National Library of Australia

 Summer Opening Hours:

Our opening hours will be changing between Tuesday 24 December 2019 and Wednesday 1 January 2020.

All reading rooms will be closed from Christmas Day, reopening on 2 January. But you’ll still be able to visit our Exhibition Galleries, our children’s holiday space, WordPlay, and Bookshop from 9am-5pm (except on Christmas Day).Bookplate café will also be open during this period, but with varied hours.

Be sure to check our Summer Opening Hours before you visit: https://www.nla.gov.au/visit-us/opening-hours

Showing 1 - 20 of 133 Results for subject:"Popular culture -- China."
Sort by:
 
 
Shanghai mo deng : yi zhong xin du shi wen hua zai Zhongguo 1930-1945 / Li Oufan ; Mao Jian yi
上海摩登 : 一種新都市文化在中國1930-1945 / 李歐梵 ; 毛尖譯
Uniform title: Shanghai modern. Chinese
by Lee, Leo Ou-fan
Hong Kong : Oxford University Press (China) Ltd., 2006
 
 
Yu yue da zhong [electronic resource] : Minguo Shanghai nü xing wen hua jie du / Jiang Jin deng
娱悦大众 [electronic resource] : 民国上海女性文化解读 / 姜进等
Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 2010
上海 : 上海辞书出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Da zhong wen hua lun : dang dai Zhongguo da zhong wen hua fen xi / Jin Minqing zhu
大众文化论 : 当代中国大众文化分析 / 金民卿著
by Jin, Minqing, 1967-
金民卿, 1967-
Beijing : Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she, 2002
北京市 : 中共中央党校出版社, 2002
 
 
Shanghai jiu ba : kong jian, xiao fei yu xiang xiang / Bao Yaming ... [et al.] deng zhu
上海酒吧 : 空间、消费与想象 / 包亚明 ... [et al.] 等著
Nanjing : Jiangsu ren min chu ban she : Jing xiao Jiangsu Sheng Xin hua shu dian, 2001
南京 : 江苏人民出版社 : 经销江苏省新华书店, 2001
 
 
 
Yongle da dian : er shi nian mu du zhi shi shang biao qian / Wu Zhen zhu
永乐大点 : 二十年目睹之时尚标簽 / 吴眞著
by Wu, Zhen
吴眞
Guangzhou : Nan fang ri bao chu ban she, 2002
广州 : 南方日报出版社, 2002
 
 
Dang xia wen hua jing guan yan jiu = Dangxia wenhua jingguan yanjiu / Yu Wenxiu deng zhu
当下文化景观研究 = Dangxia wenhua jingguan yanjiu / 于文秀等著
Beijing : Ren min chu ban she, 2007
北京 : 人民出版社, 2007
 
 
Zhongguo qing shao nian liu xing wen hua xian xiang bao gao = Zhoungguoqingshaonianliuxingwenhuaxianxiangbaogao / Yang Changzheng zhu bian
中国青少年流行文化现象报告 = Zhoungguoqingshaonianliuxingwenhuaxianxiangbaogao / 杨长征主编
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 2003
北京 : 中國青年出版社, 2003
 
 
Shi Wenhong de da zhong wen hua pi pan / Shi Wenhong zhu
史文鸿的大衆文化批判 / 史文鸿著
by Shi, Wenhong
史文鸿
Jiulong : Ci wen hua tang : Zong jing xiao Li yuan shu bao she, 1992
九龍 : 次文化堂 : 總經銷利源書報社, 1992
 
 
Shi nian ji : Xianggang liu xing nian dai zhi, (2000-2010) / Liang Junqin zhu
拾年記 : 香港流行年代誌, (2000-2010) / 梁俊勤著
by Liang, Junqin
梁俊勤
Xianggang : Ce ma wen chuang you xian gong si, 2011
香港 : 策馬文創有限公司, 2011
 
 
Yu Long Yongtu lun dao : ruan shi li jue ding jing zheng li / zong zhu bian Long Yongtu ; bian xuan Guizhou dian shi tai "Lun dao" lan mu zu
与龙永图论道 : 软实力决定竞争力 / 总主编龙永图 ; 编选贵州电视台《论道》栏目组
by Long Yongtu, 1943-
龙永图
Guilin : Lijiang chu ban she, 2008
桂林 : 漓江出版社, 2008
 
 
Shuo xie / Qian Cangshui zhu
说蟹 / 钱仓水著
by Qian, Cangshui
钱仓水
Shanghai : Shanghai wen hua chu ban she, 2007
上海 : 上海文化出版社, 2007
 
 
Fei dian zhi zao : Zhongguo dang hong xiao xing Xiaoshenyang de yun zuo mi ma = Manufacturing boiling point / Peng Yaqing zhu
沸点制造 : 中国当红笑星小沈阳的运作密码 = Manufacturing boiling point / 彭雅青著
by Peng, Yaqing
彭雅青
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2009
北京 : 中國社会科学出版社, 2009
 
 
Dongbei su wen hua shi / Wang Ken ... [et al.] zhu
东北俗文化史 / 王肯 .... [et al.] 著
Shenyang : Chun feng wen yi chu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1992
沈阳 : 春风文艺出版社 : 辽宁省新华书店发行, 1992
 
 
Yu wang hao jie che : liu xing wen hua fu hao pi pan / Zhang Hong zhu
欲望号街车 : 流行文化符号批判 / 张闳著
by Zhang, Hong, 1962 June 29-
张闳, 1962 June 29-
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2012
北京 : 中国人民大学出版社, 2012
BookBook [text, still image, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.