National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 51 Results for subject:"Qing hua da xue (Beijing, China)"
Sort by:
 
 
Qing Hua da xue jian shi
清華大學簡史
[Xianggang : Tao zhai shu wu, 1975?]
[香港 : 陶齋書屋, 1975?]
 
 
Qing hua da xue
清华大学
Beijing : Zhi shi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
北京 : 知识出版社 : 新華書店北京发行所发行, 1982
 
 
Qing hua shi ji bi ye sa nian ji nian te kan : 1938-1968 / [Ju Haoran zhu bian]
清華十級畢業卅年紀念特刋 : 1938-1968 / [居浩然主編]
[Taibei : Qing hua da xue shi ji tong xue hui, 1968]
[台北 : 清華大學十級同學會, 1968]
 
 
Uniform title: Guo li Qing hua da xue er shi zhou nian ji nian kan
國立清華大學二十週年紀念刊
by Qing hua da xue (Beijing, China)
清華大學 (Peking, China)
Washington, D.C., Center for Chinese Research Materials, Association of Research Libraries, 1970
 
 
Feng yu sui yue : 1964-1976 nian de Qing hua / Liu Bing zhu
风雨岁月 : 1964-1976年的清华 / 刘冰著
by Liu, Bing
刘冰
Beijing Shi : Dang dai Zhongguo chu ban she, 2008
北京市 : 当代中国出版社, 2008
 
 
Ren wu zhi / Qing hua da xue xiao shi zu bian
人物志 / 清华大学校史组编
Beijing : Qing hua da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1983-
北京 : 清华大学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1983-
 
 
Shanghai qing hua tong xue lu
上海清華同學錄
Shanghai : [s.n.], Minguo 36 [1947]
上海 : [s.n.], 民國36[1947]
 
 
Qing hua di tu = The map of Tsinghua University / Pang Xun zhu
清华地图 = The map of Tsinghua University / 庞洵著
by Pang, Xun
庞洵
Guilin Shi : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2002
桂林市 : 广西师范大学出版社, 2002
 
 
Qing hua da xue shi sheng ming lu gui bian, 1927-1949 / Su Yunfeng bian zhuan
清華大學師生名錄資料彙編, 1927-1949 / 蘇雲峰編撰
by Su, Yunfeng
蘇雲峰
Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, 2004
台北市 : 中央硏究院近代史硏究所, 2004
 
 
Qing hua da xue shi liao xuan bian / Qing hua da xue xiao shi yan jiu shi
清華大学史料選编 / 清华大学校史研究室
[Peking] : Qing hua da xue chu ban she : Xin hua shu dian zong dian ke ji fa xing suo fa xing, 1991-1994
[Peking] : 清华大学出版社 : 新华书店总店科技发行所发行, 1991-1994
 
 
Cong Qing hua xue tang dao Qing hua da xue, 1911-1929 : Jin dai Zhongguo gao deng jiao yu yan jiu / Su Yunfeng zhu
從清華學堂到清華大學, 1911-1929 : 近代中國高等敎育硏究 / 蘇雲峰著
by Su, Yunfeng
蘇雲峰
Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 85 [1996]
臺北市: 中央硏究院近代史硏究所, 民國85 [1996]
 
 
Kang zhan qian de Qing hua da xue, 1928-1937 : jin dai Zhongguo gao deng jiao yu yan jiu / Su Yunfeng zhu
抗戰前的清華大學, 1928-1937 : 近代中國高等敎育硏究 / 蘇雲峰著
by Su, Yunfeng
蘇雲峰
Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 89 [2000]
臺北市 : 中央硏究院近代史硏究所, 民國89 [2000]
 
 
Qing hua da xue xiao shi gao / Qing hua da xue xiao shi bian xie zu bian zhu
清華大學校史稿 / 清华大学校史编写组编著
Beijing : Zhonghua shu ju, 1981
北京 : 中华书局, 1981
 
 
Qing hua de xiao zhang men = Qinghua de xiaozhangmen / Huang Yanfu zhu
清华的校长们 = Qinghua de xiaozhangmen / 黃延复著
by Huang, Yanfu
黃延复
Beijing Shi : Zhongguo jing ji chu ban she, 2003
北京市 : 中国经济出版社, 2003
 
 
Chang juan yi ye : zai Qing hua da xue dang shu ji de qian qian hou hou / Fang Huijian zhu
长卷一页 : 在清华大学当书记的前前后后 / 方惠坚著
by Fang, Huijian
方惠坚
Beijing : Qing hua da xue chu ban she, 2011
北京 : 清华大学出版社, 2011
 
 
Shui mu Qing hua : er san shi nian dai Qing hua xiao yuan wen hua / Huang Yanfu zhu
水木淸华 : 二三十年代淸华校园文化 / 黃延復著
by Huang, Yanfu
黃延复
Guilin : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2001
桂林 : 广西师范大学出版社, 2001
 
 
Qing hua da xue zhi / Fang Huijian, Zhang Sijing zhu bian
清华大学志 / 方惠坚, 张思敬主编
Beijing : Qing hua da xue chu ban she, 2001
北京 : 清华大学出版社, 2001
 
 
Ji cheng yu fa zhan : xin shi qi Qing hua da xue jiao yu gai ge shi yan yu yan jiu / Qing hua da xue jiao yu yan jiu suo bian zhu
继承与发展 : 新时期清华大学教育改革试验与研究 / 清华大学教育研究所编著
Beijing : Qing hua da xue chu ban she : Xin hua shu dian zong dian ke ji fa xing suo fa xing, 1991
北京 : 清华大学出版社 : 新华书店总店科技发行所发行, 1991
 
 
Cong qing hua qi hang : qian ming xiao you fang tan lu / Shi Zongkai zhu bian
从清华起航 : 千名校友访谈录/ 史宗恺主编
Beijing : Qing hua da xue chu ban she, 2011-
北京 : 清华大学出版社, 2011-
 
 
Qing hua xiao you tong xun
清华校友通讯
Uniform title: Qing hua xiao you tong xun (Beijing, China)
清华校友通讯 (Beijing, China)
Beijing : "Qing hua xiao you tong xun" bian ji zu, 1980-
北京 : 《清华校友通讯》编辑组, 1980-
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.