National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 24 Results for subject:"Qing hua da xue (Beijing, China) -- History."
Sort by:
 
 
Qing Hua da xue jian shi
清華大學簡史
[Xianggang : Tao zhai shu wu, 1975?]
[香港 : 陶齋書屋, 1975?]
 
 
Qing hua da xue
清华大学
Beijing : Zhi shi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
北京 : 知识出版社 : 新華書店北京发行所发行, 1982
 
 
Feng yu sui yue : 1964-1976 nian de Qing hua / Liu Bing zhu
风雨岁月 : 1964-1976年的清华 / 刘冰著
by Liu, Bing
刘冰
Beijing Shi : Dang dai Zhongguo chu ban she, 2008
北京市 : 当代中国出版社, 2008
 
 
Qing hua da xue shi liao xuan bian / Qing hua da xue xiao shi yan jiu shi
清華大学史料選编 / 清华大学校史研究室
[Peking] : Qing hua da xue chu ban she : Xin hua shu dian zong dian ke ji fa xing suo fa xing, 1991-1994
[Peking] : 清华大学出版社 : 新华书店总店科技发行所发行, 1991-1994
 
 
Cong Qing hua xue tang dao Qing hua da xue, 1911-1929 : Jin dai Zhongguo gao deng jiao yu yan jiu / Su Yunfeng zhu
從清華學堂到清華大學, 1911-1929 : 近代中國高等敎育硏究 / 蘇雲峰著
by Su, Yunfeng
蘇雲峰
Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 85 [1996]
臺北市: 中央硏究院近代史硏究所, 民國85 [1996]
 
 
Kang zhan qian de Qing hua da xue, 1928-1937 : jin dai Zhongguo gao deng jiao yu yan jiu / Su Yunfeng zhu
抗戰前的清華大學, 1928-1937 : 近代中國高等敎育硏究 / 蘇雲峰著
by Su, Yunfeng
蘇雲峰
Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 89 [2000]
臺北市 : 中央硏究院近代史硏究所, 民國89 [2000]
 
 
Qing hua da xue xiao shi gao / Qing hua da xue xiao shi bian xie zu bian zhu
清華大學校史稿 / 清华大学校史编写组编著
Beijing : Zhonghua shu ju, 1981
北京 : 中华书局, 1981
 
 
Chang juan yi ye : zai Qing hua da xue dang shu ji de qian qian hou hou / Fang Huijian zhu
长卷一页 : 在清华大学当书记的前前后后 / 方惠坚著
by Fang, Huijian
方惠坚
Beijing : Qing hua da xue chu ban she, 2011
北京 : 清华大学出版社, 2011
 
 
Shui mu Qing hua : er san shi nian dai Qing hua xiao yuan wen hua / Huang Yanfu zhu
水木淸华 : 二三十年代淸华校园文化 / 黃延復著
by Huang, Yanfu
黃延复
Guilin : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2001
桂林 : 广西师范大学出版社, 2001
 
 
Qing hua da xue zhi / Fang Huijian, Zhang Sijing zhu bian
清华大学志 / 方惠坚, 张思敬主编
Beijing : Qing hua da xue chu ban she, 2001
北京 : 清华大学出版社, 2001
 
 
Bai nian rong yao : shui mu Qing hua / Zi Can zhu bian
百年荣耀 : 水木清华 / 孜粲主编
Beijing : Beijing chu ban she, 2011
北京 : 北京出版社, 2011
BookBook [text, volume]
 
 
Xi chun yuan, qing hua yuan kao : qing hua yuan san bai nian ji yi / Miao Rixin zhu
熙春园, 清华园考 : 清华园三百年记忆 / 苗日新著
by Miao, Rixin
苗日新
Beijing : Qing hua da xue chu ban she, 2010
北京 : 清華大学出版社, 2010
 
 
Qing hua di tu = The map of Tsinghua University / Pang Xun zhu
清华地图 = The map of Tsinghua University / 庞洵著
by Pang, Xun
庞洵
Guilin Shi : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2002
桂林市 : 广西师范大学出版社, 2002
 
 
Xiong guan man dao : Qing hua da xue yan jiu sheng hui hui shi. Di 1 ji / Qing hua da xue yan jiu sheng hui hui shi ban gong shi, Qing hua da xue yan jiu sheng hui xuan chuan bu...
雄关漫道 : 清华大学研究生会会史.第1辑 / 清华大学研究生会会史办公室, 清华大学研究生会宣传组编
Beijing : Qing hua da xue yan jiu sheng hui hui shi bian wei hui, [1999]
北京 : 清华大学研究生会会史编委会, [1999]
 
 
Yi ye zhi qiu : Qing hua da xue 1968 nian 'Bai ri da wu dou' / Tang Shaojie zhu
一葉知秋 : 清華大學1968年「百日大武鬥」 / 唐少傑著
by Tang, Shaojie
唐少傑
Xianggang : Zhong wen da xue chu ban she, 2003
香港 : 中文大學出版社, 2003
 
 
Cong qing hua qi hang : qian ming xiao you fang tan lu / Shi Zongkai zhu bian
从清华起航 : 千名校友访谈录/ 史宗恺主编
Beijing : Qing hua da xue chu ban she, 2011-
北京 : 清华大学出版社, 2011-
 
 
Qing hua da xue wen shi zhe pu xi / zhu bian Wan Junren
清华大学文史哲谱系 / 主编万俊人
Beijing : Qing hua da xue chu ban she, 2012
北京 : 清华大学出版社, 2012
 
 
Xing sheng yu yan : Qing hua da xue gai ge yu fa zhan ji shi / "Xing sheng yu yan - Qing hua da xue gai ge yu fa zhan ji shi" bian xie zu
行胜于言 : 清华大学改革与发展纪实 / 《行胜于言--清华大学改革与发展纪实》编写组
Beijing : Qing hua da xue chu ban she, 2011
北京 : 清华大学出版社, 2011
 
 
Qing hua ge ming xian qu / Qing hua da xue xiao shi yan jiu shi bian
清华革命先驱 / 清华大学校史研究室编
Beijing : Qing hua da xue chu ban she, 2004
北京 : 清华大学出版社, 2004
 
 
Qing hua da xue yu Zhongguo jin xian dai ke ji / Yang Jian, Dai Wusan zhu bian
清华大学与中国近现代科技 / 杨舰, 戴吾三主编
Beijing : Qing hua da xue chu ban she, 2006
北京 : 清华大学出版社, 2006
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.