National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 288 Results for subject:"Political science -- China."
Sort by:
 
 
Zhongguo jin xian dai zheng zhi si xiang shi [electronic resource] / Zhu Junrui, Mou Yanbo, Ding Xianyong zhu
中国近现代政治思想史 [electronic resource] / 朱俊瑞, 牟言波, 丁贤勇著
by Zhu, Junrui
朱俊瑞
Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she, 2008
杭州 : 浙江人民出版社, 2008
BookBook, OnlineOnline
 
 
Gong gong sheng huo de di ping xian = The horizon of public life / Qin Dejun zhu
公共生活的地平线 = The horizon of public life / 秦德君著
by Qin, Dejun
秦德君
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2007
北京 : 中国社会科学出版社, 2007
 
 
Zhongguo zheng zhi zhi du shi / Zhang Jinfan, Wang Chao zhu
中国政治制度史 / 张晋藩, 王超著
by Zhang, Jinfan
张晋藩
[Peking] : Zhongguo zheng fa da xue chu ban she : Xin hua shu dian shou du fa xing suo fa xing, 1987
[Peking] : 中国政法大学出版社 : 新华书店首都发行所发行, 1987
 
 
Guan nian shi yan jiu : Zhongguo xian dai zhong yao zheng zhi shu yu xing cheng / Jin Guantao, Liu Qingfeng zhu
觀念史研究 : 中國現代重要政治術語的形成 / 金觀濤、劉青峰著
by Jin, Guantao
金觀濤
Xianggang : Xianggang Zhong wen da xue dang dai Zhongguo wen hua yan jiu zhong xin, c2008
香港 : 香港中文大學當代中國文化研究中心, c2008
 
 
Zhongguo zheng zhi si xiang shi / Tao Xisheng zhu
中國政治思想史 / 陶希聖著
by Tao, Xisheng, 1893-
陶希聖, 1893-
Shanghai shi : Shanghai shu dian, 1996
上海市 : 上海書店, 1996
 
 
Chun qiu zhan guo shi dai shang xian zheng zhi de li lun yu shi ji / Huang Junjie zhu
春秋戰國時代尚賢政治的理論與實際/ 黄俊傑著
by Huang, Junjie
黄俊傑
Taibei : Wen xue chu ban she, Minguo 66 [1977]
臺北 : 問學出版社, 民國66 [1977]
 
 
Xian Qin zheng zhi si xiang shi / Liu Zehua zhu
先秦政治思想史 / 刘泽华著
by Liu, Zehua
刘泽华
Tianjin : Nan kai da xue chu ban she : Xin hua shu dian Tianjin fa xing suo fa xing, 1984
天津 : 南开大学出版社 : 新华书店天津发行所发行, 1984
 
 
Hong Kong : Hong Kong Institute of Asia-Pacific Studies, Chinese University of Hong Kong, 1999
 
 
Zhongguo zhi guo si xiang shi / Zhang Guo zhu
中国治国思想史 / 张国著
by Zhang, Guo
张国
Beijing : Xin hua chu ban she, 2002
北京 : 新华出版社, 2002
 
 
Xian Qin zheng zhi si xiang shi / Liang Qichao zhu
先秦政治思想史 / 梁啓超著
by Liang, Qichao, 1873-1929
梁啓超, 1873-1929
Kunming : Zhonghua shu ju, Minguo 30 [1941]
昆明 : 中華書局, 民國30 [1941]
 
 
Zhongguo gu dai da tong si xiang yan jiu / Chen Zhengyan, Lin Qitan zhu
中国古代大同思想研究 / 陈正炎, 林其锬著
by Chen, Zhengyan
陈正炎
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1986
上海 : 上海人民出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1986
 
 
Zhongguo zheng zhi si xiang shi / Yang Youjiong zhu. Zhongguo zheng zhi si xiang shi / Xiao Gongquan zhu
中國政治思想史 / 楊幼烱著. 中國政治思想史 / 蕭公權著
by Yang, Youjiong, 1901-
楊幼烱, 1901-
Shanghai : Shanghai shu dian, 1989
上海 : 上海書店, 1989
 
 
Zhongguo zheng zhi si xiang shi da gang / Chen Anren bian
中國政治思想史大綱 / 陳安仁編
by Chen, Anren, 1890-
陳安仁, 1890-
Shanghai : Shang wu yin shu guan, [Minguo 19 [1930]]
上海 : 商務印書館, [民國19 [1934]]
 
 
Zhongguo jin dai zheng zhi si xiang shi / Sang Xianzhi, Lin Qiaoqiao bian zhu
中国近代政治思想史 / 桑咸之, 林翘翘编著
by Sang, Xianzhi
桑咸之
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 中國人民大學出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Zhongguo zheng zhi si xiang xin tan xuan ji / zhuan shu zhe Huang Heqin ... [et al.] ; zhu bian zhe Guo li Taiwan shi fan da xue gong min xun yu xue xi Zhongguo zheng zhi si...
中國政治思想新探選集/ 撰述者黃和琴 ... [et al.] ; 主編者國立臺灣師範大學公民訓育學系中國政治思想史硏究室
[Taibei] : Guo li Taiwan shi fan da xue chu ban zu, Minguo 67- [1978-
[台北]: 國立臺灣師範大學出版組, 民國67- [1978-
 
 
Zhongguo zheng zhi shi hua / Chu Bosi zhu
中國政治史話 / 褚柏思著
by Chu, Bosi
褚柏思
Taibei shi : Li ming wen hua shi ye gong si, Minguo 69 [1980]
臺北市 : 黎明文化事業公司, 民國69 [1980]
 
 
by Kim, Youngmin
Cambridge, UK ; Malden, MA : Polity Press, 2018 , ©2018
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Zhongguo gu dai zheng zhi si xiang shi / Zhu Riyao zhu bian
中国古代政治思想史 / 朱日耀主编
[Changchun shi] : Jilin da xue chu ban she : Jilin sheng xin hua shu dian fa xing, 1988
[长春市] : 吉林大学出版社 : 吉林省新華書店发行, 1988
 
 
Zhongguo gu dai da tong si xiang yan jiu / Chen Zhengyan, Lin Qitan zhu
中国古代大同思想研究 / 陳正焱, 林其錟著
by Chen, Zhengyan, -1986
陈正焱, -1986
Xianggang Jiulong : Zhonghua shu ju, 1988
香港九龍 : 中華書局, 1988
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.