National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 36 Results for subject:"Private libraries -- China."
Sort by:
 
 
Zhejiang cang shu lou [videorecording] = Zhejiang mansions of book collection / Director : Shen Xingzi ; Photographer : Wang Jian ; Produced by Centre of International Cultural...
浙江藏書樓 [videorecording] = Zhejiang mansions of book collection / Director : Shen Xingzi ; Photographer : Wang Jian ; Produced by Centre of International Cultural Exchange
[[Beijing], China : Centre of International Cultural Exchange, China ; [2002]
VideoVideo [videorecording] =]
 
 
Zhejiang cang shu jia cang shu lou / Gu Zhixing
浙江藏书家藏书楼 / 顾志兴
by Gu, Zhixing
顾志兴
Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1987
杭州 : 浙江人民出版社 : 浙江省新华书店发行 1987
 
 
Zhongguo li dai guo jia cang shu ji gou ji ming jia cang du xu zhuan xuan / Yuan Yongqiu, Zeng Jiguang zhu bian
中国历代国家藏书机构及名家藏读叙传选 / 袁咏秋, 曾季光主编
Beijing : Beijing da xue chu ban she, 1997
北京 : 北京大学出版社, 1997
 
 
Ming dai de jiang nan cang shu jia : wu fu cang shu jia de huo dong yu cang shu sheng ya / Chen Guanzhi zhu
明代的江南藏書家 : 五府藏書家的藏書活動與藏書生涯 / 陳冠至著
by Chen, Guanzhi
陳冠至
Taibei Xian Yonghe Shi : Hua mu lan wen hua chu ban she, 2006
台北縣 永和市 : 花木蘭 文化 出版社, 2006
 
 
Ming dai de jiang nan cang shu jia : wu fu cang shu jia de huo dong yu cang shu sheng ya / Chen Guanzhi zhu
明代的江南藏書家 : 五府藏書家的藏書活動與藏書生涯 / 陳冠至著
by Chen, Guanzhi
陳冠至
Taibei Xian Yonghe Shi : Hua mu lan wen hua chu ban she, 2006
台北縣永和市 : 花木蘭文化出版社, 2006
 
 
Shu mu lei bian. 28
書目類編. 28
Taibei Shi : Cheng wen chu ban she, Minguo 67 [1978]
台北市: 成文出版社, 民國67 [1978]
 
 
Ming dai de Suzhou cang shu : cang shu jia de cang shu huo dong yu cang shu sheng huo / Chen Guanzhi zhu
明代的蘇州藏書 : 藏書家的藏書活動與藏書生活 / 陳冠至著
by Chen, Guanzhi
陳冠至
Taibei Xian Yonghe Shi : Hua mu lan wen hua chu ban she, 2007
台北縣永和市 : 花木蘭文化出版社, 2007
 
 
Zhongguo cang shu tong shi / Fu Xuancong, Xie Zhuohua zhu bian
中國藏書通史 / 傅璇琮, 谢灼华主编
Ningbo Shi : Ningbo chu ban she, 2001
宁波市 : 宁波出版社, 2001
 
 
Cang shu ji shi shi / Ye Changchi zhuan
藏書紀事詩/ 葉昌熾撰
by Ye, Changchi, 1847?-1917
葉昌熾, 1847?-1917
Beijing : Zhonghua shu ju, 1991
北京: 中華書局, 1991
 
 
Shu mu lei bian. 27
書目類編. 27
Taibei Shi : Cheng wen chu ban she, Minguo 67 [1978]
台北市: 成文出版社, 民國67 [1978]
 
 
Zhejiang cang shu shi / Gu Zhixing zhu
浙江藏书史 / 顾志兴著
by Gu, Zhixing
顾志兴
Hangzhou Shi : Hangzhou chu ban she, 2006
杭州市 : 杭州出版社, 2006
 
 
Tian yi ge zhen cang xi lie / Yu Haoxu zhu bian
天一阁珍藏系列 / 虞浩旭主编
Ningbo : Ningbo chu ban she, 2006
宁波 : 宁波出版社, 2006
 
 
Wu fa chen feng de li shi : Kang zhan jiu shu shou cang bi ji = Wufa chenfeng de lishi : kangzhan jiushu shoucang biji / Qian Niansun zhu
无法尘封的历史 : 抗战旧书收藏笔记 = Wufa chenfeng de lishi : kangzhan jiushu shoucang biji / 钱念孙著
by Qian, Niansun
钱念孙
Hefei Shi : Anhui jiao yu chu ban she, 2005
合肥市 : 安徽教育出版社, 2005
 
 
Shu mu lei bian. 91
書目類編. 91
Taibei : Cheng wen chu ban she, Minguo 67 [1978]
台北 : 成文出版社, 民國67 [1978]
 
 
Qi Chenghan ji Dan sheng tang cang shu yan jiu / Yan Yifan zhu
祁承[han]及澹生堂藏書研究 / 嚴倚帆著
by Yan, Yifan
嚴倚帆
Taibei Xian Yonghe Shi : Hua mu lan wen hua gong zuo fang, 2005
台北縣永和市 : 花木蘭文化工作坊, 2005
 
 
Tian yi ge wen cong = Tianyi pavilion series / Tian yi ge bo wu guan bian
天一阁文丛 = Tianyi pavilion series / 天一阁博物馆编
Ningbo Shi : Nangbo chu ban she, 2004-2009 volume 1-7 , Hangzhou Shi : Zhejiang gu ji chu ban she, 2010- <2015> volume 8- <13>
宁波市 : 宁波出版社, 2004-2009 volume 1-7 , 杭州市 : 浙江古籍出版社, 2010- <2015> volume 8- <13>
BookBook [text, volume]
 
 
Shu mu lei bian. 32
書目類編. 32
Taibei Shi : Cheng wen chu ban she, Minguo 67 [1978]
台北市 : 成文出版社, 民國67 [1978]
 
 
Zhongguo zhu ming cang shu jia shu mu hui kan / Lin Xi zhu bian ; Zhu yu shan fang ji
中国著名藏书家书目汇刊 / 林夕主编 ; 煮雨山房辑
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2005
北京 : 商务印书馆, 2005
 
 
Shu mu lei bian. 37
書目類編. 37
Taibei : Cheng wen chu ban she, Minguo 67 [1978]
台北 : 成文出版社, 民國67 [1978]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.