National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 348 Results for subject:"Pottery, Chinese."
Sort by:
 
 
Yixing cha hu jing pin lu / bian ji zhe Guo li Li shi bo wu guan bian ji wei yuan hui
宜興茶壺精品錄 / 編輯者國立歷史博物館編輯委員會
Taibei shi : Guo li li shi bo wu guan, Minguo 78 [1989]
台北市 : 國立歷史博物館, 民國78 [1989]
 
 
Nan Yue cang zhen [electronic resource] / zhu bian Zhao Ziqiang
南越藏珍 [electronic resource] / 主编赵自强
Nanning : Guangxi mei shu chu ban she, 2008
南宁 : 广西美术出版社, 2008
BookBook, OnlineOnline
 
 
Xin huo nan lai : Yunnan qing hua de gu shi = An inheritance of porcelain-making artistry of China : a berief history of the celadons made in Yunnan / Yunnan Sheng bo wu guan bian
薪火南来 : 云南青花的故事 = An inheritance of porcelain-making artistry of China : a berief history of the celadons made in Yunnan / 云南省博物馆编
Kunming Shi : Yunnan min zu chu ban she, 2009
昆明市 : 云南民族出版社, 2009
 
 
Yixing zi sha / [Zhongguo tao ci bian ji wei yuan hui bian ; zhuan wen Yao Qian ... et al. ; she ying Ding Guoxing]
宜兴紫砂 / [中国陶瓷编辑委员会编; 撰文姚迁... et al. ; 摄影丁国兴]
Shanghai : Shanghai ren min mei shu chu ban she, 1989
上海: 上海人民美术出版社, 1989
 
 
Yixing zi sha tao = Yi Xing purple-clay pottery / zhu bian Shi Juntang
宜兴紫砂陶 = Yi Xing purple-clay pottery / 主编史俊棠
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2007
上海 : 上海古籍出版社, 2007
BookBook [text, volume]
 
 
Zi sha zhi mi / Wu Daru, Wu Leru zhu
紫砂之谜 / 吴达如, 吴乐如著
by Wu, Daru, 1941-
吴达如, 1941-
Fuzhou Shi : Fujian mei shu chu ban she, 2007
福州市 : 福建美术出版社, 2007
 
 
Zhongguo Yixing tao ci yi shu ming ren ji / Guo Xanjin zhu bian
中国宜兴陶瓷艺术名人集 / 郭显金主编
Shanghai : Shanghai ke xue ji shu chu ban she, 2008
上海 : 上海科学技术出版社, 2008
 
 
Ming Qing shi qi Nanjing Dongxi yao yu dui wai mao yi = MingQing shiqi Nanjing Dongxiyao yu Duiwai maoyi / Zheng xie Nanjing Xian wei yuan hui bian zhu
明清时期南靖东溪窑与对外贸易 = MingQing shiqi Nanjing Dongxiyao yu Duiwai maoyi / 政协南靖县委员会编著
Fuzhou Shi : Fujian ren min chu ban she, 2016
福州市 : 福建人民出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Tao ci man hua / Meng Tianxiong, Zhang Qinjuan
陶瓷漫话 / 孟天雄, 章秦娟
by Meng, Tianxiong
孟天雄
Changsha : Hunan ren min chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1978
長沙 : 湖南人民出版社 : 湖南省新華書店發行, 1978
BookBook [text, volume]
 
 
Tao shuo [6 juan] Zhu Yan shu
陶說 [6卷] 朱琰述
by Zhu, Yan, Jin shi 1766
朱琰, Jin shi 1766
[Shanghai?] Shang wu yin shu guan [Minguo 20 i.e. 1931 pa]
[上海?] 商務印書館 [民國20 i.e. 1931跋]
 
 
Zhongguo cai tao yi shu lun = Zhongguo caitao yishu lun / Cheng Jincheng zhu
中国彩陶艺术论 = Zhongguo caitao yishu lun / 程金城著
by Cheng, Jincheng
程金城
Lanzhou Shi : Gansu ren min mei shu chu ban she, 2008
兰州市 : 甘肃人民美术出版社, 2008
 
 
 
 
Chao yue ni xing : Zhongguo xian dai tao yi fa zhan zhuang tai / Zuo Zhengyao zhu
超越泥性 : 中国现代陶艺发展状态 / 左正尧著
by Zuo, Zhengyao
左正尧
Changsha Shi : Hunan mei shu chu ban she, 2003
长沙市 : 湖南美术出版社, 2003
 
 
Zhongguo gu dai tao qi = Ancient Chinese pottery : earthenware and funerary pottery in the National Museum of History / [bian zuan zhe Zhonghua Minguo guo li li shi bo wu guan]
中國古代陶器 = Ancient Chinese pottery : earthenware and funerary pottery in the National Museum of History / [編纂者中華民國國立歷史博物館]
by Guo li li shi bo wu guan (China)
國立歷史博物館 (China)
Taibei shi : Zhonghua Minguo guo li li shi bo wu guan, Minguo 67 [1978]
臺北市 : 中華民國國立歷史博物館, 民國67 [1978]
 
 
Ru yao / Guo li gu gong zhong yang bo wu yuan gong tong li shi hui bian zuan
汝窯 / 國立故宮中央博物院共同理事會編纂
by Gu gong bo wu yuan (Taizhong shi, Taiwan)
故宮博物院 (Taizhong shi, Taiwan)
Xianggang : Kai fa gu fen you xian gong si, Minguo 50 [1961]
香港 : 開發股份有限公司, 民國50 [1961]
 
 
Tao shuo : [6 juan] / Zhu Yan shu
陶說 : [6卷] / 朱琰述
by Zhu, Yan, jin shi 1766
朱琰, 1766年進士
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 24 [1935]
上海 : 商務印書館, 民國24 [1935]
 
 
Ci qi xuan ji : Han--Wu dai (ji yuan qian 206-960 nian) / Zhongguo li shi bo wu guan bian
瓷器選輯 : 汉--五代 (紀元前206-960年) / 中國历史博物館編
by Zhongguo li shi bo wu guan
中國历史博物館
Shanghai : Ren min mei shu chu ban she, [1965]
上海 : 人民美術出版社, [1965]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.