National Library of Australia

Preview the redeveloped Catalogue before it launches late July.

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 26519 Results for subject:Religions.
Sort by:
 
 
Uri munhwa ŭi ppuri rŭl chʻannŭn Yi Nŭng-hwa yŏnʾgu : Hanʾguk chonggyo sahak ŭl chungsim ŭro / Yi Chong-ŭn ... [et al.] kongjŏ
우리文化의뿌리를찾는李能和研究 : 韓國宗教史學을中心으로 / 李鍾殷 ... [et al.] 共著
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Chimmundang, 1994
서울특별시 : 集文堂, 1994
 
 
Gansu zong jiao : li lun fen xi, wen hua tou shi, li shi zhui zong, xian zhuang sao miao = Gansuzongjiao / Fan Peng zhu
甘肃宗教 : 理论分析, 文化透视, 历史追踪, 现状扫描 = Gansuzongjiao / 范鹏著
by Fan, Peng, 1959-
范鹏, 1959-
Lanzhou Shi : Gansu min zu chu ban she, 2006
兰州市 : 甘肃民族出版社, 2006
 
 
Xizang de shen ling / Yang Huilin bian zhu
西藏的神灵 / 杨辉麟编著
by Yang, Huilin
杨辉麟
Xining Shi : Qinghai ren min chu ban she, 2008
西寧市 : 青海人民出版社, 2008
 
 
Zhongguo shi zong jiao sheng tai : Qingyan zong jiao duo yang xing ge an yan jiu = Chinese religious ecology : a case study on religious diversity at Qingyan / Chen Xiaoyi zhu
中国式宗教生态 : 青岩宗教多样性个案研究 = Chinese religious ecology : a case study on religious diversity at Qingyan / 陈晓毅著
by Chen, Xiaoyi, 1971-
陈晓毅, 1971-
Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2008
北京 : 社会科学文献出版社, 2008
 
 
Shi ji zhi jiao de min zu zong jiao : Yunnan shao shu min zu zong jiao xing tai yu she hui wen hua bian qian / zhu bian Miao Jiafu, Zhang Qinghe
世纪之交的民族宗教 : 云南少数民族宗教形态与社会文化变迁 / 主编缪家福, 张庆和
[Kunming] : Yunnan da xue chu ban she, 1999
[昆明] : 云南大学出版社, 1999
 
 
Guangdong di fang shen qi / Han Boquan, Chen Sanzhu zhu
廣東地方神衹 / 韓伯泉, 陳三株著
by Han, Boquan
韓伯泉
Jiulong : Zhonghua shu ju, 1992
九龍 : 中華書局, 1992
 
 
Xin yang zhi lü / Lin Yutang zhu ; Hu Zanyun yi
信仰之旅 / 林語堂著 ; 胡簪雲譯
Uniform title: From pagan to Christian. Chinese
by Lin, Yutang, 1895-1976
林語堂, 1895-1976
Taibei : Dao sheng chu ban she : Zong jing xiao Lian he tu shu gong ying zhong xin, Minguo 65 [1976]
台北 : 道聲出版社 : 總經銷聯合圖書供應中心, 民國65 [1976]
BookBook [text, volume]
 
 
Kangwŏn Pulgyosa yŏnʾgu / Kim Pok-sun ... [et al.]
江原佛教史硏究 / 金福順 ... [et al.]
Sŏul-si : Sohwa, 1996
서울시 : 小花, 1996
 
 
Nara Bukkyō / sekinin henshū Hirata Yutaka
奈良仏教 / 責任編集平田寬
Tōkyō : Shinchōsha, Heisei 1 [1989]
東京 : 新潮社, 平成 1 [1989]
 
 
Fujian zong jiao bei ming hui bian. Xinghua fu fen ce / Zheng Zhenman, Ding Hesheng bian zuan
福建宗教碑銘滙編. 興化府分冊/ 鄭振滿,丁荷生編纂
Fuzhou : Fujian ren min chu ban she, 1995
福州: 福建人民出版社, 1995
 
