National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 39 Results for subject:"Protest movements -- China -- Hong Kong."
Sort by:
 
 
[Australia], 2014-
OnlineOnline [text, still image, online resource]
 
 
72511 jian zheng gong min kang ming / zuo zhe, 2014 nian 7 yue 2 ri gong min kang ming bei bu zhe ji zhi yuan zhe ; bian ji, Xu Diqiang
72511見證公民抗命 / 作者: 2014年7月2日公民抗命被捕者及支援者 ; 編輯: 許廸鏘
Xianggang : Jin yi bu duo mei ti you xian gong si, 2014
香港 : 進一步多媒體有限公司, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
[2019 Xianggang tao fan tiao li kang yi] = [2019 Hong Kong anti-extradition bill protests]
[2019香港逃犯条例抗议] = [2019 Hong Kong anti-extradition bill protests]
2019
OnlineOnline [text, still image, online resource]
 
 
Zhan Zhong yun dong shi lu / Jiang Ming zhu bian ; zhuan wen zhuo zhe Dai Qingcheng, He Mingxin ; se ying Zheng Lei [and eight others]
佔中運動實錄 / 江明主編 ; 撰文作者, 戴慶成, 何明新 ; 摄影郑雷[and eight others]
by Dai, Qingcheng
戴慶成
Xianggang : Shang wu yin shu guan, 2015 , ©2015
香港 : 商務印書館, 2015
BookBook [text, still image, volume]
 
 
San hui lu : ba jiu yi dai de chan si / Cen Langtian zhu
傘悔錄 : 八九一代的懺思 / 岑朗天著
by Cen, Langtian
岑朗天
Jiulong, Xianggang : Hua qian shu chu ban you xian gong si, 2015 nian 5 yue
九龍, 香港 : 花千樹出版有限公司, 2015年5月
BookBook [text, volume]
 
 
San ju / Ou Jialin zhu
傘聚 / 區家麟著
by Ou, Jialin
區家麟
Xianggang : Tian chuang chu ban she you xian gong si, 2015 , ©2014
香港 : 天窗出版社有限公司, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
"Zhan zhong" chu mu jing xin de Gang ban "yan se ge ming" / Xianggang wen hui bao bian
「佔中」怵目驚心的港版「顏色革命」 / 香港文匯報編
Xianggang : Xianggang wen hui chu ban she you xian gong si, 2015
香港 : 香港文匯出版社有限公司, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Dui hua x zhan ling / Dai Yaoting, Tan Huiyun zhu
對話 x 佔領 / 戴耀廷, 譚蕙芸著
by Dai, Yaoting
戴耀廷
Xianggang : Ming bao chu ban she you xian gong si, 2013
香港 : 明報出版社有限公司, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Yu san zhi shang : leng yan kan zhan Zhong / zuo zhe Tang Wen
雨傘之殤 : 冷眼看佔中 / 作者唐文
by Tang, Wen
唐文
Xianggang : Mei Jia mei ti, 2014 nian 12 yue
香港 : 美加媒體, 2014年12月
BookBook [text, volume]
 
 
Xianggang san li san wai bo yi / Tan Wei'er [and 11 others] he zhu
香港傘裏傘外博弈 / 譚衛兒 [and 11 others]合著
by Tan, Wei'er
譚衛兒
Xianggang : Ming bao chu ban she you xian gong si, 2015 nian 6 yue
香港 : 明報出版社有限公司, 2015年6月
BookBook [text, volume]
 
 
"Zhan Zhong" tou shi / Yu Fei zhu
「佔中」透視 / 余非著
by Yu, Fei
余非
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 2015 , ©2015
香港 : 三聯書店(香港)有限公司, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Gen zhe san yun kan dian ying / Gao Li zhu
跟着傘運看電影 / 高立著
by Gao, Li
高立
Jiulong : Ci wen hua tang, 2015
九龍 : 次文化堂, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Xi Jinping hou fa zhi ren bi mian Xianggang liu xue / Zhong Zhong bian zhuan
習近平後發制人避免香港流血 / 鍾鐘编撰
by Zhong, Zhong
鍾鐘
Xianggang : Huan qiu shi ye (Xianggang) gong si, 2014
香港 : 環球實業(香港)公司, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Xianggang kang zheng yun dong shi : cuo bai de san shi nian pou xi / Lin Kuangzheng zhu
香港抗爭運動史 : 挫敗的三十年剖析 / 林匡正著
by Lin, Kuangzheng, 1983-
林匡正, 1983-
[Xianggang] : Ci wen hua tang chu ban, 2014 , ©Er ling yi si nian
[香港] : 次文化堂出版, 2014 , ©二〇一四年
BookBook [text, volume]
 
 
by Cai, Yongshun
Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2017 , ©2017
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.