National Library of Australia

Due to the need to contain the spread of coronavirus (COVID-19) the Library building and reading rooms are closed to visitors until further notice.
The health and safety of our community is of great importance to us and we look forward to staying connected with you online.

Showing 1 - 20 of 35 Results for subject:"Readers (Elementary)"
Sort by:
 
 
Beikoku Kashū Kyōikukyoku kentei Nihongo tokuhon / [Nihongo Gakuen Hensan Iinkai]
米國加州敎育局檢定日本語讀本 / [日本語學園編纂委員會]
San Francisco, Calif. : Aoki Taiseidō, Shōwa 5 [1930]
San Francisco, Calif. : 青木大成堂, 昭和 5 [1930]
 
 
Beikoku Kashū Kyōikukyoku kentei Nihongo tokuhon / [Nihongo Gakuen Hensan Iinkai]
米國加州敎育局檢定日本語讀本 / [日本語學園編纂委員會]
San Francisco, Calif. : Aoki Taiseidō, Taishō 13 [1924]
San Francisco, Calif. : 青木大成堂, 大正 13 [1924]
 
 
Kanʾi kokugo kyōhon / Taiwan Kyōikukai
簡易國語教本 / 臺灣教育會
Taipei : Taiwan Kyōikukai, Shōwa 17 [1942]
台北 : 臺灣教育會, 昭和17 [1942]
 
 
Thī rai lung : bandai kāonā samrap chan prathom pī thī 2 / Kī Kīrati Witthayōlān rīaprīang
ที่ไร่ลุง : บันไดก้าวหน้า สำหรับชั้นประถมปีที่ ๒ / กี กีรติ วิทโยลาร เรียบเรียง
by Kī Kīrati Witthayōlān
กี กีรติ วิทโยลาร
[Bangkok] : Krom Wichākān, Krasūang Sưksāthikān, 2503 [1960] , Phra Nakhō̜n : Thai Watthanāphānit
[Bangkok] : กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๐๓ , พระนคร : ไทยวัฒนาพานิช
BookBook [text, volume]
 
 
Thī rai lung : bandai kāonā samrap chan prathom pī thī 2 / Kī Kīrati Witthayōlān rīaprīang
ที่ไร่ลุง : บันไดก้าวหน้า สำหรับชั้นประถมปีที่ ๒ / กี กีรติ วิทโยลาร เรียบเรียง
by Kī Kīrati Witthayōlān
กี กีรติ วิทโยลาร
[Bangkok] : Krom Wichākān, Krasūang Sưksāthikān, 2504 [1961]
[Bangkok] : กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๐๔
BookBook [text, volume]
 
 
Nangsư̄ ʻān prakō̜p chan prathommasưksā pī thī 2 rư̄ang nok kāng khēn / Nāi Kī Kīrati Witthayōlān, ʻArām Sitthisārikbut rīaprīang ;...
หนังสืออ่านประกอบ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๒ เรื่อง นกกางเขน / นายกี กีรติ วิทโยลาร, อร่าม สิทธิสาริบุตร เรียบเรียง ; สงัด มุสิกถาวร, เขียนภาพ
by Kīrati Witthayōlān
กีรติ วิทโยลาร
[Bangkok] : Krom Wichākān, Krasūang Sưksāthikān, 2505 [1962]
[Bangkok] : กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๐๕
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Nangsư̄ ʻān prakō̜p chan prathommasưksā pī thī 2 rư̄ang nok kāng khēn / Nāi Kī Kīrati Witthayōlān, ʻArām Sitthisārikbut rīaprīang ;...
หนังสืออ่านประกอบ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๒ เรื่อง นกกางเขน / นายกี กีรติ วิทโยลาร, อร่าม สิทธิสาริบุตร เรียบเรียง ; สงัด มุสิกถาวร, เขียนภาพ
by Kīrati Witthayōlān
กีรติ วิทโยลาร
[Bangkok] : Krom Wichākān, Krasūang Sưksāthikān, 2508 [1965]
[Bangkok] : กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๐๘
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Nithān ʻĪsop : nangsư̄ ʻān prakō̜p chan prathom sưksā pī thī 2 / Mahā ʻAmmāt Thō̜ Phrayā Mēthathibō̜dī, rīaprīang
นิทานอีสป : หนังสืออ่านประกอบ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๒ / มหาอำมาตย์โท พระยาเมธาธิบดี
by Mēthāthibō̜dī, Phrayā
เมธาธิบดี, พระยา
Phra Nakhō̜n : ʻOngkān Khā khō̜ng Khurusaphā, 2507 [1964]
พระนคร : องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๐๗
BookBook [text, volume]
 
