National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 2845 Results for subject:Quotations.
Sort by:
 
 
Xi Jinping jing dian yin ju jie du / An Dong bian zhu
習近平經典引句解讀 / 安東編著
by An, Tong
安東
Xianggang : Zhonghua shu ju (Xianggang) you xian gong si, 2015 , ©2015
香港 : 中華書局(香港)有限公司, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Xi Jinping yong dian / zuo zhe: Ren min ri bao ping lun bu
習近平用典 / 作者: 人民日報評論部
by Ren min ri bao ping lun bu (China)
人民日報評論部(China)
Xianggang : Xianggang xin qing nian chu ban she, 2015
香港 : 香港新青年出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Inmin sarang ŭi sidaeŏ / chipp'il Kim Yŏng-bŏm
인민 사랑 의 시대어 / 집필 김 영범
by Kim, Yŏng-bŏm (Writer on North Korea)
김 영범 (Writer on North Korea)
[P'yŏngyang] : P'yŏngyang Ch'ulp'ansa, 2016
[평양] : 평양 출판사, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Xi Jinping guan yu she hui zhu yi zheng zhi jian she lun shu zhai bian / Zhong gong zhong yang wen xian yan jiu shi bian
习近平关于社会主义政治建设论述摘编 / 中共中央文献研究室编
by Xi, Jinping
习近平
Beijing Shi : Zhong yang wen xian chu ban she, 2017
北京市 : 中央文献出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Zheng zhi lao bing yu Song yu lu : tian dao chou qin : Taiwan zui gu li de ou ji sang / Ye Boxiang zhu bian
政治老兵與宋語錄 : 天道酬勤 : 台灣最骨力的歐吉桑 / 葉柏祥主編
Taibei Shi : Fei Bianshe wen chuang you xian gong si, 2015
台北市 : 費邊社文創有限公司, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Xi Jinping guan yu she hui zhu yi jing ji jian she lun shu zhai bian / Zhong gong zhong yang wen xian yan jiu shi bian
习近平关于社会主义经济建设论述摘编 / 中共中央文献研究室编
by Xi, Jinping
习近平
Beijing Shi : Zhong yang wen xian chu ban she, 2017
北京市 : 中央文献出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Jiang yuan zhang de ken qie hua / [Jiang Jingguo] ; Duan Muliang bian xuan
蔣院長的懇切話 / [蔣經國] ; 端木良編選
Uniform title: Works. Selections. 1978
by Chiang, Ching-kuo, 1910-1988
蔣經國, 1910-1988
Taibei : Li zhi chu ban she : Zong jin xiao Yu chen shu bao she, Minguo 67 [1978]
臺北 : 勵志出版社 : 總經銷 雨辰書報社, 民國67 [1978]
BookBook [text, volume]
 
 
Jiang Jingguo xian sheng jia yan ji cui / Jiang Yinglong gong ji
蔣經國先生嘉言集粹 / 江應龍恭輯
by Chiang, Ching-kuo, 1910-1988
蔣經國, 1910-1988
Taibei : Zheng zhong shu ju ; Jiulong : Hai wai zong jing xiao Ji cheng tu shu gong si, Minguo 67 [1978]
臺北 : 正中書局 ; 九龍 : 海外總經銷集成圖書公司, 民國67 [1978]
BookBook [text, volume]
 
 
Xi Jinping guan yu she hui zhu yi sheng tai wen ming jian she lun shu zhai bian / Zhong gong zhong yang wen xian yan jiu shi bian
习近平关于社会主义生态文明建设论述摘编 / 中共中央文献研究室编
by Xi, Jinping
习近平
Beijing Shi : Zhong yang wen xian chu ban she, 2017
北京市 : 中央文献出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Xi Jinping guan yu she hui zhu yi she hui jian she lun shu zhai bian / Zhonggong zhong yang wen xian yan jiu shi bian
习近平关于社会主义社会建设论述摘编 / 中共中央文献研究室编
by Xi, Jinping
习近平
Beijing : Zhong yan wen xian chu ban she, 2017
北京 : 中央文献出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Kyŏngae hanŭn Kim Chŏng-ŭn tongji ŭi myŏngŏn. 1 / Kim Chŏng-ŭn
경애 하는 김 정은 동지 의 명언. 1 / 김 정은
by Kim, Chŏng-ŭn, 1984-
김 정은, 1984-
P'yŏngyang : Chosŏn Nodongdang Ch'ulp'ansa, Chuch'e 104-yŏn [2015]
평양 : 조선 로동당 출판사, 주체 104년 [2015]
BookBook [text, volume]
 
