National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 201 Results for subject:"Proverbs, Chinese."
Sort by:
 
 
Zhongguo su yu lu / Xu Huaishi bian zhu
中國俗語錄 / 許懷石編著
by Xu, Huaishi
許懷石
[Gaoxiong] : Zhuang jia chu ban she ; Tainan : Jing xiao Shi yi shu ju, Minguo 68 [1979]
[高雄] : 莊家出版社 ; 台南 : 經銷世一書局, 民國68 [1979]
BookBook [text, volume]
 
 
Xie hou yu xuan. Xu ji / Shi Baoyi bian
歇后语选续辑 / 施宝义编
by Shi, Baoyi
施宝义
Nanning Shi : Guangxi ren min chu ban she : Guangxi xin hua shu dian fa xing, 1982
南宁市 : 广西人民出版社 : 广西新華書店发行, 1982
BookBook [text, volume]
 
 
Ming xian ji = Ming hsien chi : being a collection of proverbs & maxims in the Chinese language / tr. into English with a few explanatory notes by H. Dawson-Gröne
名賢集 = Ming hsien chi : being a collection of proverbs & maxims in the Chinese language / tr. into English with a few explanatory notes by H. Dawson-Gröne
Shanghai : Kelly & Walsh, 1911
上海 : Kelly & Walsh, 1911
BookBook [text, volume]
 
 
Sat chuan (khon) khan / Sīrībūn lao lư̄ang
สัตว์ชวน (ฅน) ขัน / ศีรีบูน เล่าเรื่อง
Pathumthānī : Samnakphim Sīrībūn, 2550 [2007]
ปทุมธานี : สำนักพิมพ์ศีรีบูน, 2550
 
 
Zhongguo yan yu ji cheng. Ningxia juan / Zhongguo min jian wen xue ji cheng quan guo bian ji wei yuan hui bian
中囯谚语集成. 宁夏卷 / 中囯民间文学集成全国编辑委员会编
Beijing : Zhongguo min jian wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1990
北京 : 中国民间文艺出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1990
 
 
Xi'an : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
 
 
by Hutton, Clarke, 1898-
Esher (Full Point, New Rd, Esher, Surrey KT10 9PG) : Penmiel Press, 1975
 
 
Zhongguo yan yu ji cheng. Hubei juan / Zhongguo min jian wen xue ji cheng quan guo bian ji wei yuan hui, Zhongguo min jian wen xue ji cheng Hubei juan bian ji wei yuan hui
中国谚语集成. 湖北卷 / 中国民间文学集成全国编辑委员会, 中国民间文学集成湖北卷编辑委员会
[Peking] : Zhong yang min zu da xue chu ban she : Xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo fa xing, 1994
[Peking] : 中央民族大学出版社 : 新华书店总店北京发行所发行, 1994
 
 
Zhongguo shao shu min zu yan yu xuan / Jiang Feng, Wang Ci bian ; [cha tu Zhang Qingqu]
中国少数民族谚语选 / 蒋凤, 王慈编 ; [插图张青渠]
Changsha shi : Hunan ren min chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
长沙市 : 湖南人民出版社 : 湖南省新華書店发行, 1982
 
 
Sat chūan (khon) khit / Sīrībūn lao lư̄ang
สัตว์ชวน (ฅน) คิด / ศีรีบูน เล่าเรื่อง
Pathumthānī : Samnakphim Sīrībūn, 2550 [2007]
ปทุมธานี : สำนักพิมพ์ศีรีบูน, 2550
 
 
Xie hou yu de te dian ji qi fen lei wen ti / Pu Daoxin
歇后语的特点及其分类问题 / 蒲道心
by Pu, Daoxin
蒲道心
Xinjiapo : Nanyang da xue Hua yu yan jiu zhong xin, 1975
新加坡 : 南洋大学华语研究中心, 1975
 
 
Su hua / Shang Yingshi bian zhu
俗話/ 尚英時編註
by Shang, Yingshi
尚英時
Taibei xian Xintian zhen : Chang chun shu shu fang, Minguo 68 [1979]
臺北縣新店鎮: 常春樹書坊, 民國68 [1979]
 
 
Zhongguo yan yu xuan ji = 1001 Chinese sayings / Chen Zuoshun bian yi
中國諺語選集 = 1001 Chinese sayings / 陳佐舜編譯
by Chen, John T. S
Xianggang : Xianggang Zhong wen da xue cong ji xue yuan, 1973
香港 : 香港中文大學崇基學院, 1973
 
 
Gu jin yan yu / Zhu Anqun ji shi
古今谚语 / 朱安群集释
Nanchang : Jiangxi ren min chu ban she : Jiangxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
南昌 : 江西人民出版社 : 江西省新華書店发行, 1981
 
 
Fuzhou su yan lu / [zhai bian zheng li Deng Wanqiu]
福州俗諺錄 / [摘编整理邓万秋]
by Deng, Wanqiu
邓万秋
[Sibu] : Shalayue Fuzhou she tuan lian he zong hui, 2007
[Sibu] : 砂拉越福州社团联合总会, 2007
 
 
Chi yan : er juan / Xu Zhenji zhuan
恥言 : 二卷 / 徐禎稷撰
by Xu, Zhenji
徐禎稷
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Yan yu de yuan liu, gong neng / Zhu Jiefan zhu = Studies in Chinese proverbs / by Chu Chieh-fan
諺語的源流・功能 / 朱介凡著 = Studies in Chinese proverbs / by Chu Chieh-fan
by Zhu, Jiefan
朱介凡
Taibei : Dong fang wen hua gong ying she, Minguo 59 [1970]
臺北 : 東方文化供應社, 民國59 [1970]
 
 
Xie hou yu da quan / Zhongguo min jian wen yi chu ban she zi liao shi, Beijing da xue Zhong wen xi zi liao shi bian
歇后语大全 / 中国民间文艺出版社资料室, 北京大学中文系资料室编
Beijing : Zhongguo min jian wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
北京 : 中国民间文艺出版社 : 新華书店北京发行所发行, 1987
 
 
Gu jin xie hou yu xuan shi / Ning Ju bian zhu
古今歇后语选釋/ 宁榘编著
by Ning, Ju
宁榘
[Wuhan shi] : Hubei ren min chu ban she : Hubei sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
[武漢市]: 湖北人民出版社: 湖北省新華書店发行, 1985
 
 
Zhi hui de yu zhu : Taiwan de chuan tong yan yu / [Chen Zhengzhi zhu]
智慧的語珠 : 臺灣的傳統諺語 / [陳正之著]
by Chen, Zhengzhi, 1937-
陳正之, 1937-
Taizhong Shi : Taiwan sheng zheng fu xin wen chu , 1998
臺中市 : 臺灣省政府新聞處, 1998
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.