 
Bān nō̜i : nangsư̄ ʻān prakō̜p chan prathom pī thī 2 / dōi Surīphō̜n Phiphatthitikō̜n
บ้านน้อย : หนังสืออ่านประกอบชั้นประถมปีที่ ๒ / โดย สุรีภรณ์ พิพัฒน์ฐิติกร
by Surīphō̜n Phiphatthitikō̜n
สุรีภรณ์ พิพัฒน์ฐิติกร
[Bangkok] : Samnakphim ʻŌdīansatō, 2523 [1980]
[Bangkok] : สำนักพิมพ์ โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๓
BookBook [text, still image, volume]
 
 
by McDougall, Jill
South Melbourne, Victoria : Cengage Learning Australia, 2017 , ©2017
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Lung Thēng / rư̄ang, Chayasak ʻAdunlayaphisutthimāt ; phāp, Pridā Panyāčhan
ลุงเท่ง / เรื่อง, ชยศักดิ์ อดุลยพิสุทธิมาศ ; ภาพ, ปรีดา ปัญญาจันทร์
by Chayasak ʻAdunlayaphisutthimāt
ชยศักดิ์ อดุลยพิสุทธิมาศ
Kō̜.Thō̜. [Krung Thēp] : Panyā, 2523 [1980]
ก.ท. [กรุงเทพฯ] : ปาณยา, 2523
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Nithān borānnakhadī (chabap khatlư̄ak) lem 1 : chan matthayomsưksā pī thī 1 (Mō̜. Sō̜. 1) / Somdēt Krom Phrayā Damrongrāchānuphāp, song niphon
นิทานโบราณคดี (ฉบับคัดเลือก) เล่ม ๑ : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ม. ศ. ๑) / สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ, ทรงนิพนธ์
by Damrongrāchānuphāp, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1862-1943
ดำรงราชานุภาพ, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1862-1943
[Bangkok] : Krasūang Sưksāthikān, 2505 [1962]
พระนคร : กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๐๕
BookBook [text, volume]
 
 
Nangsư̄ ʻān kawī niphon rư̄ang Phra Rūang / Phrarātchaniphon Ratchakān thī 6
หนังสืออ่านกวีนิพนธ์ เรื่อง พระร่วง / นายกี กีรติ วิทโยลาร, อร่าม สิทธิสาริบุตร เรียบเรียง ; สงัด มุสิกถาวร, เขียนภาพ
by Vajiravudh, King of Siam, 1881-1925
[Bangkok] : Krom Wichākān, Krasūang Sưksāthikān, 2502 [1959]
[Bangkok] : กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๐๒
BookBook [text, volume]
 
 
Wo bu xiang xin you long / wen tu Anna Woke ; yi Guo Miaofang
我不相信有龍 / 文圖安娜·沃克 ; 郭妙芳譯
Uniform title: I don't believe in dragons. Chinese
by Walker, Anna, 1970-
Taibei Shi : A bu la jiao yu wen hua you xian gong si, 2015 , © 2014
台北市 : 阿布拉教育文化有限公司, 2015
BookBook [text, still image, volume]
 
 
by Ivanoff, George, 1968-
South Yarra, VIC : Macmillan Education, 2018 , ©2018
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Čhīap phačhonphai / rư̄ang, Phīrachēt Rō̜thētphai ; phāp, Chawatchai Phātinthu
เจี๊ยบผจญภัย / เรื่อง, พีรเชฐ รอดเหตุภัย ; ชะวัชชัย ภาติณธุ
by Phīrachēt Rō̜thētphai
พีรเชฐ รอดเหตุภัย
Krung Thēp : Samnakphim ʻŌdīansatō, [196-?]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ โอเดียนสโตร์, [196-?]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Thammachāt wǣtlō̜m rư̄ang rō̜p tūa rao / Wichai Phānitsūai
ธรรมชาติแวดล้อม เรื่อง รอบตัวเรา / วิชัย พาณิชย์สวย
by Wichai Phānitsūai
วิชัย พาณิชย์สวย
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Samnakphim Thai Watthanāphānit, 2529 [1986]
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช, 2529
BookBook [text, still image, volume]
 
 
by Croft, Debbie
South Melbourne, Victoria : Cengage Learning Australia, 2017 , ©2017
BookBook [text, still image, volume]
 
 
by Rushby, Pamela
Dockland, Victoria : Oxford University Press, 2019 , ©2019
BookBook [text, volume]
 
 
Gosford, NSW : Scholastic Australia, 2019 , ©2019
BookBook [still image, text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.