 
She li zi chuan qi = The secret of sarira / Da deng wen hua bian ji
舍利子傳奇 = The secret of sarira / 大燈文化 編輯
Xinbei Shi : Da deng wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2008
新北市 : 大燈文化事業股份有限公司, 2008
BookBook [text, volume]
 
 
Cong pin ku tui xiao yuan dao Hua ren shou fu : Li Jiacheng de ren sheng zhi hui / Li Bo'en bian zhu
从贫苦推销员到华人首富 : 李嘉诚的人生智慧 / 李博恩编著
by Li, Bo'en
李博恩
Taibei Shi : Shang qi shi dai, 2018
台北市 : 上奇时代, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Qing Shengzu Ren huang di sheng xun / Qianlong di she zhuan
清聖祖仁皇帝聖訓 / 乾隆帝赦撰
Uniform title: Shengzu Ren huang di sheng xun
聖祖仁皇帝聖訓
Taibei xian Yonghe Shi : Wen hai chu ban she, [2003]
臺北縣永和市: 文海出版社, [2003]
 
 
Qing Shizong Xian huang di sheng xun / Qianlong di she zhuan
清世宗憲皇帝聖訓 / 乾隆帝赦撰
Uniform title: Shizong Xian huang di sheng xun
世宗憲皇帝聖訓
Taibei xian Yonghe Shi : Wen hai chu ban she, [2003]
臺北縣永和市: 文海出版社, [2003]
 
 
Qing Shizu Zhang huang di sheng xun / Qianlong di she zhuan
清世祖章皇帝聖訓 / 乾隆帝赦撰
Uniform title: Shizu Zhang huang di sheng xun
世祖章皇帝聖訓
Taibei xian Yonghe Shi : Wen hai chu ban she, [2003]
臺北縣永和市: 文海出版社, [2003]
 
 
Qing Taizong Wen huang di sheng xun / Qianlong di she zhuan
清太宗文皇帝聖訓 / 乾隆帝赦撰
Uniform title: Taizong Wen huang di sheng xun
太宗文皇帝聖訓
Taibei xian Yonghe Shi : Wen hai chu ban she, [2003]
臺北縣永和市: 文海出版社, [2003]
 
 
Qing Muzong Yi huang di sheng xun / Guangxu di she zhuan
穆宗毅顯皇帝聖訓 / 光绪帝赦撰
Uniform title: Muzong Yi huang di sheng xun
穆宗毅皇帝聖訓
Taibei xian Yonghe Shi : Wen hai chu ban she, [2005]
臺北縣永和市: 文海出版社, [2005]
 
 
Qing Gaozong Chun huang di sheng xun / Jiaqing di she zhuan
清高宗純皇帝聖訓 / 嘉慶帝赦撰
Uniform title: Gaozong Chun huang di sheng xun
高宗純皇帝聖訓
Taibei xian Yonghe Shi : Wen hai chu ban she, [2003]
臺北縣永和市: 文海出版社, [2003]
 
 
Qing Renzong Rui huang di sheng xun / Daoguang di she zhuan
清仁宗睿皇帝聖訓 / 道光帝赦撰
Uniform title: Renzong Rui huang di sheng xun
仁宗睿皇帝聖訓
Taibei xian Yonghe Shi : Wen hai chu ban she, [2003-2005]
臺北縣永和市: 文海出版社, [2003-2005]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.