National Library of Australia

We’re delighted to be able to re-open the Library for pre-booked ticketed access to our collections. Read more...

Showing 1 - 20 of 99 Results for subject:"Political prisoners -- China -- Biography."
Sort by:
 
 
Wu hui de zheng cheng / Liu Shanqing zhu
無悔的征程 / 劉山青著
by Liu, Shanqing
劉山青
[Hong Kong] : Ming bao chu ban she, 1992
[Hong Kong] : 明報出版社, 1992
 
 
by Grey, Anthony, 1936-
Garden City, N.Y., Doubleday, 1971 [c1970]
 
 
Qi feng ku yu si shi nian / Cheng Zhonghe zhu
淒风苦雨四十年 / 成中和著
by Cheng, Zhonghe
成中和
Washington, D.C. : Lao gai ji jin hui, 2002
Washington, D.C. : 劳改基金会, 2002
 
 
Yu zhong hui yi lu / zuo zhe Wang Dan
獄中回憶錄 / 作者王丹
by Wang, Dan, 1969-
王丹, 1969-
Xianggang : Guan hai chu ban you xian gong si, 1997
香港 : 觀海出版有限公司, 1997
 
 
Chi hai piao ling ji / Zeng Shirong zhu
赤海漂零记 / 曾石荣著
by Zeng, Shirong
曾石荣
Washington, D.C. : Lao gai ji jin hui, 2006
Washington, D.C. : 劳改基金会黑色文库编辑 委员会, 2006
 
 
Cong zhan fan dao gong min : yuan guo min dang jiang ling gai zao sheng huo de hui yi / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu...
从战犯到公民 : 原国民党将领改造生活的回忆 / 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料研究委员会《从战犯到公民》编辑组编
Beijing : Zhongguo wen shi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
北京 : 中国文史出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1987
 
 
Yi ming bai se kong bu shou nan zhe de shou ji = The Memory od white terror / Chen Shaoying zhu
一名白色恐怖受難者的手記 = The Memory od white terror / 陳紹英著作
by Chen, Shaoying
陳紹英
Taibei Shi : Yu shan she chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2005
台北市 : 玉山社出版事業股份有限公司, 2005
 
 
Wo yi wo xue jian xuan yuan / Xu Wenli zhu
我以我血薦軒轅 / 徐文立著
by Xu, Wenli
徐文立
Washington, D.C. : Lao gai ji jin hui, 2001
Washington, D.C. : 勞改基金會, 2001
 
 
Liu Shanqing xian yu wu nian ji : "Chang zai" 2 / [bian ji ben ji bian ji zu]
劉山青陷獄五年集 : 《常在》2 / [編輯本集編輯組]
Jiulong : Ying jiu Liu Qingshan wei yuan hui, 1987
九龍 : 營救劉山青委員會, 1987
 
 
Cong Lieninggele da xue dao Xinzhao jian yu / Zhang Yidong zhu
从列宁格勒大学到新肇监狱 / 张轶东著
by Zhang, Yidong, 1931-
张轶东, 1931-
Washington, D.C. : Lao gai ji jin hui, 2007
Washington, D.C. : 劳改基金会, 2007
 
 
Zhongguo ba shi di / Li Guiren zhu
中国巴士底 / 李贵仁 著
by Li, Guiren
李贵仁
Washington, D.C. : Lao gai ji jin hui, 2007
Washington, D.C. : 劳改基金会, 2007
 
 
Cang sang sui yue / Chen Wenli zhu
沧桑岁月 / 陈文立著
by Chen, Wenli
陈文立
Washington, D.C. : Lao gai ji jin hui, 2002
Washington, D.C. : 勞改基金會, 2002
 
 
Zheng ci / Liao Yiwu zhu
証詞 / 廖亦武著
by Liao, Yiwu, 1958-
廖亦武, 1958-
Carle Place, N.Y. : Ming jing chu ban she, 2004
Carle Place, N.Y. : 明鏡出版社, 2004
 
 
Kan shou suo za ji / Jiang Qisheng ; xu Xu Liangying, Ding Zilin, Jiang Peikun
看守所雜記 / 江棋生 ; 序許良英, 丁子霖, 蔣培坤
by Jiang, Qisheng, 1948-
江棋生, 1948-
Xianggang : Kai fang za zhi she, 2005
香港 : 開放雜誌社, 2005
 
 
by Gordon, Eric, 1931-
London, Hodder and Stoughton, 1971
 
 
by Watt, George
London, Johnson, 1972
 
 
Zou guo bing shan : yi ge Zhongguo liang xin fan de yu zhong hui yi / Sun Liyong zhu
走过冰山 : 一个中国良心犯的狱中回忆 / 孙立勇著
by Sun, Liyong
孙立勇
Xianggang : Wu qi xue she chu ban gong si, 2009
香港 : 五七学社出版公司, 2009
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.