National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 108 Results for subject:"Rare books -- China -- Bibliography -- Catalogs."
Sort by:
 
 
Beijing shi fan da xue tu shu guan guan cang Zhong wen zhen xi qi kan ti lu / Beijing shi fan da xue tu shu guan bao kan bu bian
北京师范大学图书馆馆藏中文珍稀期刊题录 / 北京师范大学图书馆报刊部编
by Beijing shi fan da xue. Tu shu guan
北京师范大学. 图书馆
Beijing : Beijing tu shu guan chu ban she, 2002
北京 : 北京图书馆出版社, 2002
 
 
Ce fu xie ying : guo jia zhen gui gu ji te zhan tu lu, 2009 / Zhongguo guo jia tu shu guan, Zhongguo guo jia gu ji bao hu zhong xin bian zhu
冊府擷英 : 国家珍贵古籍特展图录,2009 / 中国国家图书馆, 中国国家古籍保护中心编著
Beijing Shi : Guo jia tu shu guan chu ban she, 2009
北京市 : 國家圖書館出版社, 2009
 
 
Guo li Beiping tu shu guan shan ben shu mu : 4 juan / [Zhao Wanli bian]
國立北平圖書館善本書目 : 4卷/ [趙萬里編]
[Peking : Guo li Beiping tu shu guan, Minguo 22 [1933]
[Peking : 國立北平圖書館], 民國22 [1933]
 
 
Guo li Beiping tu shu guan shan ben shu mu : fu Shu ming zhu zhe suo ying
國立北平圖書館善本書目 : 附書名著者索引
by Beijing tu shu kaun
北京圖書館
[Taibei] Guo li zhong yang tu shu guan bian yin [Minguo 58 i.e. 1969]
[臺北] 國立中央圖書館編印 [民國58 i.e. 1969]
 
 
Yunjian Han shi cang shu mu / [Han Yingbi cang zhuan]
雲間韓氏藏書目/ [韓應陛藏撰]
by Han, Yingbi
韓應陛
[S.l. : s.n. 1930?]
 
 
Shu mu lei bian. 69-70
書目類編. 69-70
Taibei : Cheng wen chu ban she, Minguo 67 [1978]
台北 : 成文出版社, 民國67 [1978]
 
 
Gu gong tu shu wen xian xuan cui = Select Chinese rare books and historical documents in the National Palace Museum / [bian zuan zhe Guo li gu gong bo wu yuan]
故宮圖書文献選萃= Select Chinese rare books and historical documents in the National Palace Museum / [編纂者國立故宮博物院]
by Guo li gu gong bo wu yuan
國立故宮博物院
Taipei : Guo li gu gong bo wu yuan, 1971
Taipei : 國立故宮博物院, 1971
 
 
Di er pi guo jia zhen gui gu ji ming lu tu lu / Zhongguo guo jia tu shu guan, Zhongguo guo jia gu ji bao hu zhong xin bian ; zhu bian Zhan Furui
第二批國家珍貴古籍名錄圖錄 / 中國國家圖書館, 中國國家古籍保護中心編 ; 主編詹福瑞
Beijing Shi : Guo jia tu shu guan chu ban she, 2010
北京市 : 國家圖書館出版社, 2010
BookBook [text, volume]
 
 
Meiguo Hafo da xue Hafo Yanjing tu shu guan cang Zhong wen shan ben shu zhi = Annotated catalogue of the Chinese rare books in the Harvard-Yenching Library, Harvard University,...
美国哈佛大学哈佛燕京图书馆藏中文善本书志 = Annotated catalogue of the Chinese rare books in the Harvard-Yenching Library, Harvard University, U.S.A. / 沈津主编
Guilin Shi : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2011
桂林市 : 广西师范大学出版社, 2011
 
 
Guo li Beiping tu shu guan shan ben shu mu yi bian xu mu : 4 juan
國立北平圖書館善本書目乙編續目: 4卷
by Beijing tu shu kaun
北京圖書館
[Peking : Guo li Beiping tu shu guan, Minguo 26 [1937]
[Peking : 國立北平圖書館], 民國26 [1937]
 
 
Ri cang Han ji shan ben shu lu / Yan Shaodang bian zhu
日藏漢籍善本書錄 / 嚴紹璗編著
by Yan, Shaodang, 1940-
嚴紹璗, 1940-
Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2007
北京市 : 中華書局, 2007
 
 
Meiguo Ehai'e zhou li da xue tu shu guan Zhong wen gu ji shu lu (xiu ding ban) = A descriptive catalogue of Chinese classic books in the Ohio State University Library /...
美國俄亥俄州立大學圖書館中文古籍書錄 (修訂版) = A descriptive catalogue of Chinese classic books in the Ohio State University Library / [美] 李國慶編著
by Ohio State University. Libraries
Guilin Shi : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2008
桂林市 : 廣西師範大學出版社, 2008
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo zhen xi gu ji shan ben shu lu / Shen Jin zhu
中國珍稀古籍善本書錄 / 沈津著
by Shen, Jin, 1945-
沈津, 1945-
Guilin Shi : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2006
桂林市 : 廣西師範大學出版社, 2006
 
 
Di si pi guo jia zhen gui gu ji ming lu tu lu / Zhongguo guo jia tu shu guan, Zhongguo guo jia gu ji bao hu zhong xin bian
第四批國家珍貴古籍名錄圖錄 / 中國國家圖書館, 中國國家古籍保護中心編
Beijing Shi : Guo jia tu shu guan chu ban she, 2014
北京市 : 國家圖書館出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Di yi pi guo jia zhen gui gu ji ming lu tu lu / Zhongguo guo jia tu shu guan, Zhongguo guo jia gu ji bao hu zhong xin bian
第一批國家珍貴古籍名錄圖錄 / 中國國家圖書館, 中國國家古籍保護中心編
Beijing Shi : Guo jia tu shu guan chu ban she, 2008
北京市 : 國家圖書館出版社, 2008
 
 
Di san pi guo jia zhen gui gu ji ming lu tu lu / Zhongguo guo jia tu shu guan, Zhongguo guo jia gu ji bao hu zhong xin bian
第三批國家珍貴古籍名錄圖錄 / 中國國家圖書館, 中國國家古籍保護中心编
Beijing Shi : Guo jia tu shu guan chu ban she, 2012
北京市 : 國家圖書館出版社, 2012
BookBook [text, volume]
 
 
Shu mu lei bian. 72
書目類編. 72
Taibei : Cheng wen chu ban she, Minguo 67 [1978]
台北 : 成文出版社, 民國67 [1978]
 
 
Meiguo Hafo da xue Hafo Yanjing tu shu guan Zhong wen shan ben shu zhi / Shen Jin zhu
美國哈佛大學哈佛燕京圖書館中文善本書志 / 沈津著
by Shen, Jin, 1945-
沈津, 1945-
Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 1999
上海 : 上海辭書出版社, 1999
 
 
Beijing tu shu guan gu ji shan ben shu mu / Beijing tu shu guan bian
北京图書館古籍善本書目/ 北京圖書館编
by Beijing tu shu guan
北京圖書館
Beijing : Shu mu wen xian chu ban she, [1987 or 1988]
北京 : 書目文獻出版社, [1987 or 1988]
 
 
Zhongguo gu ji gao chao jiao ben tu lu / [bian zhu Chen Xianxing deng]
中國古籍稿鈔校本圖錄 / [编著陳先行等]
Shanghai : Shanghai shu dian chu ban she, 2000
上海 : 上海書店出版社, 2000
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.