park, N.Y. : Ming jing chu ban she, 2012
Deer Park, N.Y. : 明鏡出版社, 2012
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.