National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 36542 Results for subject:Portraits.
Sort by:
 
 
Aixinjueluo Puyi hua zhuan = A pictorial biography of Aisin-Gioro Pu Yi / Li Shuxian, Wang Qingxiang
愛新覺羅溥儀畫傳 = A pictorial biography of Aisin-Gioro Pu Yi / 李淑賢, 王慶祥
by Li, Shuxian, 1924-
李淑賢, 1924-
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Chuan guo xin hua shu dian jing xiao, 1990
上海 : 上海人民出版社 : 全國新華書店經銷, 1990
 
 
Qing shen si hai : su miao / Zheng Yumin zuo
情深似海 : 素描 / 郑毓敏作
by Zheng, Yumin
郑毓敏
Beijing : Ren min mei shu chu ban she, 1977
北京 : 人民美術出版社, 1977
BookBook [text]
 
 
Xuyun lao he shang hua zhuan ji / Dulun fa shi jian ding ; [Zuo zhe Xuanhua fa shi ; hui tu Boluomi xue zhe]
虛雲老和尚畫傳集 / 度輪法師鑑定 ; [作者宣化法師 ; 繪圖波羅蜜學者]
by Xuanhua
宣化
Xianggang : Xuyun lao he shang nie pan yong jiu ji nian wei yuan hui, [1960?]
香港 : 虛雲老和尚湼槃永久紀念委員會, [1960?]
 
 
[Portrait of Lei Feng = Lei Feng hua xiang]
[Portrait of Lei Feng = 雷锋画像]
Huolu?, 1972
获鹿?, 1972
PicturePicture [still image, sheet]
 
 
Ningen Akao Bin / chosha Miyajima Shigeki
人間赤尾敏 / 著者宮嶋茂樹
by Miyajima, Shigeki, 1961-
宮嶋茂樹, 1961-
Tōkyō : Hanashi no Tokushū, 1991
東京 : 話の特集, 1991
 
 
Zhang Xueliang jiang jun hua zhuan / Guo Jun, Zi Xisheng, Ge Fengjie zhu bian
张学良将军画传 / 郭君, 訾喜升, 葛风杰主编
Shenyang shi : Liaoning jiao yu chu ban she, 1993
沈阳市 : 辽宁教育出版社, 1993
 
 
[Song Qingling zhao pian] [picture]
[宋慶齡照片] [picture]
1948
BookBook [picture]
 
 
Mei Ranfan no butai shashin
梅蘭芳の舞台寫真
Pei ching : Wai wen chʻu pan she, 1956
北京 : 外文出版社, 1956
 
 
Yi zhan yi zuo yi sheng : yi ge Zhongguo ren 62 nian de ying xiang zhi / Tong Bingxue bian zhu
一站一坐一生 : 一个中国人62年的影像志 / 仝冰雪编著
by Tong, Bingxue
仝冰雪
Shanghai : Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 2010
上海 : 上海社会科学院出版社, 2010
BookBook [still image, text, volume]
 
 
A life in portraits = Hui shou yi shi bai nian : yi ge zhong guo ren 62 nian de ying xiang / [Tong Bingyue ; translated by Xie Shengzhe]
A life in portraits = 回首已是百年 : 一个中国人62年的影像 / [Tong Bingxue ; translated by Xie Shengzhe]
Uniform title: Yi zhan yi zuo yi sheng. English
一站一坐一生. English
by Tong Bingxue
仝冰雪
Beijing : Foreign Languages Press, 2012
BookBook [still image, text, volume]
 
 
Re lie qing zhu Hua Guofeng tong zhi ren Zhong gong zhong yang zhu xi, Zhong yang jun wei zhu xi re lie qing zhu fen sui "Si ren bang" cuan dang duo juan yin mo de wei...
热烈庆祝华国锋同志任中共中央主席, 中央军委主席热烈庆祝粉碎"四人幇"篡党夺权阴谋的伟大胜利美术作品选 / [人民美術出版社编辑出版]
Beijing : Ren min mei shu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1978
北京 : 人民美術出版社 : 新華書店北京发行所发行, 1978
 
 
Shen Jiawei you hua yi shu
沈嘉蔚油畫兿術
Uniform title: Shen Jiawei's art of oil paintings Chinese
by Shen, Jiawei
沈嘉蔚, 1948-
Tianjin Shi : Tianjin Yang Liuqing hua she, 2002
天津市 : 天津杨柳青画社, 2002
 
 
Shen Jiawei you hua xiao xiang / Shen Jiawei
沈嘉蔚油画肖像 / 沈嘉蔚
by Shen, Jiawei, 1948-
沈嘉蔚, 1948-
Chengdu : Sichuan mei zhu chu ban she, 1999
成都 : 四川美术出版社, 1999
 
 
Zhou Enlai tong zhi wei gong chan zhu yi shi ye guang hui zhan dou de yi sheng / ["Zhongguo she ying" bian ji bu bian
周恩來同志为共产主义事业光辉战斗的一生 / [《中国摄影》编辑部编
Beijing] : Ren min mei shu chu ban she, [1977]
[北京] : 人民美術出版社, [1977]
 
 
Mao Zedong hua zhuan
毛澤東畫傳
[Hong Kong : s.n, 1976]
 
 
Zhou Enlai / Zhong gong zhong yang wen xian yan jiu shi, Xin hua tong xun she bian ji
周恩来 / 中共中央文献研究室, 新华通讯社编辑
Beijing : Zhong yang wen xian chu ban she, 1993
北京 : 中央文献出版社, 1993
 
 
Lu Xun zai Guangzhou / Guangzhou Lu Xun ji nian guan "Lu Xun zai Guangzhou" lian huan hua chuang zuo zu bian hui
鲁迅在广州 / 广州鲁迅纪念馆《鲁迅在广州》连环画创作组编绘
 
 
Zhongguo gong ren jie ji de xian feng zhan shi : tie ren Wang Jinxi / Zhong[-guo] gong [chan dang] Daqing wei yuan hui zheng zhi bu bian
中国工人阶级的先锋战士 : 铁人王进喜 / 中[国]共[产党]大庆委員会政治部编
by Zhongguo gong chan dang. Daqing wei yuan hui. Zheng zhi bu
中国共产党. 大庆委員会. 政治部
Beijing : Ren min mei shu chu ban she, 1977
北京 : 人民美術出版社, 1977
 
 
Mao Zedong xiang zhang feng yun lu / Hou Dangsheng
毛泽东像章风云录 / 侯党生
by Hou, Dangsheng
侯党生
Beijing : Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she, 1993
北京 : 中共中央党校出版社, 1993
 
 
Zhou Enlai he Deng Yingchao / Zhong gong zhong yang wen xian yan jiu shi bian ji
周恩来和邓颖超 / 中共中央文献硏究室编辑
Beijing : Zhong yang wen xian chu ban she, 1998
北京 : 中央文献出版社, 1998
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.