National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 25 Results for subject:"Quality of life -- China."
Sort by:
 
 
by Zhang, Xiaochuan
张笑川
Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 2009
上海 : 上海辞书出版社, 2009
 
 
Zhongguo sheng huo zhi liang : xian zhuang yu ping jia = Quality of life in China : situation and evaluation / Zhou Changcheng deng zhu
中国生活质量 : 现状与评价 = Quality of life in China : situation and evaluation / 周长城等著
Beijing Shi : Zhongguo she hui ke xue wen xian chu ban she, 2003
北京 : 中国社会科学文献出版社, 2003
 
 
Ren kou zhi liang yu wo guo jing ji he she hui fa zhan / zhu bian Li Zongxian ; fu zhu bian Wang Hao, Zhang Junshan
人口质量与我国经济和社会发展 / 主编黎宗献 ; 副主编王浩, 张峻山
Beijing shi : Zhongguo ren kou chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1994
北京市 : 中国人口出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1994
 
 
Zhongguo ju min sheng huo zhi liang yan jiu / Han Shuli, Guo Jiang
中国居民生活质量研究 / 韩淑丽, 郭江
by Han, Shuli
韩淑丽
Huhehaote Shi : Neimenggu da xue chu ban she, 2006
呼和浩特市 : 内蒙古大学出版社, 2006
 
 
Zhongguo ren kou sheng huo zhi liang zai yan jiu / Feng Litian, Dai Xingyi zhu bian
中国人口生活质量再研究 / 冯立天, 戴星翼主编
Beijing : Gao deng jiao yǖ chu ban she, 1996
北京 : 高等敎育出版社, 1996
 
 
Chuang xin zheng fu : zheng fu zhuan xing yu min sheng nan ti po jie / Gao Shangquan ... [et al.] zhu
创新政府 : 政府转型与民生难题破解 / 高尚全 ... [et al.]著
Beijing : Ren min chu ban she, 2012
北京 : 人民出版社, 2012
 
 
Yang lao zhi liang ce ping : Zhongguo lao nian ren kou sheng huo zhi liang ping jia yu bao zhang zhi du / Liu Yulin zhu
养老质量测评 : 中国老年人口生活质量评价与保障制度 / 刘渝琳著
by Liu, Yualin
刘渝琳
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2007
北京 : 商務印書館, 2007
 
 
by Ouyang, Zheng
Newcastle upon Tyne, UK ; Cambridge Scholars Publishing, 2018 , ©2018
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Hong Kong : Hong Kong University Press, 2018 , ©2018
BookBook [text, volume]
 
 
Xin shi qi hun yin lun li yu sheng huo zhi liang yan jiu : (1980-2014) = Xinshiqi hunyin lunli yu shenghuo zhiliang yanjiu (1980-2014) / Liang Jinghe zhu bian
新时期婚姻伦理与生活质量研究 : (1980-2014) = Xinshiqi hunyin lunli yu shenghuo zhiliang yanjiu (1980-2014) / 梁景和主编
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018
北京 : 中国社会科学出版社, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Hong Kong : Hong Kong Institute of Asia-Pacific Studies, The Chinese University of Hong Kong, 1991
 
 
Zhongguo sheng huo zhi liang bao gao / Wang Jiancheng, Dai Buxiao zhu
中国生活质量报告 / 王建成, 戴步效著
by Wang, Jiancheng, 1958-
王建成, 1958-
Shanghai Shi : Wen hui chu ban she, 2005
上海市 : 文匯出版社, 2005
 
 
Aomen she hui shi lu : cong zhi biao yan jiu kan sheng huo su zhi / Huang Shaolun ... [et al.] bian
澳門社會實錄 : 從指標研究看生活素質 / 黃紹倫 ... [et al.] 編
Xianggang : Xianggang Zhong wen da xue Xianggang Ya Tai yan jiu suo, 2007
香港 : 香港中文大學香港亞太研究所, 2007
 
 
Zhong nan qu yi bai ge xiang diao cha zi liao xuan ji / Zhong nan jun zheng wei yuan hui tu di gai ge wei yuan hui diao cha yan jiu chu bian yin
中南區一百個鄉調查資料選集 / 中南軍政委員會土地改革委員會調查研究處编印
China : Zhong nan jun zheng wei yuan hui tu di gai ge wei yuan hui diao cha yan jiu chu bian yin, 1953
China : 中南軍政委員會土地改革委員會調查研究處 1953
 
 
Xin chang tai xin li nian : jian xing wu da li nian jue sheng quan mian xiao kang / Dongfang Zhi zhu bian
新常态 新理念: 践行五大理念 决胜全面小康 / 东方治主编
Beijing : Guo jia xing zheng xue yuan chu ban she, 2016
北京 : 国家行政学院出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Cheng shi sheng huo pin zhi yu wen hua : yi Hangzhou wei li = Quality of urban life and culture : a case study of Hangzhou / Zhang Weiliang, Shi Xiangshi zhu bian
城市生活品质与文化 : 以杭州为例 = Quality of urban life and culture : a case study of Hangzhou / 张卫良, 石向实主编
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2012
北京市 : 社会科学文献出版社, 2012
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Zhongguo yang lao mo shi xuan ze yan jiu [electronic resource] : ji yu lao nian sheng huo zhi liang shi jiao / Liu Jinhua zhu
中国养老模式选择研究 [electronic resource] : 基于老年生活质量视角 / 刘金华著
by Liu, Jinhua
刘金华
Chengdu : Xi nan cai jing da xue chu ban she, 2011
成都 : 西南财经大学出版社, 2011
BookBook, OnlineOnline
 
 
Nong cun lao nian ren she hui zi ben dui sheng huo zhi liang de ying xiang [electronic resource] : yi ge pin kun she qu lao nian ren de sheng huo zhuang tai / Wei Pu
农村老年人社会资本对生活质量的影响 [electronic resource] : 一个贫困社区老年人的生活状态 / 韦璞
by Wei, Pu, 1977-
韦璞, 1977-
Beijing : Jing ji ke xue chu ban she, 2009
北京 : 经济科学出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.