National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 61 Results for subject:"Political science -- China -- Philosophy."
Sort by:
 
 
Guan nian shi yan jiu : Zhongguo xian dai zhong yao zheng zhi shu yu xing cheng / Jin Guantao, Liu Qingfeng zhu
觀念史研究 : 中國現代重要政治術語的形成 / 金觀濤、劉青峰著
by Jin, Guantao
金觀濤
Xianggang : Xianggang Zhong wen da xue dang dai Zhongguo wen hua yan jiu zhong xin, c2008
香港 : 香港中文大學當代中國文化研究中心, c2008
 
 
by Bai, Tongdong
London ; New York : Zed Books ; New York : Distributed in the USA exclusively by Palgrave Macmillan, 2012
BookBook, OnlineOnline
 
 
Ru yan zhi shi : ru xue zhi guo zhi shu / Yu Ronggen zhu
儒言治世 : 儒学治国之术 / 俞荣根著
by Yu, Ronggen, 1943-
俞荣根, 1943-
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Jing xiao Sichuan sheng xin hua shu dian, 1995
成都 : 四川人民出版社 : 经销四川省新华书店, 1995
 
 
Zhongguo min ben si xiang shi / Jin Yaoji zhu
中国民本思想史 / 金耀基著
by Jin, Yaoji, 1935-
金耀基, 1935-
Beijing : Fa lü chu ban she, 2008
北京 : 法律出版社, 2008
 
 
Zhongguo chuan tong zheng zhi zhe xue yu she hui zheng he / Liu Zehua zhu bian
中国传统政治哲学与社会整合 / 刘泽华主编
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2000
北京 : 中国社会科学出版社, 2000
 
 
Zhongguo jin dai zhe xue si xiang shi liao xuan bian: Qing zhong qi zhi Minguo chu qi / [Ze ren bian ji Chen Zhanqi]
中國近代哲學思想史料選編: 清中期至民國初期 / [责任编辑陈湛绮]
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 2006
北京 : 全国图书馆文献缩微复制中心, 2006
 
 
Salm ŭi chŏngchʻi sasang / Im Hyo-sŏn chŏ
삶의政治思想 / 林孝善著
Uniform title: Natural mutualism and law in traditional sinism and the western tradition. Korean
by Im, Hyo-sŏn
林孝善
Sŏul : Hanʾgilsa, 1984
서울 : 한길사, 1984
 
 
Zhongguo min ben si xiang de shan bian yu chao yue [electronic resource] / Long Jingren
中国民本思想的嬗变与超越 [electronic resource] / 龙井仁
by Long, Jingren
龙井仁
Ha'erbin : Heilongjiang jiao yu chu ban she, 2009
哈尔滨 : 黑龙江教育出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Cong bi yu gu shi ling lüe Sun Wen zheng zhi xue shuo / Li Jinzhen bian zhu
從比喻故事領略孫文政治學說 / 李金振編著
by Li, Jinzhen, 1949-
李金振, 1949-
Taibei Shi : Tang shan chu ban she, 2014
臺北市 : 唐山出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Han Feizi : [20 juan] / Han Fei zhuan ; bu zhi he ren zhu
韓非子 : [20卷] / 韓非撰 ; 不知何人注
by Han, Fei, -233 B.C
韓非, -233 B.C
Shanghai : Shanghai Zhonghua shu ju, Min guo 25 [1936]
上海 : 上海中華書局, 民國25 [1936]
 
 
Zhongguo gu dai gai ge shi lun / Gu Kuixiang, Chen Wan zhu
中国古代改革史论 / 頋奎相, 陈涴著
by Gu, Kuixiang
頋奎相
Shenyang shi : Liaoning da xue chu ban she, 1992
沈阳市 : 辽宁大學出版社, 1992
 
 
Fa ru jian rong : Han Feizi de li shi kao cha / Lin Weiyi zhu
法儒兼容 : 韓非子的歷史考察 / 林緯毅著
by Lin, Weiyi
林緯毅
Taibei Shi : Wen jin chu ban she, 2004
台北市 : 文津出版社, 2004
 
 
Han Feizi zheng zhi si xiang xin tan / Lu Ruizhong zhu
韓非子政治思想新探 / 盧瑞鍾著
by Lu, Ruizhong, 1948-
盧瑞鍾, 1948-
Taibei Shi : Lu Ruizhong : Zong jing xiao San min shu ju, 1989
台北市 : 盧瑞鍾 : 總經銷三民書局, 1989
 
 
Yan Fu si xiang shu ping / Zhou Zhenfu bian
嚴復思想述評 / 周振甫編
Taibei Shi : Zhonghua shu ju, 2015
台北市 : 中華書局, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Ru jia yu xian dai zheng zhi / zong bian ji Qian Yongxiang ; bian ji wei yuan Wang Chaohua ... [et al.]
儒家與現代政治 / 總編輯錢永祥 ; 編輯委員王超華 ... [et al.]
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2012
台北市 : 聯經出版事業股份有限公司, 2012
 
 
Si chao : Zhongguo "xin zuo pai" ji qi ying xiang / [Gong Yang zhu bian]
思潮 : 中国"新左派"及其影响 / [公羊主编]
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2003
北京 : 中國社会科学出版社, 2003
 
 
Jin shi Zhongguo jing shi si xiang yan tao hui lun wen ji / Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo bian
近世中國經世思想硏討會論文集 / 中央硏究院近代史硏究所編
by Jin shi Zhongguo jing shi si xiang yan tao hui (1983 : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo)
近世中國經世思想硏討會 (1983 : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo)
Zhonghua Minguo Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 73 [1984]
中華民國臺北市 : 中央硏究院近代史硏究所, 民國73 [1984]
 
 
Minju chŏngchʻi hyŏngmyŏngnon / An Chong-un chŏ
민주정치혁명론 / 안종운저
by An, Chong-un, 1930-
안종운, 1930-
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Chʻŏngmok Chʻulpʻansa, 2002
서울특별시 : 청목출판사, 2002
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.