National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 405 Results for subject:"Porcelain, Chinese."
Sort by:
 
 
Hai shang si chou zhi lu : tao ci zhi lu : Jingdezhen tao ci yu "yi dai yi lu" zhan lüe guo jia xue shu yan tao hui hui yi lun wen ji / Guo Jiezhong zhu bian
海上丝绸之路 : 陶瓷之路 : 景德镇陶瓷与"一带一路"战略国家学术研讨会会议论文集 / 郭杰忠主编
BookBook [text, volume]
 
 
Xin huo nan lai : Yunnan qing hua de gu shi = An inheritance of porcelain-making artistry of China : a berief history of the celadons made in Yunnan / Yunnan Sheng bo wu guan bian
薪火南来 : 云南青花的故事 = An inheritance of porcelain-making artistry of China : a berief history of the celadons made in Yunnan / 云南省博物馆编
Kunming Shi : Yunnan min zu chu ban she, 2009
昆明市 : 云南民族出版社, 2009
 
 
Yao ci tu lu, Shanxi sheng bo wu guan bian
耀瓷圖錄, 陜西省博物館編
by Shanxi Sheng bo wu guan (Shaanxi Sheng, China)
陜西省博物館 (Shaanxi Sheng, China)
Beijing, Zhongguo gu dian yi shu chu ban she, 1956
北京, 中國古典藝術出版社, 1956
 
 
Zhongguo ci qi shi lun cong / Tong Shuye, Shi Xuetong zhu
中國瓷器史論叢 / 童書业, 史学通著
by Tong, Shuye
童書业
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1958
上海 : 上海人民出版社, 1958
 
 
Gu yue xuan ci kao
古月軒瓷考
by Yang, Xiaogu, 1884-
楊歗谷, 1884-
Beiping, Ya yun zhai, Minguo 22 [1933]
北平, 雅韻齋, 民國22 [1933]
 
 
Qing hua you li hong / zhu bian Wang Qingzheng = Underglaze blue & red / chief editor Wang Qing-zheng
青花釉裏紅 / 主編汪慶正 = Underglaze blue & red / chief editor Wang Qing-zheng
Shanghai : Shanghai bo wu guan ; Xianggang : Liang mu chu ban she, 1987
上海 : 上海博物館 ; 香港 : 兩林出版社, 1987
 
 
Jingde Zhen ci qi de yan jiu, Zhou Ren deng zhu
景德鎭瓷器的研究, 周仁等著
by Zhou, Ren, 1884-
周仁, 1884-
Beijing, Ke xue chu ban she, 1958
北京, 科學出版社, 1958
 
 
Gu gong ci qi xuan cui = Masterworks of Chinese porcelain in the National Palace Museum
故宮瓷器選萃 = Masterworks of Chinese porcelain in the National Palace Museum
by Guo li gu gong bo wu yuan
國立故宮博物院
Taipei : Guo li gu gong bo wu yuan, National Palace Museum, [1970]
Taipei : 國立故宮博物院, National Palace Museum, [1970]
 
 
Zhongguo gu dai guan yao zhi du / Wang Guangyao zhu
中国古代官窑制度 / 王光尧著
by Wang, Guangyao
王光尧
Beijing : Zi jin cheng chu ban she, 2004
北京 : 紫禁城出版社, 2004
 
 
Nan yang yi liu de Zhongguo gu wai xiao tao ci / Han Huaizhun zhu
南洋遺留的中國古外銷陶瓷 / 韓槐準著
by Han, Huaizhun
韓槐準
Xinjiapo : Qing nian shu ju, 1960
新加坡 : 青年書局, 1960
 
 
Tao ci xuan ji, Gu gong bo wu yuan
陶瓷選集, 故宮博物院
by Gu gong bo wu yuan (China)
故宮博物院 (China)
Beijing, Wen wu chu ban she, 1957-
北京, 文物出版社, 1957-
 
 
by Feddersen, Martin, 1888-
Braunschweig : Klinkhardt & Biermann, 1956
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.