 
Ishihara Kanji : "Eikyū heiwa" no senkusha / Irie Tatsuo cho
石原莞爾: 「永久平和」の先駆者/ 入江辰雄著
by Irie, Tatsuo, 1908-
入江辰雄, 1908-
Tōkyō : Tamairabo, Shōwa 60 [1985]
東京: たまいらぼ, 昭和60 [1985]
 
 
Xu xiu Gaoxiong shi zhi. Juan 8, She hui zhi, Zong jiao pian / jian xiu Wu Dunyi ; zhu xiu Huang Linxiang ; Gaoxiong shi wen xian wei yuan hui bian yin ; [zong zuan Huang...
續修高雄市志. 卷八, 社會志, 宗教篇 / 監修吳敦義 ; 主修黃麟翔 ; 高雄市文獻委員會編印 ; [總纂黃耀能 ; 編纂宋光宇]
Gaoxiong Shi : Gaoxiong shi wen xian wei yuan hui, Minguo 82 [1993]
高雄市 : 高雄市文獻委員會, 民國82 [1993]
 
 
Yunnan zong jiao shi / Yang Xuezheng zhu bian ; Yunnan Sheng she hui ke xue yuan zong jiao yan jiu suo zhu
云南宗敎史 / 杨学政主编 ; 云南省社会科学院宗敎硏究所著
Kunming : Yunnan ren min chu ban she, 1999
昆明 : 云南人民出版社, 1999
 
 
Yunnan kua jing min zu zong jiao she hui wen ti yan jiu. Zhi yi / Zhang Qiaogui zhu bian
云南跨境民族宗教社会问题研究. 之一 / 张桥贵主编
Beijing Shi : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2008
北京市 : 中国社会科学出版社, 2008
 
 
Chuang guan dong de Ai'erlan ren : yi wei chuan jiao shi zai luan shi Zhongguo de sheng ya (1897-1942) / Make Aoni'er zhu ; Mou Jingliang yi
闯关东的爱尔兰人 : 一位传教士在乱世中国的生涯 (1897-1942) / 马克・奥尼尔著 ; 牟京良译
Uniform title: Frederick : the life of my missionary grandfather in Manchuria. Chinese
by O'Neill, Mark, 1950-
Beijing Shi : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2013
北京市 : 生活・讀書・新知三联书店, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Xi bu xian dai hua jing yu zhong de Sichuan min zu zong jiao wen ti yan jiu / Min Li ... [et al.]zhu
西部现代化境域中的四川少数民族宗教问题研究 / 闵丽 ... [et al.]著
Chengdu Shi : Ba Shu shu she, 2008
成都市 : 巴蜀书社, 2008
 
 
Ming chao huang jia xin yang kao chu gao / Ma Mingdao bian zhu
明朝皇家信仰考初稿 / 馬明道編著
by Ma, Mingdao
馬明道
[Taipei?] : Zhongguo hui jiao wen hua jiao yu ji jin hui, [between 1984 and 1986]
[Taipei?] : 中國回教文化教育基金會, [between 1984 and 1986]
 
 
Shi shi ji qian de Hunan zong jiao / Zhang Songhui zhu
十世纪前的湖南宗敎 / 张松辉著
by Zhang, Songhui
张松辉
Changsha Shi : Hunan da xue chu ban she, 2004
长沙市 : 湖南大学出版社, 2004
 
 
Guan Yue wen hua yu min jian xin yang yan jiu / Quanzhou Shi qu min jian xin yang yan jiu hui bian
关岳文化与民间信仰研究 / 泉州市区民间信仰研究会编
[Xiamen] : Xiamen da xue chu ban she, 2008
[厦门] : 厦门大学出版社, 2008
 
 
Wei zhu zuo jian zheng : Li Denghui de xin yang gao bai / Li Denghui zhu
為主作見證 : 李登輝的信仰告白 / 李登輝著
by Lee, Teng-hui
李登輝
Taibei Shi : Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2013 , ©2013
臺北市 : 遠流出版事業股份有限公司, 2013
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.