National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 213272 Results for subject:Reports.
Sort by:
 
 
Guo min can zheng hui di san jie di er ci da hui kao shi yuan bao gao shu [microform]
國民參政會第三屆第二次大會考試院報告書 [microform]
by China. Guo min can zheng hui 1943 : Nanjing, China)
China. 國民參政會 1943 : Nanjing, China)
[Nanjing : s.n.], Minguo 32 [1943]
[南京 : s.n.], 民國 32 [1943]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Zhong yi yuan gong bao [microform]
衆議院公報 [microform]
by China. Zhong yi yuan
China. 衆議院
Beijing : Zhong yi yuan, Minguo 2 [1913]-
北京 : 衆議院, 民國2 [1913]-
MicroformMicroform, JournalJournal
 
 
Nan fang zhou mo : hou tai / [zhu bian Deng Ke]
南方周末 : 后台 / [主编邓科]
Guangzhou Shi : Nan fang ri bao chu ban she, 2006-
广州市 : 南方日报出版社, 2006-
 
 
Di si jie zhong yang zhi xing wei yuan hui bao gao [microform] / [Zhongguo guo min dang di si jie zhong yang zhi xing wei yuan hui]
第四届中央執行委員會報告 [microform] / [中國國民黨第四届中央執行委員會]
China : Zhongguo guo min dang di si jie zhong yang zhi xing wei yuan hui, 1935
China : 中國國民黨第四届中央執行委員會, 1935
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Kua shi ji de tan suo : Guangdong ren da gong zuo hui mou / Liu Linsong, Zheng Yisheng zhu bian
跨世纪的探索 : 广东人大工作回眸 / 刘林松, 郑毅生主编
Beijing : Ren min chu ban she, 2003
北京 : 人民出版社, 2003
 
 
Jin dai Zhongguo ming ji zhe / zhu bian Xia Lingen
近代中国名记者 / 主编夏林根
Fuzhou : Fujian ren min chu ban she : Fujian sheng Xin hua shu dian fa xing, 1990
福州 : 福建人民出版社 : 福建省新華書店发行, 1990
 
 
Taiwan roppō : kaitei zōho / Taiwan Nichinichi Shinpōsha hen
台湾六法 : 改訂増補 / 台湾日日新報社編
Tōkyō : Ryokuin Shobō, 1999
東京: 緑蔭書房, 1999
 
 
Uniform title: De termino Hillarii anno xviii. Edwardi tertii
[London : Printed by Richard Tottell, 1584?]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Uniform title: De termino Hillarii anno xviii. Edwardi tertii
[London : Printed by Richard Tottell, 1584?]
BookBook, OnlineOnline
 
 
by Utah International Inc
San Francisco, Calif. : Utah International Inc
 
 
by Michigan Univ., Ann Arbor
[Washington, D.C.]] : Distributed by ERIC Clearinghouse, 1977
MicroformMicroform, BookBook
 
 
by Lerner, Rita G
[Washington, D.C.] : Distributed by ERIC Clearinghouse, 1976
BookBook, MicroformMicroform, OnlineOnline
 
 
Shi bao bao dao wen xue jiang / Gao Shangqin zhu bian
時報報導文學奨 / 高上秦主編
Taibei : Shi bao wen hua cʻhu ban shi ye you xian gong si, Minguo 68 [1979]
臺北 : 時報文化出版事業有限公司, 民國68 [1979]
BookBook [text, volume]
 
 
Xin wen cai xie tong lun / Wang Zhongyi zhu
新闻釆写通论 / 王中义著
by Wang, Zhongyi
王中义
[Peking] : Xin hua chu ban she, 1987
[Peking] : 新华出版社, 1987
BookBook [text, volume]
 
 
by Glover, Elayne
[Washington, D.C.] : Distributed by ERIC Clearinghouse, 1979
BookBook, MicroformMicroform, OnlineOnline
 
 
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.